aYakubu 1

1aYakubu asam Adakunom ne afe Agwm agwm yir aYeso Kiristi, mi nye nerawe irem kusk be afa aya a ta te shaam kayr kazatse ashou. 2Aroneng, sok yin be riy rikan, izen iya yin n yin ni iriri kubmng. 3Kamok yin ren yin ye, kubmng kunk katsak yin ta sak yin tin barang yin Ku naka tsesek. 4Ku naka tsesek yin ta tseng ma nigang'e, nong as yin ta shining yin, ne kyem yin sang ta raar yin nikeng ikak ba. 5Ke akak yin be kukyem kuren ikeng ba, a ra rip Adakunom, afe a ta nk koangan washak. A tu ku nk be riy rizining sang be ay afa ba. 6Amma izen iya ne a rip, a ra nk katsak dim dar agak riy, kamok aner aya a ta be agak riy se kyndi agung ashi ishng kuwun ta kap. 7Aner ayong tu di ye wu ta s ikeng ikak nufe Adakunom ba. 8A nye aner a ta nye ikeng be riy gak, a be kutrng kuzining natoon koakye wu ta nye ba. 9Aroneng aya a ta se ni mees rice, a ra nye riy rikan ni itsik igbang'e wu tin se. 10Amma aner aya a ta nye arum, a ra nye riy rikan kayr itsik ihiir'e wu tin se. 11Kunom tar ne ku joosh ne ku sak naya koor, ne ato'me kpas ne kusas'e gang. Anong ne arum ta kpa nizen ife a ta tsang a tseng ne a tsr kutser wu. 12Aner awng nye aner aya a tana tsesek kayr kubmng, kamok ke a na ka tsesek kayr kubmng'e, a ta se ribong kutser riya Adakunom ta tsang a nisak natoon fe a tu ku shim. 13Izen iya ne wan n nubmng, sang tu f ye, “Adakunom sen ni bmng ba,” kamok a bmng Adakunom be imaan'e ba, ka wu bmng akak ba. 14Amma koangan ne a n nubmng, ke a ti te riy wu na amaan ikr wu ta shim, ne ikr'me sok riy wu. 15T, izen iya ne kushim riy wu nyeseng be agap, a ta yiir nye rinn, ke ri rasak didng, ri ta bn be riku. 16Aroneng'i, tu won a ta ka wrk yin ba. 17Koakye kuri ritek ne kunk kutek kuya ku ta ne naza se gyr nufe Ada afe a ta be akanang aya a ta be kaben, aya afe sang a ta shishing kyndi nawu ta sesek ba. 18Wu ne a di a tin kasa yir a tin tes yir kayr rif katsak, nong yir ta se yir kyndi kutes kufe imsng'e kayr ikr wu ta nye. 19Aroneng'i atek, yiring yin iyu; koangan ra se gbashak nufok rif, amma ne se whiwh nif kanu, be kubeseng riy. 20Kamok kubeseng riy bn kusor kujel'e Adakunom ta shim ba. 21Kamok anong, kam yin be ikr kurisik ne iriri anyas nong ta mees yin rice ta shan yin rif a tan tuus nay yin, riya ri tana ka shesh yin. 22Tu foos yin rif'me tsek ne i wk yin rice yin ba, amma ninye yin itomong. 23Aner aya ne a foos yin rif'me amma a ti nye itomong ba, a se kyndi aner aya a ta yrk kanyisi wu kayr amadobi. 24Nama a ta naka yrk ne a tseng ne a wor a tiburum be kuse kanyisi wu. 25Amma aner aya ne a yrk itsi iya i ta se gyr ife i ta bn kusor nk, ne a yiir kunye anong, a tiburum ikeng wu ta fok ba, amma a yiir nye'me, a tu ku te awng natoon ikeng wu ta nye. 26Ke akak sok rice wu ye wu ren Adakunom ne a ra kyem a yiir kanu wu ba, a wk rice wu, i nye ye kuren Adakunom wu sor ikeng ikak ba. 27Kuren katsak Adakunom kuya Ada yir Adakunom ta sok ye kunye kujel'e nye, ku nisak riy ni nakpiin be akumung kayr risam ba, ne i yiir rice wan fan kazatse ba ka sak ta wondar I se jel.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\