aFisa 5

1Kamok anong, kum yin ta nye yin inoon na ya Adakunom ta shim, t, kuus yin an Adakunom. 2Sor yin kusor ku naka shim kyndi aKiristi tin shim yir, a t nk rice wu kamok yir, kyndi asidaka aya a ta be ikn itek, aya a ta nye kamok Adakunom. 3Kum yin ta nye yin fe Adakunom, sang a tu fok itak rikuna kayr yin, ko cik ba, ka kunye ikr isum ka rinyisi rikan kayr yin ba, kamok ikr kuri iyong nye itek kayr nerawe Adakunom zhl'e ba. 4Ka a tu fok amaan kunye, ka akpdng rif ka amrzhk rif kayr yin ba, kamok i se gyr a ta foos rif kuri riyong kayr yin ba, amma ban yiir tonong yin Adakunom riy rikan ingya. 5Kamok yin ren yin tseng tseng ye aner a ta nye rikuna ka aner a ta nye ikr isum ka aner a ta be rinyisi rikan (aner kuri ayong se kyndi aner a ta kuus itsi) be ishorong kayr rigwm aKiristi ka rife Adakunom ba, ko cik. 6Sang tu won yin akak ta ka wrk yin be nadirik kamok be kuri rinn kuri riyong ne riy kubeseng Adakunom tin tiik natoon fe kushonong. 7Kamok anong, ikng ikak ta ka gung yin be ba ba. 8Kamok yin tsang i se yin na awhi gbugbang, amma kyrna yin se yin na akanang kamok Agwm gwm. Sor yin kyndi inoon akanang. 9(Ritek a ta s nusor akanang nye kunye kutek be kusor kuzhl'e ne kunye katsak) 10Ne i tsr yin ikng iya i tana karp Adakunom riy. 11Kam yin be akpdng ikr awhi, ban i ts yin ikr'me ingya. 12Kamok i nye ikng isum a tana f rif natoon ikng iya a ta nye na nunrng. 13Kamok akanang'e ta ts koakye nong koangan ta di ne a ren. 14Kamok akanang'e ne a sak a ta di koakye ds iyong ne i sak rif Adakunom ta f ye, Dorok, wan aya i ta se be ida, dorok kayr fe a tan kus ne akanang aKiristi tin samang natoon wan. 15Kamok anong, sak yin riy be kuri kusor yin didng, sang tu sor yin kyndi fe a ta se dar ritsng ba, amma sor yin kyndi fe a ta be ritsng. 16Ni nye yin itomong be koakye kuri izen iya yin ta s yin gyr kamok izen na nye imaan'e. 17Kamok anong tu te yin funam'e ba, amma ren yin ikng iya i ta nye riy Agwm gwm. 18Sang tu s yin kugbr ma ta feng yin'e ba, kamok iren kuwei ne i nye iyong, amma shining yin be Kabik Kazhl'e n ingya. 19Ke yin sen f yin kanu ne i ninye yin itomong be kufumung aZabura ne abom riy rikan ne abom azhl'e. Yiir bom yin abom kayr riy yin kamok Agwm gwm. 20Koakye izen, yiir tosong yin Ada Adakunom riy rikan kamok koakye, kayr riyerek Agwm gwm yir aYeso Kiristi. 21Naka foos yin kamok kuyiik aKiristi. 22Yin nyining iwnng kuus yin ikng atek yin ta f be yin kyndi yin ta kuus yin Agwm gwm. 23Kamok atekasa ne a nye rice abining wu, kyndi aKiristi ne a ta nye akk kashn ikilisiya, ba ta nye kurm wu. Wu be rice wu nye aner kashesh'e. 24T, kyndi fikuus ta kuus aKiristi anong ne nyining ta ma kuus atek ba kayr koakye. 25Yin tek, afe i tan nye yin iwnng, shim yin nyining yin kyndi aKiristi ta shim fikuus ma a nk rice wu kamok'e, 26nong a t sak a t te zhl be ku ka taas ba rif Adakunom riya ri t ka kusu ba kyndi ashi nong a ta forop. 27A nye anong, nong a ta bn fikuus'e nashn wu yiik, dar rizik ka ikng ikak i ta risik, amma zhl dar ikng ikak imaan'e. 28Kamok anong, i se gyr atek afe a tan nye iwnng tana shim nyining ba kyndi ba ta shim irm ba. Aner aya ne a ta shim abining wu, i nye ye a shim rice wu. 29Kamok akak kuse a ta rawu kurm wu ba, amma a nyesek kurm wu naya ne a ni sak riy, kyndi aKiristi t nye be fikuus. 30Yir ta nye yir ikap kurm wu. 31Kamok i ta se ni izibir ye, Aner amitek t won ada be ang wu nong a t naka gung be abining wu ne ner afa'ong te kurm kuzining. 32Iyuna nye agbang ikng i tana r yin tana ren yin, amma mi ti f natoon aKiristi be fikuus. 33Gip be anong, koangan kayr yin gip a ra shim abining wu dim kyndi a ta shim rice wu ne abining'e ma ti yiik amitek wu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\