aYohana 17

1Nama aYeso tEf ikr na, ne a sok rice wu naza a tEyrk kaza nong a tEnye aduwa ye, Ada, izen'e n nye. Tiyiik Igon wan, nong wu gip a tEka tiyiik. 2Kamok wan tEku nk rigwm natoon nerawe cei, nong a ta nk aya wan tEku nk cicr, kutser kufe izen izen. 3Kutser kufe izen izen'e nye ye, nerawe ra ka ren ye, wan zr ne i nye Adakunom afe katsak, ne Eren aYeso Kiristi aya wan tEtom. 4Mi tEbn kuyiik kayr kazatse be itomong iya wan tin nk i tEnye cei. 5T, kyrna Ada, ni tiyiik be kuyiik kuya mi tEbe nashn wan nizham a tEra nye kazatse. 6Mi n sak nerawe fe wan tin nk nazatse ma ka ren. nye fuan, wan ne i tEsok ba i tin nk. Ba ma kuus rif wan. 7Kyrna ba ren ye koakye wan ta min nk ne nufuan. 8Kamok rif, wan tin nk ne mi tEku taas ba ne ba shan, ne Eren be katsak ye mi ne nufuan, ne ba ni nk katsak ye wan ne i ti tom. 9Mi nye aduwa kamok ba. Sang kamok nerawe kazatse ne mi ti nye aduwa na ba, amma mi nye aduwa'me kamok fe wan tEmin nk, kamok ba nye afuan. 10Koakye mi ta be cei nye ifuan, ne ikr wan ta be cei nye inaan. Mi n s kuyiik kamok ba. 11Mi saase nufuan, mi tEba sor nazatse na baba ba. Amma ba ruresek kayr kazatse na nizham. Ada Azhl'e, ku fek ba be riyerek wan rif kukyem, riyerek riya wan tin nk, nong ba tEsor azining kyndi mi ta se be wan. 12Nizen iya mi tEse be ba, mi tEku fek ba, ne mi ni sak riy ni ba be riyerek riya wan tin te'me. Akak wei ba, ma ke azining kayr ba aya a tEte kpdng nong as a tEshining Kufumung Rif Adakunom. 13Mi saase nufuan kyrna.Amma mi ta nye izong ikr na kum ne mi ruresek kayr kazatse, nong as ba tEshining be kuri riy rikan riya mi tEbe kayr ba. 14Mi mak nk ba rif wan yong kazatse tEraba ba, kamok ba nye fe kazatse ba, kyndi mi ta nye afe kazatse ba. 15Sang i se ye mi nye aduwa'me ye wan ra ka tun ba kayr kazatse ba, amma ye wan ru ku fek ba nubk Amaan Aner. 16Ba nye afe kazatse ba, kyndi mi ta nye afe kazatse ba. 17Ku sak ba Etu sor zhl be katsak, rif wan ne rinye katsak. 18Kyndi wan tin tom kayr kazatse, anong ne mi ka tom ba kayr kazatse. 19Kamok ba ne mi nk rice mi zhl nong as ba gip ta s kute zhl kufe katsak. 20Aduwa mi se kamok awan ba tsek ba Amma mi nye aduwa kamok ya a tanin nk katsak ni mi gip, kamok rif ba. 21Ada, aduwa mi se ye, ba ra te azining cicr, kyndi wan ta se azining be mi ne mi ma se azining be wan. Won ba gip Etu te azining be yir. Be anong ne kazatse tin nk katsak ye wan ne i ti tom. 22Mi ma ka nk ba kuyiik afe wan tin nk, nong as ba tEte azining kyndi yir ta se yir be wan. 23Mi sor kayr ba ne wan kayr'i. Won ba tEgung rice didng, nong as kazatse tEren ye wan ti tom, ne ka ren ye mi tEshim ba kyndi wan tin shim. 24Ada, mi shim fe wan tEmin nk tu se mak be mi nar kaya mi tu ku se, ne Edi kuyiik'i, kuyiik kuya wan tin tiyiik mo kamok wan tin shim nizham a tEra nye kazatse. 25Ada, Wan nye azhl'e, kazatse tEka ren ba gyr tatan, amma mi tEren. ren ye wan ne i ti tom. 26Mi n sak ba tEma ka ren, mi tEya kashn be ku sak ba tEka ren, nong as ba gip EtEs kuri kushim kuya wan tin shim nong mi be rice mi gip ta se kayr ba.E


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\