aLuka 12

1Nizen nerawe whr ta nyim ma naka shesh, aYeso f be limazhiri wu ni imsng'e ye, Nye yin tatan be ayisti ner aFarisi. aYisti'me nye akardak kuse ba. 2Ikng ikak kuse a tan whn a tana won dar a karak ba, ka ikng ikak kuse nunrng a tana won dar a ts ba. 3Koakye ne yin t f yin nawhi, a t fok kanang, ne koakye ne yin t f yin cucuk nato ka kayr atu kuks a t ngarak nagarang nong a ta f kanang. 4r, won t ka tak yin tu fok yin inyim aya a tana fr kurm ba, kamok nama anong a t ba, kyem a nye ikng ikak baba ba. 5Won t ka tak yin aner aya yin tana fok yin inyim wu. Fok yin inyim Adakunom, aya nama a t ka fr ne a bun a be iren a tana ka te yin kayr kurng. Katsak'e ne mi t tak yin, fok yin inyim wu. 6A rs bp atoon ni itsm cik aa? Gip be anong Adakunom tiburum be akak ba ba. 7An fa nakuyng rice yin cei. Sang tu fok yin inyim ba, yin se yin yiik ne i nar yin bp'ong. 8Won t ka tak yin, aner aya ne a f nashn nerawe ye wu ti ren, Igon Anerawe t f ye wu tu ren gip nashn maleka Adakunom. 9Amma aner aya ne a f nashn nerawe ye wu ti ren ba, a t f anong be wu nashn maleka Adakunom gip. 10Koangan ne a f imaan'e natoon Igon Anerawe a tu ku rng'e, amma aner aya ne a zhsh Kabik Kazhl'e a tu ku rng'e ba. 11Izen iya ne a tseng be yin nashn kk kashn atu aduwa ner aYahuda be nufe gwm, tu daam yin be ikng yin tana f yin natoon rice yin ba, 12kamok Kabik Kazhl'e t ka tak yin ikng iya yin tana f yin nizen iyong. 13Aner akak kayr rigwm nerawe ame f be aYeso ye, Aner Kubsp, f be aronyining'i ye a ra kabak kutse ada yir tin won yir'e. 14Ayong aYeso f be wu ye, Ar, angan ti sak aner amok kayr yin ka afe i ka kabak yin kutse yin ? 15Ne aYeso f be ba ye, Sak yin riy, ne i nye yin tatan be koakye kuri amaan kuyrk, kamok kube ikng whr ne kunye kusor kutek ba. 16Ne a ku tak ba kumaas na ye, Arum akak be rik ri ta te naya didng. 17Ayong a f riy wu ye, Aky ne mi t nye ? Sang mi ta be kar tanin korok naya mi ba ? 18Ayong a f ye, Ikng mi tana nye na. Mi t yirik ngm mi, nong ta nk iya i ta nye igbang'e, nong as mi tin korok naya mi be ribir ikr cei. 19Ne mi ma f riy mi ye, Mi be ikr itek nusak ife ay whr. Sor nk, ya ne i s, ne inye riy rikan. 20Amma Adakunom f be wu ye, Wan kufunam kukak! Natuk katuur, a t sok kutser wan, iyong angan t kok ikr wan ta naka tusung'e na ? 21Anong ne i t se be koangan afe a t tusung rice wu ikr, Adakunom t di kyndi arum ba. 22aYeso f be limazhiri wu ye, Kamok anong mi f be yin ye, tu daam yin be kusor yin ba, be ikng iya yin tana ya yin ka ikng iya yin tana s yin ba, ka ikng iya yin tana te yin ba. 23Kutser nar naya ne kurm nar ares. 24Yrk yin nanon ta di yin. Ba tuus ka tsk ba. Ba be kar i saas naya ka ingm ba, gip be anong Adakunom tu nyesek ba naya. Shita yin i ta nar yin nanon yiik. 25Angan kayr yin kamok kudaam wu ta kyem a tin barang kaban izen cik nutser wu ? 26Ke yin ta kyem i nye yin ikng ihiir'e kyndi iyong ba, aky sak yin tin daam yin be ribir'e ? 27Yrk yin kusas afure ta di yin, ba nye itomong ka tos ares ba Gip be anong, won t ka tak yin ko aSolomon a t nye agwm be ares wu atek kususas'e gip, a te ares kususas'e kyndi azining kayr ba ba. 28Ke Adakunom ta kyem a te agam iwng ares anong, aya a ta di katuur, natson ne a te nurng, shita yin'a. Yin fe kunk katsak yin ta raar. 29Tin te yin riy natoon ikng iya yin tana ya yin ka tana s yin ba, tu daam yin ba. 30Kamok furin kuus ikng kuri iyong cicr gip, Ada yin ren ye yin tsr yin ikr'ong. 31Kamok anong, tsr yin rigwm Adakunom, ikr iyong a t ka nk yin gip. 32Sang tu fok yin inyim ba, yin ahiir kaming, kamok Ada yin be riy rikan nong yin t nye yin rigwm mak be wu. 33Rs yin ikr yin nong ta nk yin fe rizor itsm'e, be kunye anong ne yin ta sak yin kurum nar afe sang ku tana beseng ba, kayr kaza, nar kaya kpatang tanin b bubarak ka its tana ya ba. 34Kamok kar kaya ne kurum wan tu kuse, azong ne riy wan t se gip. 35Sor yin be kanyk ne i won yin apitila yin be irng, 36kyndi sam ya a t nye itomong nasa akak, t sen tor kub atekasa ba. Nizen atekasa'me t be nar riy rikan kuwnng nong ke a b a rus kanukutu, ne a wor a ku karak'e. 37I ta sor ikng riy rikan ke atekasa'me b ku s ba an mereng ida ba. Katsak'e ne mi t ka tak yin, a tu ku sak ba ta sosok ne a tun ares wu nong a tu ku nk ba naya. 38I ta sor ikng riy rikan be sam ya a t nye kanyk ko atekasa'me b natite katuk ka nadiding bop, ne a ku s ba be kanyk. 39Amma yin ren yin ye, ke a fa nye ye atekasa ren izen iya akpatang tana b, ke a tor kasa wu sang ke a won nong akpatang ta nye itsang ba. 40Kamok anong yin gip, sor yin be kanyk dim, kamok sang yin ren yin izen iya Igon Anerawe'me tana b ba. 41aBitrus rip aYeso ye, Atekasa, kumaas na se natoon yir a? Ka kamok koangan ? 42aYeso f be wu ye, Angan ne a nye asam afe a ta be katsak ne a be kukyem ? Aya atekasa wu t ku won ribir sam nubk, ne a ku nyesek ba naya nizen gyr. 43I t sor ikng riy rikan ke asam ayong atekasa wu b a tu ku s a sen nye ikng iya a t f be wu ye a ra nye. 44Katsak'e ne mi ta ka tak yin, a tu ku won ikr wu cei nubk nong a tu ku sak mo riy. 45Ke a fa nye ye asam'me t ry wu ye, Atekasa mi t gum b ba, ne a kpaan kutsosok ribir sam'me, nyining be atek, ne a ya ne a s ma rice zim. 46Atekasa'me t b nizen iya afe asam'me ta ren ye a ta b ba, nizen iya wu ta ren ba. Atekasa'me tu ku nye amaan atsor ne a ku barak nar furin. 47Asam aya a t ren ikng atekasa wu t shim, a ra nye kanyk, ka a ra nye ikng atekasa wu'me ta shim ba, a t ku whereng didng. 48Afe a t ren ikng atekasa wu'me t shim ba, ke a nye ikng i ta tas ke a ku whereng, a tu ku whereng cik tsek. Kamok koangan ne a t ku nk whr, a ma shim ke a s whr nufu. Aner aya a t ku won'e whr, a shim ke a bun a s whr nubk wu. 49Mi b tin te kurng nazatse, ye kushim fa nye kus ke ku kun san kuya. 50aBatisma kuse a tanin nye'me, a kon ni te ke a min i nye'me. 51Yin di yin ye mi b be kusor caang nazatse na a? Wayo, mi b nong ta sak nerawe ta naka kabak. 52Kum kyrna, ner atoon nasa kazining ta naka kabak. ner ataar ta raba ner afa, ne ner afa raba ner taar. 53Atek igon t rawu igon wu, ne igon rawu atek, anyining igon t rawu angas ne angas'e rawu anyining. Anyining akp t rawu akugon, akugon'e t rawu anyining akp. 54aYeso f be ribir nerawe'me ye, Ke yin di yin kunn wuruk nabas rikpa kunom, ne yin wor i f yin ye, Iza ta kpa katuur, ne iza'me kpa. 55Ke kuwun tisik, ne yin f yin ye, Kar ta zhoosh, ne ka zhoosh. 56Yin kardak ner! Yin ren i f yin natoon kaza be kaben. Aky sak yin kyem i f yin ikng ikak natoon izen na ba ? 57Aky sak yin t yin be rice yin ikng i ta se gyr nong t nye yin ba ? 58Ke akak se be tseng be wan nar amok, nye kanyk nong tin sak yin niren be wu nizham. Ke anong ba, a t tseng be wan nar amok'e, ne aner kut amok'e ka won nubk fe itomong wu. fe itomong'e ta ka te nitsm. 59Mi t ka tak, wan t kyem i wuruk ba, ma wan karang kutiming'e cei nizham.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\