Ibrani 12

1Kamok anong, kum nerawe fe ta kuus rif yir kuse whr ta min gorok yir na, won i tu ku barak yir koakye ikng i tanin tnng yir, be koakye kuni rinn ri ta kyem ri tin te yir afartak zizirik. I naka tsesek yir ta teng yir itsi iya i ta se nashn yir. 2Won tin sak yir anyisi na aYeso wu ne a ta nye ritin kunk katsak yir ne a nye aner aya a tana sak kunk katsak yir tanan mumak. A tsesek kayr risam riku wu kamok ikng riy rikan i ta se nashn. A fok isum riku wu natoon kukon ba. Kyrna a se nusonong nubk riya itsik rigwm Adakunom. 3Yrk yin t di yin kuri risam riya a t s nubk nerawe a ta nye fe rinn fan a ba ka te yin gbrk ne yin ni tun yin riy. 4Izaan yin ta nye yin be rinn, yin n nye yin ma yin min nyosong yin nask ba. 5Ka yin n tiburum yin be rif kutsesek yin kuya Adakunom ta nye, a ta ka yis yin ye inoon wu a? Ye, Igon'i, tu zhsh kunees kuya Agwm gwm ta ka nye'me ba. Ke a ta tigba, a ta ka te gbrk ba, 6kamok Agwm gwm nees koangan afe wu ta shim, ne a nees koangan afe wu ta sok ye a nye igon wu. 7Na ka tsesek yin risam yin ta sen s yin'e kamok kayr risam ne a ta ka nees yin. Be anong ne Adakunom nye be yin kyndi inoon wu. Igon kanyaka ne atek wu tu ku nees ba ? 8Ke a ta nees yin kyndi a ta nees inoon ba, i nye ye yin nye yin inoon rikuna sang atuk inoon kasa'me ba. 9Yir be yir da yir fe kurm ya a tin nees yir, iyong ne i sak yir ta ka di yir ba yiik. Fa gy ke yir tiyiik yir Ada yir afe Kabik a ta be kutser ne i nar yir aa? 10da yir fe kurm ti nees yir nizen cik niren iya ba ta di i se gyr. Amma Adakunom ti nees yir nong as kunees'e tin s mo yir t s yir kanu kafe yir kayr kuzhl wu. 11Koakye kunees r nizen a ta nye kunees'e, amma nigang'e ner ta ka nees ba'me sor kusor kutek ne te zhl. 12Kamok anong, won ikap yin be akuur yin tu te gbugbong. 13Kuus yin iren itek nong fan kutak kuya sang kuta nye kutser baŔ bu te kukun'e. 14Nye yin koakye ikng yin tana kyem a nye yin nong ta sor yin caang be nerawe cicr ne i sor yin zhl kamok aner akak ta kyem a di Agwm gwm ba, sang ke a se zhl ba. 15Sak yin riy fan akak bu ni wei ni ritek Adakunom. Sang tu won yin akak tin wuruk kayr yin be amaan kuse nong a ta sak kak ta wei ba. 16Sang tu won yin akak tu kuus nyining kpdng ka a tu se dar inyim Adakunom kyndi Isuwa t sok rishn wu a t rp acek wu'me kamok naya kakereng kazining ba. 17Nama a t nye anong, a shim atek t ku te kuc ma be nanyisi, a s ba, kyndi yin ta ren yin. Kamok a shim a t shishing ikng iya wu t nye, a ra kyem'me ba. 18Yin n s yin rifan a tana kyem a ra be kubk ba, ka kurng kuya ku ta ya didng, ka kar te whi ne ann nyim whi, 19ka rigba, ka kut ku ta f kanu. Kut ku t f kanu'ong sak fe a t fok nye izong ye sang a t ba f be ba ba. 20kyem tsesek be ikng iya a t f be ba ba ye, Ko a fa f ye ikewum ne i ra rifan'e, a ta ra barak be ata. 21Ikng iya ba t di'me se zhirim ma aMusa f ye, Kurm'i tiim be inyim. 22Amma yin n s yin rifan aSihiyona ri ta nye aUshalima afe kaza, agbang kuwp Adakunom afe kutser ne kanyim riy rikan maleka whrr. 23Yin n b yin kayr fikuus, ya a ta nye inoon nafe ife imsng'e ya ayerek ba ta se nuzibir kayr kaza. Yin n b yin nufe Adakunom aya a tana t nerawe cicr amok ne nufe nabik ner aya a ta se zhl, ya a ta shining gyr. 24Yin n b yin nufe aYeso a ta igaas kushu kufas, ne nufe nask a ta mis na ta be ritek ne na nar nask aHabila. 25Sak yin riy, tu rayin aner a ta f rif na ba. Ke kyem wher nizen ba t raba aner aya a t ka tigba ba nazatse ba, yir ta nye yir an ta wher yir ke yir ti nang yir kama ni wu afe a tin tigba yir naza ? 26Nizen iyong, Kut Adakunom zuur kazatse. Amma kyrna a bun a nk kut ye, Mi ta bun i zuur kazatse kutak kuzining gbak, sang kazatse tsek ba, amma cei be kaza gip. 27Rif a ta f ye, kutak kuzining'ong tonong ye, a ta turung ikr iya a ta zuur'me; i ta nye ikr iya Adakunom t nye, kamok ikr'me ikak iya sang a t kyem zuur ba, kuse. 28Kamok anong kum yir tanan n yir kayr rigwm riya sang a tana zuur ba, won i tu tonong yir riy rikan, ne iya yir Adakunom iben kyndi wu ta shim, be kuyiik ne ikap kutiim, 29kamok Adakunom nye kurng ku ta ya nar.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\