aYohana 15

1Mi ne i nye ritin kakon anap rif katsak, Ada mi ne a nye aner ikap'e. HK00112b.tif Horace Knowles; The British & Foreign Bible Society Anap sen wk 2Iwhang iya i ta se kayr'i, i tEtes ba a ta tsng. Iwhang'e iya i ta tes, ne a nye gyr nong i tin barang kutes didng. 3Kyrna yin se yin zhl kamok rif mi tEf be yin. 4Sor yin kayr'i, ne mi ma kayr yin. Kyndi iwhang'e ikak tana kyem i tes a wan wu ba, ma ke i se mak be kakon'e, anong ne yin ta kyem yin ba ma yir sor kayr'i. 5Mi ne i nye ritin kakon anap'e, yin nye yin hang'e. Aner aya a sor kayr'i ne mi ma se kayr wu, wu ne a tEtes didng. Kamok sang ke be mi ba, yin tEkyem i nye yin ikng ikak ba. 6Koangan afe sang a ta se kayr'e ba, a se kyndi iwhang'e iya a tan barak nong i tEkoor. nerawe tusung iri ba ne Etes nurng, a ta shosh. 7Ke yin sor kayr'i ne rif mi se kayr yin, yin tErip yin koakye ikng yin ta shim yin, a tEka nye yin'e. 8Nye yin itomong iya Adakunom ta shim nong tEtonong yin ye yin nye yin limazhiri wu, kamok iyu ne i tEb be Ada'me kuyiik. 9Kyndi Ada'me tin shim anong ne mi ma ka shim yin. T, sor yin kayr kuri kushim kuya mi ta ka kushim yin. 10Ke yin kuus yin Itsi mi, yin tEsor yin kayr kushim'i, kyndi mi tEkuus Itsi Ada mi ne i sor kayr kushim wu. 11Mi f anong nong as riy rikan'i tEse kayr yin, nong riy rikan yin tEshining. 12Itsi mi se ye: Naka shim yin kyndi mi tEka shim yin. 13Kushim kukak kuse ku ta nar kufe anerawe tana nk kutser wu kamok ferim wu ba. 14Yin nye yin ferim mi ke yin kuus yin Itsi mi. 15Mi tEba ka yis yin ye sam ba, kamok asam ren kutrng atekasa wu ba. Mi ta ka yis yin ye ferim mi makong, kamok koakye ikng iya mi tEbsp nufe Ada mi, mi ma ka taas yin. 16Sang yin ne i ti kasa yin ba, amma mi ne i tEka kasa yin, nong ta se tes yin kutes kutek, kuya ku tana sor ma izen izen. Be anong ne Ada mi tEka nk yin koakye ikng iya yin ta rip yin kayr riyerek'i. 17Itsi mi se ye: Naka shim yin. 18Ke kazatse ta ka rayin, t, ren yin ye ka tin ramin kum ni imsng'e. 19Ke a fa f ye yin nye yin fe kazatse, ke kazatse ta shim yin kamok yin ta nye yin fu. Kyndi i ta se, yin nye yin fe kazatse ba, amma mi ma ka kasa yin kayr fe kazatse. Iyong ne i sak kazatse ta ka rayin yin. 20Yiring yin be rif mi tEf be yin ye: Asam akak nar atekasa wu ba.EKe Eti tabak, t, EtEka tabak yin gip. Ke ba kuus rif mi a tEkuus rif yin gip. 21Ba tEnye be yin anong kamok riyerek'i, kamok ba ren aya a tin tom ba. 22Mi fa b i tEku tak ba ba, ke Edi rinn ba ba. Amma kyrna, ba be iren kuwhr natoon rinn ba ba. 23Aner aya a tin ramin, a rawu Ada mi gip. 24Mi nye ikng didng iya nerawe tEba, kayr ba. Ke a fa f ye mi nye ba', ke a di rinn ba ba. Amma kyrna ba n di itomong azhing iya mi tEnye, gip be anong, ba ti ramin ne Eraba Ada mi. 25Amma iyu se anong, nong a tEshining ikng iya a ta zibir kayr afumung Itsi aMusa ye: ti ramin kpdng tsek.E 26Izen iya ne Aner Kutobok'ong b, aya a tana ne nufe Ada. Wu ne a nye Kabik kafe katsak. A tEf itak natoon'i. 27Yin gip yin tEf yin itak natoon'i dim, kamok yin se yin mak be mi kum ni imsng'e.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\