Ibrani 3

1Kamok anong, roneng azhl'e, yin ya i tin se yin kayr kuyis kufe kaza na, t, yin tsik natoon aYeso, a ta nye Amanzo ne Agbang Atsi niren yir ta min nk yir katsak. 2aYeso tonong katsak kayr itomong aya a t ku kasa, kyndi aMusa ta nye katsak ni itomong wu kayr nerawe Adakunom. 3aYeso be kuyiik ne a nar aMusa kyndi aner rink ta be kuyiik ne a nar rink'e. 4Koakye kasa anerawe ne a nk, amma Adakunom ne a nye koakye ikng. 5aMusa tonong katsak kayr itomong wu ife asam kayr anerawe Adakunom, nong i ta sor asheda ikr iya i tana b nashn. 6Amma aKiristi tonong katsak kyndi igon a tu ku nk kukyem a tanin sak riy natoon nerawe Adakunom cicr. Yir ne i nye yir nerawe'me, ke i ya yir kashn be ku naka tsesek ne ku ni te riy kuya i tin tsor yir kafok natoon'e ma nigang'e. 7T, kyndi Kabik Kazhl'e ta f ye, Katuur, ke yin fok yin kut wu, 8tu shonong yin ba, kyndi yin t shonong yin nizen iya yin t bmng yin Adakunom kayr katse. 9Azong ne da yin ti maas ne a ni bmng, ay isk inaas ne yrk ikr iya mi t nye. 10Iyong ne i sak riy mi ta beseng be izam iyong ma mi f ye, Ay ba se gugk be mi koakye izen, a ren ren'i ba. 11Kayr riy kubeseng, mi nye kushu ye, Sang ba t s iren tana n nar kufan'i ba ko cik. 12roneng, sak yin riy fan akak yin bu nye amaan kutrng ne a won dar a ni nk katsak, nong a ta won kukuus Adakunom afe kutser. 13Amma yiir i naka tsesek yin kunom. Ni nye yin itomong be koakye izen iya a ta yis ye, katuur, nong fan rinn bu wk akak yin nong ta shonong. 14Yir ta te yir azining be aYeso ke i yiir yir katsak yir ta be yir kum ni imsng'e kpa ma nigang'e. 15Kyndi a tan f ye: Katuur, ke yin fok yin kut Adakunom, tu shonong yin ba, kyndi yin t te yin ma i te yin shaam. 16ngan ne fok kut Adakunom ne bun shonong ? Cicr ner aya aMusa t ka tun ba niben aMasar. 17Riy Adakunom beseng be ngan ma ay isk inaas ? Riy wu beseng be ner a t nye rinn, fe a t kus kayr katse. 18Be ngan ne Adakunom shu ye sang ta n kayr nawu kufan wu ba ? Mi f ka be ya a ta nye rinn ? 19Kamok anong, yir ren yir ye kyem n ba, kamok kuwon dar kunk katsak ba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\