aYakubu 4

1Aky ne bs be kuren, be riwng nanu kayr yin ? I bs kamok ikr yin ta shim yin iya i ta nye itsm kayr ay yin aa? 2yin shim yin ikeng ikak amma i s yin ba, yin fs ne shim yin ikr ikak didng, amma yin ta kyem s yin ikeng iya yin ta shim yin ba. Yin ras yin riwng ne krng yin, yin s yin ba, kamok yin ta rip yin Adakunom ba. 3Izen iya yin rip yin i s yin ba, kamok yin rip yin be amaan kutrng nong ta wei yin ikeng iya yin ta s yin nikr rice yin. 4yin fe i ta nye yin rikuna, yin ren yin ye rifertseng be kazatse nye rimudn be Adakunom aa? Aner aya ne kasa a ta nye rifertseng be kazatse a te amudn Adakunom. 5Ke yin di yin ye Kufumung Adakunom f tsek ye Kabik wu ta sak ka ta sor kayr yir, be rishishim didng a? 6Amma a ti barang ku ni nye yir ritek, kamok anong ne rif Adakunom f ye, “Adakunom shim afe kuka ba, amma a nye afe a ta mees rice ba ritek.” 7Nk yin Adakunom rice yin, kam yin be Ishetan nong wu ta kam be yin. 8B yin bubarak be Adakunom nong wu ta b bubarak be yin, kusu yin ibk yin, yin fe rinn, nye yin ay yin tu te jel, yin fe agak ay. 9Nye yin riym ne daam yin, tus yin, shishing rimanang yin ri tu te riym, riy rikan yin tu te riy riwe. 10Mees yin rice yin nashn Kunom Wu ta ka tiyiik yin. 11roneng, tu f amaan ikeng natoon fudang wan ba, koangan ne a ti f amaan ikeng natoon aronyining wu, ka a tu t amok ayi, i nye a ti f amaan ikeng natoon rif Adakunom ne a ni t amok natoon'e. Ke wan t itsi amok, i nye ye wan kuus itsi'me ba. 12Adakunom tsek ne a nye afe kunk itsi be kut amok. Wu ne a kyem a shesh ne a fr. Amma wan nye angan tana t aner agbak wan amok ? 13Kyrna wesek yin kuto, yin fe i ta f yin ye, “Katuur ka natson yir ta tseng yir na agbang kuwp kuyu ka kukya nong ta se nye yir riy rizining azong ta ya yir kashn be rijik ne i se yir itsm.” 14Sang yin ren yin ikeng i tana nye natson gum ba, kutser yin se an ? Yin se yin kyndi ishikr na ta wuruk nizen cik ni na bun na wei. 15Gyr ke yin f yin ye, “Ke Adakunom shim, yir ta sor yir ne i nye yir iyu be ikya.” 16Kyndi i ta se, yin nye yin kuka ne i kok yin rice naza, Cicr iriri kuka nye imaan'e. 17Koangan afe a ta ren ikeng itek i ta se gyr ke a nye, a ra nye ba, i sor rinn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\