aLuka 13

1Nizen iyong ner kak tuse azong fe a t tak aYeso itak natoon ner aGalili ya aBilatus t ku fs ba nizen t sen nye asidaka. 2Ayong aYeso f be ba ye, Yin di yin ye ner aGalili ayong ne nye rinn didng ne nar ribir ner aGalili'me kamok t s risam anong a? 3Won ta ka tak yin, i se anong ba. Ke yin shishing yin kuse yin ba, yin gip t kus yin cei kyndi ba. 4Ka nerawe kusk be ikara t kus nizen rink tin kpa natoon ba na aSiluwam, yin di yin ye rinn ba nar rife ribir nerawe t se na aUshalima cei a? 5Mi ta ka tak yin i se nong ba. Ke yin shishing yin kuse yin ba, yin gip t kus yin cicr yin. 6Ne aYeso ku tak ba kumaas na ye, Aner akak be ritin atafo rik wu. A ta fa tseng ritin atafo'me nong a t b kutes'e, a ra s ba. 7Ayong a f be aner a tin sak riy rik'me ye, Riy rif ataar na ne mi bs ne i tsr kutes atafo na, mi s ba. Tmng ritin'e. Aky sak ri ta tnng kar ana tsek ? 8Ayong aner a tin sak riy rik'me f ye, Atekasa, won riman tin barang riy rizining gbak. Mi tin tusung iben nong tin te narik. 9Ke rites riy ri ta saase t, ke ri tes ba ne mi tmng. 10Katuk Asabar akak, aYeso ku sen bsp nerawe'me nutu aduwa ner aYahuda kukak. 11Abining akak tuse azong amaan kabik ta sak a te akun'e ay kusk be ikara. A tiguk a kyem a naka nabak nigaan'e ba. 12Nizen aYeso t ku di, a t yis nong a t f be wu ye, Anyiningkasa, a ma ka sun risam wan. 13aYeso ti sak kubk ni wu, ne a wor a naka nabak gyr. Abining'e kerek Adakunom. 14Riy akk kashn kutu aduwa'me beseng, kamok aYeso t sak akak te atser katuk Asabar. Ayong a f be nerawe'me ye, Inom kuse igataar kamok itomong. Kamok anong yin ta kyem i bs yin nong a t ka sak yin t te yin atser, sang katuk Asabar ba. 15Iyong Agwm gwm f ye, Yin, kardak ner! Koangan yin karak kaming wu katuk Asabar nong a ta tseng be azhaki ka inyak wu a tin nk ashi aa? 16T, gyr ke a sak abining na a ta nye abafe kasa Ibrahim, afe Ishetan t roos ay kusk be ikara, ta te atser katuk Asabar nong a t kam be risam aa? 17A t fa f anong, ne mudn wu cei fok isum, nerawe nye riy rikan be itomong azhing wu t nye'ong ingya. 18aYeso f ye, Rigwm Adakunom se kyndi aky ? Mi tin maas be aky ? 19Ri se kyndi ica naya a ta yis ye amusta, riya anerawe t sok nong a t tuus rik wu, i ta rasak ne i te kakon, ma nanon tin nk ar niwhang'e. 20Ne a bun a rip ye, Be aky ne mi tin maas rigwm Adakunom ? 21Ri se kyndi ayisti aner abining t sok a tin kar be nakan alikama whr, ma nakan'e dorok cei. 22Ayong aYeso tsang a gosok ni iwp igbang'e be izhizhk'e, ne a bsp nerawe'me, ne a be na aUshalima. 23Aner akak t rip ye, Atekasa, yong nerawe cik tsek ne a t s kashesh a? Ne aYeso f be ba ye, 24Nye yin koakye yin tana kyem i nye yin nong t n yin nanu kutu ka ta se wh. Won t ka tak yin, nerawe whr ta shim kun, t ra kyem n ba. 25Kum ke atekasa'me dorok a ta whn kanukutu'me, yin ta nyeseng yin nufang ne i ca yin kanukutu'me ne i nye yin akusuk ye, Kusuk atekasa, ni karak yir kanukutu. A t f ye, Mi ta ren yin, ka kar yin tu ku ne yin ba. 26Yin t f yin ye, Yir ya ne i s yir be wan, ne wan bsp nerawe'me ni iwp yir. 27Amma a t bun a f ye, Mi ta ren yin ka kar yin tu ku ne yin ba. Dorok yin nashn'i, yin fe amaan kunye. 28Yin t di yin Ibrahim be Ishaku ne aYakub be ner kuzarap Adakunom cei kayr rigwm Adakunom, amma ka t kyem i n yin ba. Azong ne tana tos, ne ya anyi. 29nerawe ta nes nikes kazatse inaas t bs ne sosok nar a tana kunye riy rikan rigwm Adakunom. 30Kamok anong, ya a ta nye fe igang'e t te fe imsng'e ne fe imsng'e tu bun fe igang'e. 31Nizen iyong ner aFarisi kak b nufe aYeso nong ta f be wu ye, Dorok ta won kar na ta be nar kakak, aHiridus tsr a t ka fr. 32Ayong aYeso f be ba ye, Tseng yin, ta se tak yin azen azen'ong ye mi t turung tseng ne i sak nerawe ta te atser katuur be natson, kaniya mi t gang ikng mi tan sak nashn'i. 33Ko be an, mi t ya kashn be kutseng katuur be natson ne kaniya. Katsak'e, aner kuzarap akak t ku ak ayi zr be na aUshalima ba. 34Ka, yin ner aUshalima, yin ner aUshalima, yin fe i t fs yin ner kuzarap ne i barak yin ya a ta ka toos ba nufe yin. Yin fa di yin mi ta shim ta ka tusung yin nar kazining kyndi anyining inyon ta tusung inoon wu na afabak wu ba, amma yin shim yin ba. 35Di yin, a ma ka won yin kasa yin kakoor dar aner akak. Kamok anong, katsak'e ne mi ta ka tak yin, yin ta ba ni di yin ba, ma katuk kaya ne yin f yin ye, Aner riy rikan ne a nye aner aya a t b kayr riyerek Agwm gwm.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\