aGalati 3

1Ka! Yin ner aGalati, yin yirim a? Angan sak yin te nye yin titak anong ? Yin ne a ta ka tak yin itak natoon kutigak aYeso Kiristi gyr gyr. 2Mi shim ta ka rip yin ikng ikak izining, yin s yin Kabik Kazhl'e kamok yin ta kuus yin Itsi ka kamok yin tin nk katsak nikng iya yin t fok yin ? 3Aser, yin se yin zizik anong a? Yin san yin'e gyr kayr Kabik, amma i bun i tsr ta gang yin be kurm a? 4Aser, iriri risam yin ta s yin nye ku kpdng tsek a? Ka i nye kamok ikng ikak a? 5Adakunom ta ka nk yin Kabik wu ne a nye itomong azhing kayr yin, kamok yin ta kuus yin Itsi ka kamok yin tin nk yin katsak nikng yin t fok yin ? 6Yin di yin kuse Ibrahim, A ti nk katsak nikng Adakunom t f be wu, yong a t sok kyndi aner azhl'e. 7Kamok anong, ren yin ye ya a ta nk katsak nye inoon Ibrahim. 8Kufumung rif Adakunom tsang f ye, Adakunom ta sak ya sang ta nye aYahuda ba ta se gyr nashn Adakunom kamok kunk katsak ba, ne a tsang a tak Ibrahim Rif Ritek'e nakuruk ye, Kamok wan, nerawe kazatse cicr ta s ritek Adakunom. 9Ibrahim tin nk katsak na Adakunom yong a t ku te kuc, anong ne koangan ne ke a ti nk katsak na Adakunom, a tu ku te kuc mak be Ibrahim. 10An fiming cei fe a tin fereng ni ikuus Itsi aMusa, kamok i se ni izibir ye An fiming koangan fe a ta won dar yiir nye koakye ikng i ta se ni izibir kayr kufumung Itsi aMusa'me ba. 11I se kanang ye sang akak ta se gyr nashn Adakunom ye kamok kuus Itsi ba I se ni izibir ye, ner azhl'e nashn Adakunom ta s kutser kamok kunk katsak ba. 12Ikng ikak gung Itsi be kunk katsak ba, i ban i se ni izibir ye, Aner aya a ta nye ikr ife Itsi ta f ye cicr t s kutser kamok a kuus Itsi'me. 13aKiristi ti shesh yir kayr kufiming afe i t be yir kamok Itsi, be kute aner a tu ku fiming kamok yir. I se ni izibir ye, Koangan afe a tu ku tigak, a t fiming. 14aKiristi ti shesh yir nong ner fe a ta nye ner aYahuda ba ta s ritek a ta nk Ibrahim kamok aYeso Kiristi. Be kunk katsak yir, yir ta s yir Kabik Kazhl'e Adakunom ta tsang a nk kut ye wu tin nk yir. 15Aroneng, mi f kuri rif rinerawe kyndi akak ta kyem a tk ka ti barang nikng nerawe ta tsang a sak ye a ta nye ba. Anong ne i se nitak na. 16Ikng iya Adakunom t tsang a ni sak'e, a f be Ibrahim ne igon kakak kayr kuri wu nashn, sang kufumung rif Adakunom f ye, Be inoon ba. Rif'me se natoon nerawe ba amma natoon igon kakak kayr kuri wan Rif'me se natoon aner azining, a nye aKiristi. 17Ikng iya mi tin f natoon'e nye, Itsi a t nk ay kusok inyak anaas be isok taar (430) nama Adakunom t tsang a nk kut be Ibrahim, kamok anong i sak Adakunom won i nk kut wu t tsang a nye nong ta birik'e ba. 18Ke i nye ye a kyem a s kutser nikuus Itsi, t i nye ye wan kyem i s kamok kunk kut Adakunom t nye ba, amma Adakunom kayr ritek wu ne a nk Ibrahim kamok wu ne a nk kut'me. 19T, Itsi'me nye ife aky makong ? A ti barang Itsi'me nong i ta tonong nerawe rinn ba. Itsi'me ya kashn be itomong ma izen iya kuri Ibrahim na b, aya be wu ne Adakunom ti nk kut. Adakunom tom maleka be Itsi'me nizen iyong nong i ta gor nubk aner akak a ta n natite nerawe be Adakunom. 20Kamok nerawe ta kyem a n aner azining ba ma ner afa, t Adakunom se azining. 21T, yong Itsi'me ta yirik kut Adakunom t tsang a nk a? Ko cik, i se anong ba, kamok ke i nye ye nerawe shan Itsi aMusa nong a tin s kutser t, i nye ye koangan ta kyem a te zhl nashn Adakunom be kukuus Itsi. 22Amma kufumung rif Adakunom f ye rinn zim nerawe kazatse na cei, nong as ikng Adakunom ta tsang a ni nk kut, iya i ta b kamok kunk katsak na aYeso Kiristi, iya Adakunom ta nk aya a ti nk katsak. 23Nizham kunk katsak na ta ra b yir se yir kyndi fe itsm kamok Itsi, yir se yir nuwhn ma izen iya a tin tonong yir kunk katsak. 24Kamok anong Itsi ne a tu ku sak nong i tin bereng yir ma izen aKiristi tana b nong as a tin sak yir ta te yir azhl'e nashn Adakunom kamok kunk katsak yir. 25T, kyrna, izen kunk katsak tan b, Itsi ba b ikng ikak natoon yir. 26Yin nye yin inoon Adakunom cicr kamok yin ti nk yin katsak na aYeso Kiristi. 27Kamok yin cicr fe i ta te yin azining be aYeso kayr abatisma ne yin sok yin kuse aKiristi. 28Akak ba nye afu Yahuda ka aduk'e ba, akak ba nye asam ka a se washak ba, ne akak ba nye aner amitek ka aner abining'e ba, kamok cicr yin i nye yin aner azining kayr aYeso Kiristi. 29Ke yin nye yin fe aKiristi t, i nye ye yin nye yin inoon Ibrahim, fe kuya kutse wu kyndi Adakunom t tsang a nk kut.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\