aFisa 3

1Kamok anong, mi aBulus a min te nitsm kamok aYeso aKiristi ne kamok yin ya sang yin ta nye yin ner aYahuda ba. 2Mi ren tsng tsng ye yin n fok yin kuri ritek Adakunom tin nk nong tin nye itomong na kamok yin. 3Iyong ne i nye ikng Adakunom tin ts'e kayr kanyk wu kaya sang akak ta ren ba, kyndi mi t tsang i ka zibir yin'e cik. 4Kum yin tan fa yin, yin ta kyem i s yin akanang ikng ife mi ta ren natoon kuse aKiristi. 5Gbugbang sang a taas nerawe itak'e, kyndi Kabik Adakunom'me t taas manzo azhl ne ner kuzarap azhl'e kyrna ba. 6Kanyk'e se ye kamok kutaas Rif Ritek Adakunom, nong ner aya a ta nye ner aYahuda ba ta s kuya kutse mak be ner Isarela. Ba te kyndi aner azining ne s kukap mak be ner Isarela, kayr ikng iya Adakunom t tsang a f ye wu ta nk kamok aYeso Kiristi. 7Mi te asam kutaas Rif Ritek na kamok Adakunom tin sak ta nye anong kayr ritek be itomong kukyem wu. 8Mi ne i ti raar didng kayr nerawe Adakunom cicr gyr tatan, gip be anong a ti nk ritek na nong ta taas ner aya a ta nye ner aYahuda ba, kuri kurum aKiristi kuya sang ku ta be igak ba, 9Kamok Adakunom nye itomong be mi nong as a ta tonong kanyk itomong wu kanang kayr yin cicr. Kanyk Adakunom aya a ta nye ikr cicr, a ta nr fe izam agbugbang'e. 10Adakunom nye anong be fikuus nong as fe rigwm be fe a ta nye rigwm natoon kaza ta ren kukyem Adakunom kayr koakye. 11Iyong se titr be kushim riy Adakunom kuya a t nye kanyk'e kum nizham a ta ra nye kazatse, a shining be Agwm gwm yir aYeso Kiristi. 12Kamok i ta se yir mak be wu ne kunk katsak yir natoon wu, yir ta kyem i tseng yir nashn Adakunom nk be riy rizining. 13Kamok anong, mi ta nye yin akusuk ye, sang tu ku bun yin kama kamok yin ta di yin kuri risam mi ta s kamok yin ba. Katsak'e, risam'me ta ka bn yin kuyiik. 14Kamok anong, mi tigbok akuur nashn Ada yir nong i ta nye aduwa, 15wu aya a ta nye koakye irem naza be kaben cicr. 16Mi nye aduwa ye kayr agbang kuyiik wu, a ta ka tsesek yin be kukyem wu, nong ta sor yin be agap kayr ay yin kamok Kabik wu, 17nong as aKiristi ta sor kayr ay yin kamok kunk katsak yin. Mi nye aduwa ye, kushim ta nyeseng be agap kayr ay yin. Won kushim tu nye ritin'e, 18nong ta s yin kukyem mak be zhl'e fe Adakunom cei nong yin ta ren yin ye kushim aKiristi se saa ne ku nye kusp ne ku se garang ne ku se tsik. 19Ne yin ren yin kushim aKiristi kuya ku ta gor agap kuren anerawe nong as ta shining yin be kunik kuse Adakunom didng. 20Kuyiik nye kufe wu aya a ta kyem a nye koakye be ikr iya yir tana ku rip yir ne iya yir tanin nye yir kutrng. 21Kuyiik nye kufu kayr ikilisiya be kayr aYeso Kiristi ma izam izam cicr ma izen izen. Anong.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\