aGalati 1

1Mi, aBulus, amanzo—aya sang akak ka nerawe ne a tin yis ba, amma aYeso Kiristi ne Adakunom a ta nye Ada, aya a ta dorok aYeso nurk 2A roneng aya ta se aze cicr mak be mi ta nye yin ashou yin fikuus i ta se yin niben aGalati. 3Ritek ne kameneng riy riya ri ta nes nufe Adakunom a ta nye Ada yir ne Agwm gwm yir aYeso Kiristi se mak be yin. 4Wu aYeso aya a t nk rice wu kamok rinn yir, nong a tin shesh yir kayr amaan izam na. Iyu se anong kayr kushim Adakunom a ta nye Ada yir. 5Kuyiik nye kufe Adakunom ma izen izen. Anong. 6Ikng'e ti sor ikng azhing yin ta wor i sen won yin Adakunom afe a t ka yis yin be ritek aKiristi nong i ta sen kubun yin rif riduk zizirik anong. 7Rif Ritek rika kuse zr be riyu ba. Mi f anong kamok kak kuse a tan sok kutrng yin ne a tsr iren a tana shishing katsak Rif Ritek aKiristi. 8Amma mi fa f ye, akak kayr yir ka amaleka akak a ta ne naza ayi, ta tak yin Rif Ritek rikak zr be riya yir ta ma ka tak yin, won rimaan'e tu ku kuus ma izen izen. 9Kyndi yir tan tsang f yir, anong ne mi bun i f kyrna gbak ye, koangan ne a ta ka nye awazi yin akak zr be aya yin ta min nk yin katsak, won rimaan'e tu ku kuus ma izen izen. 10T, yong yin di yin ye, mi shim nerawe tin kerek ka Adakunom ? Ka yin di yin ye, mi shim ta karp nerawe riy a? Ke i fa nye ye mi ru shim ta karp nerawe riy, ke mi ba nye asam aKiristi ba. 11Aroneng, mi shim yin tu ren yin ye Rif Ritek mi ta ka taas yin nye awazi anerawe ba. 12Mi s nufe akak, ka akak ne a ti bsp'e ba, amma aYeso Kiristi be rice wu ne a ti tonong. 13Yin n fok yin kuri kuse mi gbugbang, nizen iya mi ta ru kuus itsi ner aYahuda, kuri amaan risam riya mi t nk fikuus dar kur riy ma i tsr iren nong t tnng'e. 14Mi nye kashn kayr fe ku kuus itsi ner aYahuda ne i nar ner aYahuda'me kak whr aya a t nye fe izam'i, ne i be ifeng kukuus ign ashn yir. 15Amma Adakunom kayr ritek wu ti kasa kum ne a min tes ba, a bun a ti yis, ma a shim 16nong a tin karak anyisi nong t ren Igon wu aYeso, nong as mi ta nye awazi Rif Ritek natoon wu nufe ner aya sang ta nye ner aYahuda ba. A t nye anong sang mi tsr ibrng nufe akak ba. 17Mi tseng na aUshalima nong t se di fe a t nye manzo nashn mi ba, amma mi shishing i be niben Arabiya nong mi t ra ku bun na aDamaskus. 18Nama ay ataar, mi be na aUshalima nong ta se di aSiman aBitrus, mi te kuks kusk be atoon be wu azong. 19Mi di ribir manzo'me kak ba, sang ke aYakub aronyining Agwm gwm yir ba. 20Mi be Adakunom mi, ikng iya mi ta sen ka zibir yin'e na nye abs ba. 21Nama anong mi tseng niben aSuriya ne ife aKilikiya. 22fikuus aKiristi ta se niben aYahuda ti ren ba. 23fok itak'e ye, Aner a ta man ne a ni tabak yir ame sen taas itak kunk katsak kuya wu ta tser ke a tnng'e ame. 24Iyong kerek Adakunom kamok'i.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\