aLuka 1

1nerawe whr n nye ikr iya ba t kyem nye nong ta zibir ikng ikak natoon ikr iya i t shining kayr yir na. 2Kyndi ya a tin se ni imsng'e tin nk yir, ne fe a t nye itomong kutaas rif'me tin tak yir. 3Kamok anong, mi be rice mi n nye nong t ren koakye kum ni imsng'e. I ti se gyr gip, nong ta ka zibir ikr na nyk nyk, wan aTiyofilus akk kashn, 4nong as wan t ren katsak ikr iya a t ka bsp'e. 5Nizen iya aHiridus t nye agwm iben aYahuda. Atsi akak tuse azong riyerek wu t nye aZakariya, aya a t nye aner izrk atsi a t ku yis ye, Abizha. Abining wu Alisabatu nye abafe kasa aHaruna gip. 6Cicr ba, nye ner aya kutseng ba t se gyr nashn Adakunom, kuus Itsi be ikr Adakunom t f ye a ra kuus cei gyr gyr. 7Amma ra be igon ba, kamok Alisabatu'e kun tes ba, cicr ba tsang kop didng. 8Katuk kakak, aZakariya t se be itomong ritsi kayr agbang kutu kuya Adakunom iben, kyndi i ta se ni ign ba. 9A t ku kasa be kubarak ikiriwhr, kyndi ign kukasa atsi ta se, nong a t se n kayr agbang kutu kuya Adakunom iben'e nong a t shosh name a ta be ikn itek. 10Izen kushosh name'me t fa nye, rigwm nerawe fe kuya Adakunom iben cei se nufang ninye aduwa. 11Ayong amaleka Adakunom ti wuruk na aZakariya'me, a nyeseng nabas kubk riya kyndi kar a t ku shosh ikr ikn'e. 12Nizen iya aZakariya t ku di, a te febek, ne inyim ku r didng. 13Amaleka'me f be wu ye, Sang tu fok inyim ba, aZakariya, an fok aduwa wan. Abining wan Alisabatu t ka tes igon, wan t ku te riyerek ye aYohana. 14A t sor ikng riy rikan didng nufuan. nerawe whr t nye riy rikan kamok kutes wu. 15Kamok a t se yiik nashn Adakunom, a t s kugbr ka ikng iya i tana ku sak a t feng ba. A t ku shining be Kabik Kazhl'e kum nutes wu. 16A t sak nerawe Isarela whr t ku bun nufe Adakunom ba. 17A t tseng nashn Agwm gwm kayr kabik be kukyem kuri kufe Iliya nong a t sak ay tek inoon t ku bun ni inoon ba, ne a sak ya a ta shonong, ta kuus kutseng aner a ta se gyr nashn Adakunom. A t sak nerawe t nye kanyk kamok Agwm gwm. 18Ayong, aZakariya rip amaleka'me ye, Mi t san an t ren ye iyu nye katsak ? Mi n kop, abining'i gip an b ay didng. 19Ne amaleka'me f be wu ye, Mi ne i nye aGyebel. Mi se nashn Adakunom. A min tom nufuan nong t ka tak Rif Ritek na. 20Kyrna, wan t te agbanu, t kyem i f kanu ba, ma izen iya ne rif na shining, kamok wan ti nk katsak rif mi ba, ri t shining be katsak ke izen'e nye. 21nerawe daam didng be kutor aZakariya, kamok aZakariya'me mak a sor didng kayr agbang kutu kuya Adakunom iben'e. 22Nizen iya a t wuruk, a ba kyem a f kanu be ba ba. nerawe ma ren ye Adakunom mu ku tonong ikng ikak kayr agbang kutu'me, kamok a kpaan kuf be ibk, a kyem a f kanu ba. 23Izen kunye itomong wu t fa gang, a t bun kari. 24Nama izen cik ne abining wu Alisabatu be kafa, yong a yiir insk rice wu ma ifn itoon. 25Ayong Alisabatu'e f ye, Agwm gwm ne a ti nye iyu, nizen na ne a ti tonong ritek wu ne a ni tun kayr isum nashn nerawe. 26Nizen iya kafa Alisabatu'me t se ifn igataar, Adakunom tom amaleka wu aGyebel na aNazaret, kayr kuwp kukak niben aGalili, 27nufe agbik kanamang kakak, ka t tsang ka sak ka t nye kuwnng be aner akak riyerek wu t nye aYusufu. A nye aner kasa aDauda, a t nye agwm. Riyerek agbik kanamang'e nye aMarya. 28Amaleka'me tseng nufu a t se f be wu ye, Dazha, Agwm gwm se mak be wan, a ma ka nk agbang ritek wu. 29aMarya daam didng be rif wu'me, a yiir kut'me ka aky kuri ashou'ong'e. 30Ayong amaleka'me f be wu ye, Sang wan tu fok inyim ba, aMarya, wan n s ritek Adakunom. 31Wan t shan kafa, t tes igon kamitek'e, a t ku te riyerek ye, aYeso. 32A t se yiik, ne a ku yis ye, Igon Adakunom ayiik'e. Agwm gwm yir Adakunom t ku nk itsik rigwm atukop wu aDauda. 33A tin i nye rigwm nasa aYakub ma izen izen, rigwm wu t gang zr ba. 34Ayong aMarya t ku rip ye, I t san'e an i t se anong, sang mi tan ren aner amitek ba ? 35Ayong amaleka'me f be wu ye, Kabik Kazhl'e tin tiik natoon wan ne kukyem Adakunom ka kis. Kamok anong, a t yis azhl'e ayong, wan tana tes'ong ye Igon Adakunom. 36Afuri wan Alisabatu, t s igon ko be rikp wu'ong gip, wu aya sang a t kun tes ba, se be kafa, kufn wu kufe igataar na. 37Kamok ikng ikak nar agap Adakunom ba. 38Ayong aMarya f be wu ye, Mi nye asam Adakunom, won i tu se anong be mi kyndi wan t f. Ne amaleka'me tseng a t ku won. 39Nizen iyong aMarya dorok a t nye kanyk nong a t tseng zizirik nuwp kukak kayr nawhanang iben aYahuda. 40A n nasa aZakariya nong a t nye Alisabatu ashou. 41Alisabatu t fa fok ashou aMarya'me ne igon'e, naka borok be agap kayr kafa wu. Ne a shining Alisabatu be Kabik Kazhl'e. 42Ayong Alisabatu t kut, a t f ye, Wan nye aner aya i ta s ritek Adakunom kayr nyining, igon wan tana tes nye aner aya a ta s ritek Adakunom gip. 43Aky sak mi s ritek Adakunom ana, ang Agwm gwm mi kusum t b nunaan ? 44Kum mi t fa fok ashou wan, ne igon ka ta se nafa mi naka borok be riy rikan. 45Aner aya a ta s ritek Adakunom ne a nye wan aya i tin nk katsak ye, ikng Agwm gwm t f be wan t shining. 46Ayong aMarya f ye, Riy mi sen kerek Adakunom mi. 47Ne kabik'i nye riy rikan be Adakunom aner kashesh'i. 48Kamok wu ti sak riy ni imees rice asam wu tin se kayr'e. Kyrna ma izen izen, koakye izam tin yis ye, aner aya a ta s ritek Adakunom. 49Kamok wu aya a ta nye ayiik'e min nye agbang ikr, riyerek wu se zhl. 50Kur riy wu se natoon fe a ta fok inyim wu, ma izam izam. 51A nye ayiik ikr be ibk wu. A sak fe a ta be kuka tsik kayr ay ba n te shaam. 52A tisik gwm natoon tsik rigwm ba, a tiyiik fe a ta mees rice. 53A sak fe a ta fok izong ta whas be ikr itek, a ro rum dar ikng ikak. 54A min s asam wu Isarela, ne a yiring be wu a ta fok kur riy wu, 55ne Ibrahim be nabon wu ma izen izen, kyndi wu t f be da yir. 56aMarya sor be Alisabatu kyndi ifn itaar nizham a t ra kubun kari. 57Izen t fa nye Alisabatu tana tes igon'e, yong a tes igon kamitek'e. 58fegbak wu ne afe iri wu t fa fok ye, Agwm gwm n fok kur riy wu didng, yong t s mo be riy rikan. 59Nama inom ikara be kutes'e, b nong t nye igon'e izhak, shim ke t yis be riyerek atek wu, aZakariya. 60Amma anyining igon'e f ye, Wayo, a t ku yis ye, aYohana. 61Ayong f be wu ye, Akak kuse kayr afe iri wan ta be riyerek'ong baŔ 62Ayong rip atek igon'e be ibk ye ka wu shim a t yrk igon'e angan ? 63A f ye a ru ku nk ikng izibir, ne a zibir ye, Riyerek'e nye aYohana. Koangan te zhing. 64Nizen iyong aYohana bun a kpaan kuf kanu, yong a san kukerek Adakunom. 65fegbak'e te zhing. nerawe yiir kuf itak natoon ikr na cei niwp i ta se nawhanang niben aYahuda. 66Koangan aya a t fok itak'e daam kayr riy wu, ne a ma t ye, K igon'e t te aky ? Kamok kukyem Adakunom se mak be wu. 67A shining ada wu aZakariya be Kabik Kazhl'e yong a nye kuzarap ye, 68Nakerek nye nafe Ada Adakunom ner Isarela, kamok an b an shesh nerawe wu. 69A min nk yir aner kashesh aya a ta be kukyem, kayr kasa asam wu aDauda. 70Kyndi wu t f ni nanu ner kuzarap wu azhl'e agbugbang'e. 71Ye, wu tin shesh yir nubk mudn yir ne ya a tin di yir kyr cei. 72A fok kur riy da yir, ne a yiring be rif wu rizhl'e riya sang a tana bur ba, 73be kushu a t nye be ada yir Ibrahim ye, 74a tin shesh yir nubk mudn yir, nong a tin sak yir t ku nye yir itomong dar inyim 75kayr kuse kuzhl'e ne kunye kutek nashn wu nusor yir cei. 76Wan, igon'i, a t ka yis ye aner kuzarap Adakunom Ayiik'e, wan t tseng nashn Agwm gwm nong t nye kanyk iren kamok wu. 77A t nk nerawe wu kuren itak kashesh kayr kurng rinn ba, 78kamok kur riy Adakunom yir, ne akanang kashesh a ta ne naza tin wuruk ni yir 79nong ku ta tonong fe a ta se kayr awhi be fe a ta se na nawu riku akanang. Ne a ni tonong yir iren i ta b be kameneng riy. 80Ne igon'e rasak, ne ka kpa agap kayr Kabik. A sor kayr katse ma izen iya a tin wuruk kanang natoon nerawe Isarela.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\