aYohana 14

1Sang tu daam yin ba. Ni nk yin katsak na Adakunom ne i ni nk yin katsak ni mi. 2Kayr kasa Ada mi, nar kusor kuse whr. Ke a fa nye ye anong ba, ke mi ma ka tak yin. Mi be azong nong ta se ka nye yin kar. 3Ke mi tseng i ta se ka nye yin kar'me, mi tEbun i b ta ba ka sok yin nong tEse yin mak be mi. Yin ta se yin nar mi tana ku se gip. 4Kar kaya mi tEku be, yin ren yin iren'e.E 5Ayong aToma f be aYeso ye, Atekasa, yir ren yir kar kaya wan tEku be ba. T, yir tEnye yir an tEren yir iren ?E 6aYeso f be wu ye, Mi ne i nye iren, ne i nye katsak ne i nye kutser. Akak ta kyem tseng nufe Ada'me ba, ma a gor nunaan. 7Ke yin fan ni ren yin ke yin ren yin Ada mi. Amma kyrna, yin tu ren yin, yin mu ku di yin.E 8Ayong aFilibus f be wu ye, Atekasa, ke wan ti tonong yir Ada'me, iyong ti kyem yir.E 9Ne aYeso f be wu ye, aFilibus, wan ti ren aa? Mi ta kun sor mak be yin izen didng na. Koangan a tin di, a di Ada'me. Aky sak wan tEf ye, Ni tonong yir Ada'me ?E 10Wan ti nk katsak ye mi se kayr Ada'me, ne Ada'me se kayr'i aa? Rif mi tEf be yin nye rif rice mi ba, Ada'me afe a ta se kayr'i ne a sen nye itomong wu. 11Ni nk yin katsak rif mi, mi tEf ye, mi se kayr Ada'me ne Ada'me se kayr'i. Ni nk yin katsak ni itomong azhing mi tEnye. 12Mi ta tak yin katsak'e, koangan afe a tin nk katsak ni mi, a tEnye ikr iya mi tEnye. Ma i tEnar iya mi tEnye, kamok mi be nufe Ada'me. 13Koakye ne yin rip yin kayr riyerek'i, mi ta ka nye yin'e nong Ada'me ta s kuyiik kamok igon'e. 14Koakye ikng iya ne yin rip yin kayr riyerek'i, mi tEnye. 15Ke yin ti shim yin, yin tEkuus yin Itsi iya mi tEf be yin. 16Mi tEnye Ada'me izong nong a tEka nk yin Aner Kutobok ne a sor tEmak be yin ma izen izen. 17Wu ne a nye Kabik kafe katsak. Kazatse ta kyem ka ku shan ba, kamok ka kun ku di ka ka kun ku ren ba. Amma yin tEren yin, kamok a se be yin ne a tEsor kayr yin. 18Mi tEka won yin kyndi nakpiin'e ba; Mi tEb nufe yin. 19A tEku won izen cik, kazatse tEbin di ba, amma yin tin di yin. Kamok mi be kutser, yin gip yin tEsor yin be kutser. 20Katuk'ong ne yin tEren yin ye mi be Ada mi yir se yir azining, ne mi ma te azining be yin. 21Koangan afe a tEfok rif mi ne a kuus, wu ne a tin shim. Aner aya a tin shim, Ada mi tu ku shim, mi gip mi tEku shim ne i tonong rice mi nufu.E 22Ayong aYahuda (sang Iskariyot ba) f ye, Atekasa, aky sak wan shim ta tonong rice wan nufe yir sang nufe kazatse ba ?E 23aYeso f be wu ye, Koangan afe a tin shim a tEkuus ikng iya mi tEbsp. Ada mi tEku shim, ne yir be yir nufu ne i sor yir mak be wu. 24Aner aya a tin shim ba, a tEkuus ikng iya mi tEbsp ba. Rif yin ta fok yin na nye rinaan ba, rinye rif Ada aya a tin tom. 25Mi ta tas yin ikr na cicr kum ne mi rusek be yin. 26Amma Aner Kutobok, a ta nye Kabik Kazhl'e aya Ada tana tom'e kayr riyerek'i, wu ne a tEka bsp yin koakye, ne a ka yiring yin koakye ikng mi tEf be yin. 27Mi ta won yin caang. Kusor caang'i ne ta ka nk yin. Sang kyndi kazatse ta nyesek ne mi ta ka nk yin ba. Sang tu daam yin, sang tu fok yin inyim ba. 28Yin fok yin mi tEf ye, Mi sen tseng, i tEbun i b nufe yin.EYin fa ni shim yin, ke yin nye yin riy rikan ye mi be nufe Ada, kamok Ada'me ti nar. 29T, kyrna, mi ta tak yin nizham izen'e tEra nye, nong ke izen'e nye, yin tin nk yin katsak. 30Mi tEba f rif be yin didng ba, kamok aner aya a tin nye rigwm nazatse na saase, amma a tin be kubk ni ba. 31Mi nye ikr Ada tEf be mi ye i ra nye dim, nong kazatse tEren ye mi shim Ada'me. Dorok yin, ta tseng yir.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\