Ibrani 4

1Kamok anong, kum kunk kut a t tsang a f be yir ye, yir t n yir kayr kar kufan wu tu ku se, t, i sak yir riy fan kak yir bu won dar kyem n. 2Kamok a min taas yir Rif Ritek kyndi a t ka taas ba. Amma rif ba t fok sor ikng ikak nufu ba ba, kamok fe t fok ti nk katsak ba. 3Yir fe i ta min nk yir katsak i n yir kayr kar kufan kyndi Adakunom ta f ye, Riy mi beseng, kamok anong mi shu ye ba t n kayr kar kufan'i ba ko cik. Adakunom f anong, nama a t tsang a gang itomong kunye kazatse wu. 4Kamok nar kakak a f itak kunom kufe kanataar kayr kufumung rif Adakunom ye, Katuk afe kanataar Adakunom fan be kunye itomong wu cicr. 5amma ayong a bun a f ye, Ba t n kayr kufan'i ba ko cik. 6I rusek anong, kak t n kayr kufan'e, amma ya a t san kufok Rif Ritek s kun kayer'e ba, kamok kushonong ba. 7Kamok anong, Adakunom sak kunom kukak a ta yis ye, Katuur. A fa baan didng ne a f nanu aDauda kyndi a ta tsang a zibir ye, Katuur ke yin fok yin kut wu, tu shonong yin ba. 8Kamok ke a fa f ye aZhoshuwa ta ka nk ba nar kufan'e ke Adakunom ra ba f ikng ikak natoon kunom kukak nashn ba. 9Iyong tonong ye, kufan nama inom kanataar rusek gbak kamok ner Adakunom. 10Kamok aner aya a ta n kayr kufan Adakunom, a ta fan ni itomong'e ifu gip kyndi Adakunom t nye. 11Won i tu nye yir koakye ikng i tana kyem i nye yir nong ta n yir kayr kufan'ong, fan akak bu kuus kuse ba, a t kpa, ta won dar fok kuto. 12Katsak'e rif Adakunom be kutser ne ri be agap itomong. Agap wu nar afe awn iya i i ta ya abas afa. a tm ma kayr kurm nerawe nong a ta kam kutser be kabik ne ikap be isr, ma i ren kutrng riy anerawe be kunye wu. 13Ikng ikak kuse nunrng nazatse nashn Adakunom ba. Koakye ikng se ds, i se kanang nashn wu. Nashn wu ne i ta nyeseng yir nong t taas yir koakye ikng i t nye yir. 14Kamok anong, kum yir ta be yir agbang atsi ayiik'e, aYeso Igon Adakunom, aya a ta tseng naza, won i tu yiir yir kunk katsak yir be agap didng. 15Agbang atsi aya yir ta be yir nye aya a ta r riy yir kayr kuraar yir. A t bmng kayr koakye iren kyndi yir, gip be anong a nye rinn ba. 16Won yir tu b yir nashn itsik ritek Adakunom'me be riy rizining, nong as ta s yir kur riy be ritek nizen iya i ta se yir kayr kutsr.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\