aYohana 10

1Katsak'e ne mi ta ka tak yin, aner aya ne sang a n naming samang, nanu kaming'e ba, amma a ngarak ni iren ikak, i nye ye, a nye akpatang. LB00014b.tif Horace Knowles; The British & Foreign Bible Society Itsamang kayr kaming ba be fk ba 2Aner aya a ta gor nanu kaming'e nye afek itsamang'me. 3Aner aya a ta tor kaming itsamang'me ta karak afek itsamang'me kaming'e. Ne itsamang'e fok kut afek ba. A yis itsamang wu'me be ayerek ba. Ne a ku tun ba nufang. 4Nizen iya ne a tun ifu cicr, ne wu tseng nashn ne itsamang'me ku kuus kamok ba ren kut wu. 5Itsamang'me tEkuus aner atsen ba, i tu ku teng kamok ba ren kut aner atsen'e ba.E 6aYeso ti nye itomong be kumaas na, amma ba ren ikng wu tEsen nif ba. 7Kamok anong, aYeso bun a f be ba gbak ye, Katsak'e ne mi ta ka tak yin, mi ne i nye kanukutu itsamang'e. 8Cicr fe a ta tsang Eb nizham mi tEra b na nye kpatang. Itsamang'me tEfok ba ba. 9Mi ne i nye kanukutu'me, aner aya a gor nunaan a tEs kashesh. A tEn kayr'e ne a bun a wuruk, a ta s kar kufek katek. 10Akpatang b kamok itsang tsek ne a fr ne a beseng. Amma mi b nong Eta s kutser, Eta s kutser'e kp. 11Mi ne i nye afek atek. Afek atek nk rice wu kamok itsamang wu. 12Aner aya a tu ku sok kamok kufek, sang itsamang'me wor i te ifu ba. Kamok anong, izen iya ne wu di ab saase, ne wu teng a ta won itsamang'me. Ne ab nikpa ni itsamang'me ne a ku fo ba. 13Afek itsamang'me tEteng kamok a tu ku sok nong a tu ku karang tsek, kamok anong a daam be itsamang'me ba. 14Mi ne i nye afek atek. Mi ren inaan ne inaan min ren. 15Kyndi Ada'me tin ren, anong ne mi ren Ada'me. Mi nk rice mi kamok itsamang'me. 16Mi be kukpara itsamang ikak i ta se zr be iyu. Ba gip, ma mi tEb be ba dim. tEfok kut mi, ne Eb te kukpara kuzining be afek azining. 17Ikng iya i tEsak Ada tin shim'ong, kamok mi tEnk kutser'i, nong ta bun i dorok'e. 18Akak ta kyem a sok kutser'i ba. Be kushim mi ne mi nk rice mi. Mi be kukyem mi tanin nk kutser'i, ne mi bun i be kukyem mi tanin dorok'e. Ada mi ne a ti nk iren anong.E 19Rif aYeso na sak ner aYahuda bun a kpaan kuya kanu gbak. 20Whr kayr ba f ye, A be amaan kabik, an te afunam'e. Aky sak yin tEku fok yin ?E 21Amma kak f ye, Wayo, aner a ta be amaan kabik f ana ba. Itseng ta nye an i tEkarak akpatn anyisi ?E 22I se nizen kuwun, ner aYahuda se be Riy Rikan Kunk Agbang Kar Kuya Adakunom Iben na aUshalima. 23aYeso se be kutsang tseng kayr kubang agbang kutu kuya Adakunom iben, a ta yis ye kanukutu aSolomon. 24yong ner aYahuda tEgorok nong EtEf be wu ye, Ma aky izen ne wan tin won yir kayr agak riy ? Ke wan ne i nye aKiristi'me, ne wan ni tak yir kanang.E 25aYeso f be ba ye, Mi kun ka tak yin, amma yin ti nk yin katsak ba. Itomong azhing iya mi tEnye, mi nye kayr riyerek Ada mi, tonong kuri aner aya afe mi ta nye. 26Amma yin ti nk yin katsak ba, kamok yin nye yin itsamang kaming'i ba. 27Itamang'i fok kut mi, mi ta ren ba ne ba ni kuus. 28Mi tu nk ba kutser kufe izen izen, ba tEkus ba sam. Aner akak tEkyem a tin shan nubk'i ba. 29Ada mi afe a tin nk itsamang'e, se yiik ne a nar cicr. Aner akak kyem a tin shan nubk Ada mi ba. 30Mi be Ada'me i se yir zining.E 31yong aner aYahuda ame bun Ebs ata nibk nong Etin barak aYeso. 32Iyong aYeso f be ba ye, Mi ma ka tonong yin itomong azhing didng i tEne nufe Ada, kamok anong, inyaka ne yin shim tin barak yin mo ?E 33ner aYahuda ame f ye, Ei, sang kamok itomong itek wan tEnye ne yir sen ka barak yir ba, amma kamok kuzhsh wan tEnye Adakunom'me. Wan nye anerawe tsek, amma wan sok rice wan ye wan nye Adakunom.E 34aYeso f be ba ye, I se ni zibir na afumung Itsi yin ye Adakunom f ye, Mi f ye yin se yin kyndi ikr iya a tu ku ya ba iben.E 35Ke a tu yis ba ye adakunom t, nufe angan ne rif Adakunom'me b ? Rif Adakunom'me nye abs ba. 36Mi ne Ada ti sak i tEte zhl, ne a ni tom nazatse, rif kuzhsh ne mi tEf ye mi nye Igon Adakunom a? 37T, ke itomong Ada mi ne mi nye ba, tin nk yin katsak ni mi ba. 38Amma ke iyong ne mi nye, ko ke yin tin nk katsak ni mi ba, ni nk yin katsak ni itomong'e. Nong as ta ren yin ye Ada'me se kayr'i ne mi se kayr Ada'me.E 39Gip be anong Eshim ke EtEku yiir, amma a bun a wher ni ibk ba. 40Ayong aYeso tEbun nunyi ishng aUrdun nar aYohana tEtsang a ku nye abatisma ni imsng, a tEse sor azong. 41nerawe whr bs nufu. ner'e f ye, aYohana nye itomong azhing ba, amma ikr wu tEf cicr natoon aner na nye katsak.E 42nerawe whr ti nk katsak na aYeso azong.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\