aGalati 6

1roneng, ke yin s yin akak afe a ta yiir kunye rinn, yin fe i ta nye yin afe Kabik, ku bun yin be wu niren kayr awhiwh, amma sak yin riy be rice yin, ke anong ba, yin gip ta bun tin n yin kayr rinn'e. 2Naka tobok yin kayr risam yin, be anong ne yin ta shining yin ikng iya Itsi aKiristi ta f. 3Ke aner akak di ye wu nye ikng ikak, amma sang i ra se anong ba, a wrk rice wu. 4Koangan ra yrk itomong wu a ta di, nizham a ta rin tsor kafok natoon'e, sang a tin maas rice wu be ife akak ba. 5Kamok i se gyr koangan tin n na acer wu. 6Koangan afe a tu ku bsp rif aKiristi, ra kasap ikr wu itek, be aner aya a tu ku bsp'e. 7Sang tu wk yin rice yin ba, a ta kyem a wrk Adakunom ba. Ikng anerawe ta tuus, iyong ne a ta s. 8Aner aya a ta tuus ikng kayr kuse rinerawe, iyong t tseng be wu riku. Amma aya ne a tuus kayr Kabik, a t s kutser kufe izen izen. 9Kamok anong sang tu rn yir be kunye kutek ba, kamok izen saase ife i tana s yir ishorong itomong yir, ke yir te yir wa ba. 10T, kamok anong, ke i s yir izen, i tonong yir koangan kuse kutek, abaan fikuus ba. 11Di yin kuri izibir'i igbang'e mi ta ka zibir yin'e be kubk'i. 12ner aya a ta shim yin tu ku di ba kyndi ba nye ikng ikak, a shim a ta ka sak yin ta nye yin izhak. Ikng i ta sak ba ta nye anong, nye fan a ba ka tabak ba kamok itak kutigak aKiristi. 13fe a tu ku nye ba izhak'e gip, kuus Itsi'me ba, gip be anong ba shim ke yin nye yin nong ba tin nye kuka ni yin. 14Adakunom rin roon kuka ma ke mi tin ya kuka be kutigak Agwm gwm yir aYeso Kiristi nukon, be riku wu ne mi ku ni ikr kazatse na, ne ikr kazatse ne ku ni mi. 15Ke kunye izhak be ku won dar kunye'me nye ikng ikak ba, ikng iya i ta nye igbang'e nye nong ta te aner afas. 16Won kusor kutek be kur riy Adakunom tu se be afe a ta kuus iren na, ba ne a nye aner Isarela afe Adakunom fe katsak. 17Ni igang'e roneng, akak yin t ba daam ikng ikak ba, ye kamok bin ya mi ta be nurm mi ba. I tonong ye mi nye asam aYeso. 18roneng, ritek Agwm gwm yir aYeso Kiristi se mak be yin cicr. Anong!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\