aGalati 5

1Kamok nong ta sor yir nk ne i sak aKiristi ti tun yir kayr kukuus Itsi. Kamok anong nyeseng yin be agap, sang tu ba sor yin kyndi sam baba ba. 2T, yin di yin wa! Mi, aBulus, ne i f be yin, ke yin shim a ta ka nye yin izhak i nye ye yin s yin ikng ikak nufe aKiristi ba. 3Mi bun i f be koangan afe a ta shim a tu ku nye izhak ye ke a ta kuus Itsi t, ma a ra kuus Itsi'me cicr dim. 4Yin fe i ta shim ta sor yin kyndi azhl'e nashn Adakunom kamok i kuus yin Itsi, tonong ye yin kam yin be aYeso ne ritek Adakunom. 5Yir te yir riy ye Adakunom ta sak yir ta te yir azhl'e ikng ife i ta sak yir ta tor yir nye Kabik Adakunom kaya ka ta nye itomong kayr kunk katsak yir. 6Kamok ke yir se yir kayr aYeso Kiristi, ku nye yir izhak ka ku won dar ku nye'me, sor ikng ikak ba, ikng i ta nar nye kunk katsak a ta kyem a di kayr kushim. 7Yin tsang i ya yin kashn gyr. Angan a ta roon yin kukuus katsak'e ? 8Kunye kuri kuyong nye kufe Adakunom aya a ta ka yis yin ba. 9Kyndi a ta man ne a f ye, Kabayisti cik ne ka sak ku abiredi kusum ta dorok. 10Mi ti nk katsak na Adakunom be riy rizining ye yin ta kirik yin nong ta kuus yin rif rikak zr ba. Aner a ta sak yin ta te yin titak ta fok be amok, ko a tu nye angan. 11roneng, ke mi ru nye awazi natoon kunye izhak, t, aky sak a ta ru ni tabak ? Ke i nye ye anong, i nye ye Rif Ritek mi ta f natoon riku aKiristi nakon ta sak akak tin tu atak ba. 12Aky fa sak fe a ta ka daam yin'ong ta ya kashn nong a ta tsk rimetek ba nigaan'e. 13roneng, a ta yis yin nong ta sor yin nk, amma sang tu sok yin kusor nk'e nong i ta sor iren afe yin tana nye yin ikr iya kurm yin ta shim ba, amma naka tobok yin kayr kushim. 14Kamok Itsi f natoon ikng izining ye, Shim afegbak wan kyndi rice wan. 15Amma ke yin yiir krng yin ne i naka ros yin kyndi agabu, sak yin riy ke anong ba, cicr yin ta wei yin. 16Ikng mi tin f nye ye, i ri won yin Kabik Adakunom ta ka kk yin kus, nong fan yin bu kuus yin kuse rinerawe. 17Kamok kuse rinerawe shim ikr iya i ta nye ife Kabik ba ne Kabik shim ikr iya i ta nye ife kurm ba. Kuse iri ifa na nye aner be amudn. Iyong ne isak yin kyem i nye yin ikr yin ta shim ke i nye yin ba. 18Amma ke Kabik ne ka ta kk yin kus, Itsi ba be ikng ikak natoon yin ba. 19Kuse rinerawe se ds, kunye ikr kyndi: rikuna be amaan kuse, ne kunye kyndi agabu, 20ne kukuus ikr itsi be rikur. nerawe naka di kyr ne krng ne naka shishim, be riy kubeseng didng, ne kushim rice be ku naka kaa ne kuwon dar kugung rice, 21be rishishim ne kufeng ne a na ka yis nar kazining nong a ta ya ne a s ne a nye kyndi agabu ne a nye ikr ikak kyndi anong. Mi ta krk yin kuto kyndi mi t tsang i f ye fe a ta nye ikr kuri iyuna ta n kayr rigwm Adakunom ba. 22Amma kuse kuri kufe Kabik nye: kushim ne riy rikan be kameneng riy ne ku naka tsesek ne kuse kutek be kunye kutek ne kunye katsak, 23be kuse whiwh ne ku yiir rice. Itsi ikak kuse i ta roon ikr na ba. 24fe a ta nye afe aYeso Kiristi n fr kuse rinerawe be kunye amaan ikr iriri'me ne iya kurm ta shim. 25Kum Kabik ne ka tin nk yir kutser, won kabik'e tin kk yir kus. 26I tu kok yir rice yir naza ka ne i na beseng yir ay, ka ne i naka shishim yir ba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\