Ibrani 13

1Ya yin kashn be ku naka shim kyndi aner be ronyining, 2Sang tu won kushashang yin tsen ba, kamok be anong kak ti shan maleka dar kuren ba. 3Yiring yin be ya a ta se nitsm, nye yin be ba kyndi yin se yin mak. Yiring yin be ya a ta sen ku nk ba risam, nye yin be ba kyndi yin se yin mak. 4Koangan ra tor kuwnng yiik, koangan ra tor kuwnng wu zhl'e, kamok Adakunom t t aner a t nye rikuna be ya a nye kpdng amok. 5Kam yin be kuse kumak shim itsm, ne i ni fan yin nikng iya yin ta be yin, kamok Adakunom f ye, Mi ta ka won ba, ko cik mi ta ka barak nigaan'e ba, ko cik. 6Iyong ne i sak yir ta kyem i f yir be riy rizining ye, Agwm gwm nye aner a tin tobok, mi ta fok inyim ba. Anerawe tin nye ikng ikak ? 7Yiring yin be kk kashn yin ya a ta ka tak yin rif Adakunom. Yrk yin kuri kusor kuya ba ta sor nong ta kuus yin kunk katsak ba. 8aYeso Kiristi afe kure be afe katuur ne afe izen izen se azining, a shishing nigaan'e ba. 9Sang tu won yin kubsp kuduk ta krk ay yin ba. I se gyr ay yir ta s agap kayr ritek Adakunom sang be kukuus itsi kuya naya ba. Kukuus itsi kuya naya ti barang ner aya a ta kuus itsi iyong ikng ikak ba. 10Yir be yir abagadi aya afe, afe a ta nye asidaka nubur tanan kyem ya ikng ikak azong ba. 11Agbang atsi n be nask ikewum kayr kar ka ta nar kuse zhl kamok rinn nerawe, a shosh rinam ikewum'e nama kuwp. 12Anong ne aYeso di risam nama kuwp, nong a ta sak nerawe wu ta te zhl kamok nask wu. 13kamok anong i wuruk yir nong ta be yir nufe nama kuwp, nong ta fok yir isum kyndi wu t fok. 14Yir be yir kuwp kufe ku tana sor ma izen izen aze nazatse na ba, amma yir min te yir riy nuwp kuya ku tana b. 15Kamok anong, won tu kerek yir Adakunom kayr aYeso be abom nanu yir. Iyong ta sor asidaka aya i tana nk yir, tu ku kerek yir ne i tiyiik yir riyerek wu. 16Sang tu won ku naka tobok yin ne i naka nye yir ritek ba, kamok riy Adakunom karp be asidaka kuri ayong. 17Kuus yin ikng iya kk kashn yin ta f, ne i nye yin ikng a ta f be yin, kamok ba ne a ti sak riy natoon yin kamok a ta tak kut itomong ba katuk kakak. Ka fok yin ba kuto nong itomong ba ta ka be ba ifeng sang kyndi acer ba. Ke itomong'e ta sor ba acer, iyong ta ka barang mo yin ikng ikak ba. 18Nye yin aduwa kamok yir. Kutrng riy yir se gyr, yir shim ta nye yir ikng iya i ta se gyr kayr koakye iren. 19Mi shim yin ta nye yin aduwa ne i yiring yin be mi nong Adakunom bun a b be mi nufe yin. 20Won Adakunom aya a ta nyesek kameneng riy, aya a t dorok aYeso nurk kamok nask kushu kufas, won wu afe a ta nye afek atek, 21ta ka nk yin koakye ikng i ta nye itek, nong ta nye ikng iya wu ta shim. Won wu tu nye ikng iya i tu ku se gyr be yir kayr aYeso Kiristi. Won kuyiik tu sor kufu ma izen izen. Anong! 22Kusuk yin roneng, sok yin itabak mi ta ka zibir yin'e na be riy ricaang kamok mi ta zibir yin'e cik tsek. 23Mi shim ta ka tak yin ye an tun aronyining yir aTimoti nitsm. Ke wu gum b, mi ta b mak be wu nong ta ka di yin. 24Ku nye shou yin kk kashn yin, be azhl'e cicr. fe a ta se niben Italiya ta nye yin ashou. 25Ritek Adakunom se mak be yin cicr.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\