aGalati 4

1Mi f ye, kum ke i nye ye aya kutse'me rusek igon, t i nye ye a kam be asam ba, wu ne a ta ya kutse'me gyr gyrtatan. 2Ne a rusek igon a se nibk fe ku ni sak riy ni wu be fe a tu ku won nibk ba, ma izen iya ada wu t ku sak'e. 3Anong ne i se gip, nizen iya i ta ru nye yir inoon, i se yir kayr risam ku kuus ign kazatse na 4Amma izen'e ta fa shining Adakunom tom igon wu, aner abining t tes nizen Itsi aner aYahuda t ru nye itomong, 5nong as a ta shesh ya a ta kuus Itsi, nong yir ta sor yir inoon Adakunom. 6Kamok yin ta nye yin inoon wu, yong Adakunom tom Kabik Igon wu kayr ay yir, Kabik'e ta kut ye Abba, Ada. 7Kamok anong, wan ba nye asam baba ba, amma wan nye igon, kum wan ta nye igon, Adakunom ma ka sak wan n te aya kutse gip. 8Nizen iya yin ta tsang i ren yin Adakunom ba, yin nye yin sam nikr iya nuse ba i ta nye Adakunom afe katsak ba. 9Amma kyrna yin ta ren yin Adakunom be katsak, ka a ta f ye Adakunom ta ren yin, aky sak yin bun i sen kuburung yin na kpdng ign i ta won dar i be agap anong ? Yin bun i shim yin, ta te yin sam ba gbak a? 10Yin ti yiik yin inom ikak ne ifn ikak ne izen ikak be ay akak ne i nar yin'e. 11Anong ti nk inyim, mi di ye risam mi tin s ni yin te riduk'e. 12roneng, mi ta nye yin izong, te yin kyndi mi, kamok mi n te kyndi yin. Yin min beseng yin ikng ikak ba. 13Kyndi yin ta ren yin, kamok mi ta nye atser ba, ne mi b ni imsng'e nong ta ka tas yin Rif Ritek'e ba. 14Kurk'i sor ikng kudaam nufe yin, gip be anong yin ti tonong yin akyr ka kuzhsh ba. Amma yin ban i ti shan yin ibk ifa, kyndi mi nye amaleka Adakunom, ka mi ne i nye aYeso Kiristi'me. 15Yin se yin kayr riy rikan, yong aky ta s yin ? Mi ta kyem i taas ye ke a fa f ye yin ta kyem i turung yin nyisi yin tin nk yin, ke yin nye yin anong. 16Mi n te amudn yin kyrna kamok mi ta ka taas yin katsak'e a? 17fe kubsp nerawe abs'ong tonong ye ba ka shim yin amma kunye kufe katsak ba. Ikng ba ta shim nye nong ta ka kam yin be yir, nong as yin tu ku shim yin ba didng. 18I se gyr kushim tuse anong ke kushim'e nye kufe katsak, i tuse anong aky izen, sang ma mi se be yin tsek ba. 19Inoon'i naya mi ta sen nis risam kyndi aner abining ta ts ma yin te yin kyndi aKiristi. 20Aky fa nye mi se mak be yin kyrna, ke mi ren ikng i tana f be yin, kamok mi daam be yin didng. 21Ni tak yin, yin fe i ta shim yin Itsi tin nye rigwm natoon yin, yin ren yin ikng iya Itsi'me tin f aa? 22I se ni izibir ye Ibrahim be inoon nafa. A tes kazining be kanamang kasa wu ne a tes kakak be atuk abining wu. 23A tes igon wu be abining a t nye asam'me kyndi tan m ne tes inoon nakak tsek, amma a tes igon wu be atuk abining wu aSaratu'me nong a t shining ikng Adakunom t tsang a nk kut. 24A ta kyem a sok ikr na kyndi kumaas kamok nyining afa na sor kushu kufa. Kushu kuzining Adakunom nk nawhanang aSinai, fe a ta kuus kushu'me nye sam. Kushu kuyu se kyndi aHazhara be inoon wu. 25aHazhara'me sor kyndi kawhanang aSinai niben Arabiya, afe a tana bun a sor kyndi agbang kuwp aUshalima kufe kyr kamok kuwp aUshalima'me be inoon wu nye asam. 26Amma aUshalima afe a ta se naza se nyk, wu ne a nye ang yir. 27I se ni izibir ye, Nye riy rikan wan abining, afe sang i t tes ba. Ta kukun riy rika wan afe sang i ta kun fok kur kutes ba, kamok inoon abining aya amitek wu t ku won, se whr ne na nar nafe abining aya a ta be amitek. 28T kyrna roneng, yin nye yin inoon nafe Adakunom tin nk kut natoon'e kyndi Ishaku ta se. 29Nizen iyong igon kafe a t tes kyndi a tan m ne a tes mama tabak igon kafe a t tes be kukyem Kabik Adakunom anong ne i be yir kyrna gip. 30Amma aky ne kufumung rif Adakunom f ? Rif ye, Ro abining afe a t nye asam'me be igon wu, kamok igon asam'me t ya kutse be igon atuk abining wan ba. 31Kamok anong roneng, yir nye yir inoon abining afe a t nye asam ba, amma yir nye yir inoon nafe abining afe a t sor nk.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\