aZhud 1

1Mi, aZhud, asam aYeso Kiristi, aronyining aYakub, yin ya Adakunom aya a ta nye Ada ta ka shim yin, ne a ka yis yin, ya aYeso Kiristi ta ka fek yin. 2Kur riy ne kameneng riy be kushim nye kufe yin. 3roneng, yin ya mi ta shim, mi tsang i shim ku ka zibir yin kufumung na natoon kashesh yir ta be yir na cicr gyrtatan, amma mi di i se gyr ta ka zibir yin'e nong ta ka nye yin akusuk ye i ra naka tsesek yin natoon kunk katsak yir kuya Adakunom t won zhl'e amana'me nubk. 4Mi f anong, kamok ner kuri kak n n kayr yin kyn. fok inyim Adakunom ba. sok ritek Adakunom nong ri ta te iren kunye kpdng. ton'e aYeso Kiristi ye sang wu ne a nye Atekasa ne a nye Agwm gwm yir ba. Kum gbugbang a tsang a zibir ye a t ku t ba amok. 5Mi ren yin ren yin ikr na cei gyrtatan amma mi shim ta ka yiring yin'e ye Agwm gwm shesh ner Isarela niben aMasar nizen iya a t ka tun ba azong amma nama anong, a fs ya sang t nk katsak ba. 6Bun i yiring yin be maleka ya sang t kuus itsik rigwm ba, amma won itsik ba ife imsng'e. Kuri ayong Adakunom ma ka tnng ba kayr awhi nong a t ku rosom ba be idun atsm ife ma izen izen nong a t ku t ba amok katuk Agbang Kunom'e. 7Anong ne i se be aSodom ne aGomora ne iwp iya i ta se bubarak be ba, iya i t te rice ba ninye rikuna ma kuus ikr kurm ife kurisik'e kyndi maleka'me t nye. Ikng iyong tonong kuri risam riya tana s kayr kurng kufe izen izen. 8Anong ne t nye be fe nabos abs na gip, ma beseng irm ba be ikr iyong, raba kukuus rigwm ne a kas maleka Adakunom. 9Amma aMakel, a t nye akk kashn maleka, nizen iya a tin kn natoon kukom aMusa be Ishetan gip, a f ikng ikak imaan'e natoon wu ba. Amma a f be wu, ye, Agwm gwm ta ka tigba! 10Amma ner na f imaan'e natoon ikng iya ba ta ren igak'e ba. Ba ren ikr na kamok ba ta kuus ikr iya ay ba t ka nk ba tsek, kyndi ikewum dar kutrng. Kuse kuri kuyong t ku fs ba. 11Aw be ba! sok kuse aKayinu. Kamok ba t tsr ishorong zizirik wor kuus kuri rinn riya aBalam t nye kamok kushim itsm. A ta ka fs ba kyndi a t fr aKora kamok kushonong. 12ner ayong ta ka beseng yin na nyim yin nafe riy rikan yin, yas mak be yin dar isum dar inyim. A se kyndi fe kufek ya a tin sak riy natoon rice ba tsek. se kyndi ann ta nyim amma ke kuwun b ne kushik. Ne se kyndi nakon naya na ta tes ba, ka kyndi nakon naya a t turung ne na kus cei. 13se kyndi ashi ta tang agung kayr agbang kudung be kuren ne a turung afufuk. A se kyndi dar ya a ta tsang kar kpdng. An sak amaan awhi kamok ba ma izen izen. 14aEnok gip, a ta se kayr izam ife kanataar nama Adamu, wu gip a nye kuzarap natoon ner ayong ye, Di yin, Agwm gwm ta saase be fu zhl'e izungu natoon izungu izungu, 15nong a ta t koangan amok. A ta tes itomong ya a t gaar ku kuus Adakunom. A t ts cicr amaan rif riya fe rinn ne ya a t kuus Adakunom ba, t f natoon wu. 16ner ayong be anyinym ne yiir rif natoon nerawe. kuus amaan kutrng ay ba tsk ne kk rice naza. ta wrk nerawe be rif rm rm nong ta s ikng iya ba ta shim nufuba. 17Amma yin, roneng ya mi ta shim, yiring yin be ikr iya ife manzo Agwm gwm yir aYeso Kiristi t tsang f gbugbang. 18t ka tak yin ye, Kayr inom igang'e, ner kak tu ku se ya a tana ka kok yin'e ne kuus ikr riy ba sang ife Adakunom ba. 19ner na ne bs be kaas nerawe, kuus ikr kurm tsek. be Kabik Adakunom ba. 20Amma yin, roneng ya mi ta shim, naka nk yin natoon kunk katsak yin kuzhl'e ne i nye yin aduwa kayr Kabik Kazhl'e. 21Sor yin kayr kushim Adakunom ne i tor yin Agwm gwm yir aYeso Kiristi aya kamok kur riy a ta tseng be yir kayr kutser kufe izen izen. 22Fok yin kur riy ya a ta be agak riy. 23Shesh yin kak kyndi a ta shesh anerawe kayr kurng. R yin riy kak ba, amma nye yin tatan. Fok yin akyr ares ba ne amaan kunye ba kuri rif rinerawe. 24T, nakerek nye nafu, wu aya a ta be kukyem ku ka tor mo yin fan i bu kpas yin, a ta tseng be yin nashn agbang kuyiik wu dar rinn be riy rikan didng. 25Kuyiik nye kufu wu zr, wu aya a ta nye Adakunom Aner Kashesh yir kayr aYeso Kiristi Agwm gwm yir. Kuyiik be kukyem ne rigwm be agap nye kufu kum ni imsng'e, be kyrna, be ma izen izen! Anong.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\