aYohana 7

1Nama anong, aYeso tsang a gorok aGalili. Amma shim a tEtseng kayr aYahudiya ba, kamok ner aYahuda EtEse azong shim a tEku fr. 2Izen kunye Riy Rikan ner aYahuda nong Eyiring be kusor ba kayr nabur ta b barak, 3ronyining aYeso f be wu ye, Fa gy ke wan dorok aze nong ta be niben aYahudiya nong limazhiri wan ta di itomong azhing iya wan ta nye. 4Akak kuse a ta shim a tu ku ren ne a bun a nye ikr wu nunrng ba. Kum wan ta sen nye ikr na, tonong rice wan nong kazatse tEka ren.E 5Kamok ronyining aYeso'me gip Eti nk katsak ni wu ba. 6Kamok anong aYeso f be ba ye, Izen'i n nye nizham ba, amma nufe yin, koakye izen se gyr tsek. 7Yin kazatse ta kyem ka ta ka ranyin ba, amma ka ti ramin kamok mi f ye itomong wu nye imaan'e. 8Yin tseng yin nar riy rikan'e tsek. Mi tEtseng nar kunye riy rikan'e kyrna ba, kamok izen'i n nye nizham ba.E 9A tEf anong, a sor na aGalili. 10Nama ronyining wu ta be nar riy rikan ame, aYeso tseng gip, amma a tseng ds ba. 11ner aYahuda ame yiir tsr aYeso nar riy rikan'e. Ne Erisim ye, Aner ame se aky ?E 12Kayr rigwm nerawe'me kak f cucuk natoon aYeso. kak f ye, A nye aner atek.ENe kak f ye, Wayo, a wrk nerawe.E 13Amma akak kyem a wuruk nong a tEf natoon aYeso'me kanang ba, kamok ba tEfok inyim kk kashn ner aYahuda'me. 14A tEb kar didng ni inye riy rikan'e ne aYeso ma tseng kayr kubang agbang kutu kuya Adakunom iben'e nong a tEsan ibsp nerawe'me. 15Ayong kk kashn aner aYahuda te zhing ma Ef ye, Aner na kun tseng nar kubsp ba k, a san an a ta a ren ikng didng ana ?E 16aYeso f be ba ye, Ikr iya mi ta ka bsp yin'e nye ife rice mi ba, amma ife aya a tin tom. 17Aner aya a ta shim a ta nye ikng iya Adakunom ta shim, a ta ren ye kubsp'i ne nufe Adakunom, sang kufe rice mi. 18Aner aya a ta f natoon rice wu f nong a tEtiyiik rice wu. Amma aya a ta shim a ta tiyiik aya a tEku tom, ayong ne a nye afe katsak, a be abs ba. 19Aser, aMusa ne a tEka nk yin Itsi aa? Amma gip be anong, akak kuse kayr yin a ta kuus Itsi'me ba. Aky sak yin shim tin fr yin ?E 20nerawe f be wu ye, Wan be amaan kabik. Angan ne Eshim Eta ka fr ?E 21Ayong aYeso f be ba ye, Mi nye ikng azhing izining tsek, amma yin te yin zhing cicr yin. 22aMusa tEsak yin tEnye yin izhak (wu ne a san'e ba, amma tukop tukop yin) Gip be anong yin nye yin inoon izhak katuk Asabar. 23T, ke i nye ye a ta kyem a nye igon izhak katuk Asabar nong a ta kuus Itsi aMusa, aky sak yin be yin riy riwe be mi, kamok mi ta sak nerawe ta te atser cei katuk Asabar ? 24Won kut yin nerawe amok natoon ikr yin ta yrk yin tsek, amma t yin kayr katsak.E 25Ayong ner aUshalima kak f ye, Aser, aner na ne a tsr a tEfr a'a? 26Ayuna, a f nk, sang ba f ikng ikak be wu ba. Ka kk kashn'e n shim ye wu ne a nye aKiristi d? 27Amma yir ren yir kar aner na tEku ne, izen iya ne aKiristi afe katsak tana b, akak tEren kar kaya a tEku wuruk ba.E 28aYeso ta sen bsp nerawe'me kayr kubang agbang kutu kuya Adakunom iben'e, a tEkut naza ye, Ei, yin ti ren yin, ne i ren yin kar afe mi tEku ne, mi b kub rice mi ba. Amma aya a tin tom nye afe katsak, yin tu ku ren yin ba. 29Mi tEku ren kamok mi ne nufu, wu ne a ti tom.E 30aYeso tEfa f anong yong nerawe ame shim a tEku yiir. Amma akak kyem a ti sak kubk ni wu ba, kamok izen wu tsang i nye ba. 31Gip be anong, nerawe didng ti nk katsak na aYeso ne Ef ye, Nizen iya aKiristi'me, a tEnye itomong azhing iya i ta nar iyuna a?E 32ner aFarisi fok nerawe tEtsang Ef cucuk natoon aYeso, yong gbang atsi ne ner aFarisi'me tom fe a ta tor agbang kutu kuya Adakunom iben'e ye Era se yiir aYeso'me. 33Ayong aYeso f be ba ye, Izen mi tana sor be yin se cik tsek, ne mi kubun nufe aya a tin tom. 34Yin tin tsr yin, tin s yin ba. Kar kaya mi tana ku se, yin tEkyem i b yin ba.E 35ner aYahuda'me f awan ba ye, Ak ne wu be, yir tana kyem i tseng yir ba ? Ka a be nufe nerawe yir ya a ta te shaam Eta sor be ner aHeleni, nong a bsp ner aHeleni'me a? 36Aky ne wu shim a ta f wu tEf ye, Yin tin tsr yin, amma yin tin s yin ba ?ENe, kar mi tEku be, yin ta kyem i tseng yin ba ?EE 37Katuk igang'e, i tEnye agbang kunom kunye riy rikan ame, aYeso dorok a tEta kut ye, Aner aya a fok kut kukoor, a ra b nunaan a tEs ashi. 38Koangan afe a tin nk katsak ni mi, kyndi rif Adakunom ta f ye, kayr wu ne itop ashi kutser tEwk.E 39aYeso ti f natoon Kabik Kazhl'e, aya fe a tin nk katsak ni wu tana s nashn. Nizen iyong, a tsang a nk Kabik Kazhl'e ba, kamok a tsang a tiyiik aYeso kayr kaza ba. 40Be kufok rif aYeso, kak ba f ye, Katsak'e, aner na ne a nye aner kuzarap Adakunom'me.E 41kak ba bun Ef ye, Ayu ne a nye aKiristi'me.EAmma kak bun Erip ye, Aser, aKiristi'me ta wuruk na aGalili ? 42Kufumung izibir rif Adakunom f ye, aKiristi tEne kayr kasa aDauda na aBetalami nuwp aDauda tEku sor aa?E 43Iyong kutrng nerawe'me te zr zr. 44kak shim EtEku yiir, amma akak ri sak kubk ni wu ba. 45ner aya a tEtor agbang kutu kuya Adakunom iben ame tEbun nufe gbang tsi ne ner aFarisi ame, yong Etu ku rip ba ye, Aky sak yin bn yin be wu ba ?E 46Ayong ner aya a tEku tom ba ame f ye, Aner akak kun f kanu kyndi aner na ba.E 47Ne ner aFarisi ame ku rip ba ye, Ka yin gip a tEka wrk yin ? 48Ka yin kun di yin akk kashn ka aner aFarisi akak tEkun ni nk katsak ni wu a? 49Wayo. Amma nerawe na Eta ren ikng ikak natoon Itsi aMusa ba, a tEfiming ba.E 50aNikodimus, aya a tEku tseng nufe aYeso natuk, aya a tEtsang a nye akak kayr ner aFarisi, tEku rip ba ye, 51Itsi yir tonong ye sang yir ta tn yir anerawe amok ba' ma ke a tEku fok nizham nong a ta ra ren ikng iya a tana nye be wu a'a?E 52Ayong Ef be wu ye, Wan nye aner aGalili'me gip a? Fa rif Adakunom ta di, aner kuzarap kun wuruk na aGalili ba.E 53Koangan dorok nong EtEbe kari.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\