aYohana 16

1Mi tEtaas yin ikr na cei nong fan yin bu ku bun yin kama. 2tEka turung yin kayr atu aduwa. Katsak'e, izen saase iya ke aner akak a ta fr yin, a tEdi ye wu sen nye itomong Adakunom. 3tEnye ikr iyong kamok sang ba n ren Ada ka mi ba. 4Mi ta ka tak yin ikr na, nong ke izen'e nye yin tEyiring yin ye, mi ma ka krk yin kuto. Mi ta tak yin iyu ni imsng'e ba, kamok mi se mak be yin. 5Kyrna, mi be nufe aya a tin tom, gip be anong akak yin ti rip ye, Wan be ak ?Eba. 6Yin nye yin riy riwe ye kamok mi tEf ikr na. 7Amma katsak'e ne mi ta ka tak yin: Kutseng'i tEka sor yin ikng itek kamok ke mi tseng ba, Aner Kutobok ame tEb ba. Amma ke mi tseng mi tEse ka tom yin'e. 8Ke Aner Kutobok'e b, a tEts rinn kazatse be ikng iya i tana tonong kuse kuzhl'e be amok Adakunom. 9Kutrng ba se gyr ba' natoon rinn', kamok ba gaar ku nink katsak ni mi. 10Kutrng ba se gyr ba' natoon kuse kuzhl'e, kamok mi be nufe Ada mi, yin ta bin di yin ba. 11kutrng ba se gyr ba' natoon amok, kamok a tsang an tn aner fe tin nye rigwm nazatse na amok. 12Mi be rif didng tana ka tak yin, amma yin ta kyem i na tsesek yin ta fok yin kyrna ba. 13Amma izen iya ife Kabik kafe katsak'e b, a tEka tonong yin iren katsak cei kamok sang, a tEf rif rice wu ba. Ikng iya wu ta foos tsek ne wu tEf. A tEbun a tEka taas yin ikr iya i ta rusek, nong a tEra nye. 14A tin tiyiik, kamok a tEkok ikr iya i ta nye inaan ne a ka taas yin. 15Ikr iya i ta nye ife Ada'me cei nye inaan. Ikng iya i tEsak mi tEf ye, Kabik tEkok ikr inaan ne a ka taas yin. 16Nizen cik yin tEbin di yin ba, amma nama izen cik, ne yin bun i ni di yin.E 17Iyong limazhiri wu kak f awan ba ye, Rif wu na sor aky, a ta f ye, Nizen cik yin tEbin di yin ba, amma nama izen cicr ne yin bun i ni di yin'e? Ne a bun a f ye: Kamok mi ta be nufe Ada'me āEE 18yiir ku naka risim ye, Aky sak a tEf ye, Amma nama izen cikE? Yir ren yir ikng iya wu tin f ba.E 19aYeso tEren ye limazhiri wu shim EtEku rip natoon ikng'ong, ayong a f be ba ye, Yin sen na ka risim yin ikng iya rif mi tEsor, mi tEf ye, Nizen cik yin tEbin di yin ba, amma nama izen cik ne yin bun ni di yinEa? 20Katsak ne mi ta ka tak yin, yin tEtos ne i nye yin riy riwe ne kazatse nye riy rikan. Yin tEnye yin riy riwe, amma riy riwe yin tEkubun ri ta te riy rikan. 21Aner abining a ta sen tes igon fok kur'me, kamok izen kutes wu tan nye. Amma izen iya ne a tes igon wu, ne a tiburum risam'me kamok a be riy rikan wu tan tes igon nazatse. 22Anong ne i se be yin gip, kyrna ne i nye izen riy riwe yin. Amma mi tEbun i ka di yin ne i nye yin riy rikan, akak ta kyem a ka roon yin riy rikan yin ba. 23Katuk kayong yin tEbin rip yin ikng ikak baba ba. Katsak ne mi ta ka tak yin, Ada'me tEka nk yin koakye ikng yin tana rip yin kayr riyerek'i. 24Ko kyrna yin min rip yin ikng ikak kayr riyerek'i ba. Rip yin, yin ta s yin nong riy rikan yin tEshining. 25Mi ta taas yin ikr na cei be kumaas gyr tatan, izen saase mi tana ba f be yin be kumaas ba. Amma mi tEf be yin kanang natoon Ada mi. 26Katuk'ong yin tEnye yin izong kayr riyerek'i. Yin tErip yin Ada be rice yin sang mi ne ta ka rip yin'e ba. 27Wayo, Ada'me ta shim yin be rice wu, kamok yin ti shim yin ne i nk yin katsak ye, mi ne nufe Adakunom. 28Mi ne nufe Ada'me, i ta b nazatse. Kyrna mi sen won kazatse'me nong tEku bun nufe Ada'me.E 29Ayong limazhiri wu f ye, Yawa, kyrna ne wan ma f rif kanang dar kumaas.E 30Kyrna ne yir ma ren yir ye wan ren koakye, sang ma akak tErip ba. Iyuna sak yir ti nk yir katsak ye wan ne nufe Adakunom. 31aYeso f be ba ye, Aser, ma kyrna ne yin ra min nk yin katsak a?E 32Amma izen saase, n b gip ma, yin tana te yin shaam. Koangan tEku bun kari wu, yin cei tin won yin mi zr. Gip be anong, mi ta se mi zr ba, kamok Ada mi se mak be mi. 33Mi ta taas yin ikr na, kamok kayr riyerek'i yin tEs yin kusor caang. Yin tEs yin risam kayr kazatse na, amma na ka tsesek yin. Mi canang kazatse na.E


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\