aLuka 14

1Katuk Asabar akak, nizen aYeso t tseng nong a t se yas numa akk kashn aner aFarisi akak, nerawe t yrk kyur kyur. 2Aner akak tuse azong, atak be ibk t mos 3aYeso rip ner aFarisi'me be fe a t ren Itsi didng ye, I nye Itsi aner ta sak akak ta te atser katuk Asabar a? 4Iyong te gbik. Ne aYeso yiir aner ame a t ku sak a t te atser ne a ku te niren. 5aYeso t rip ba ye, Ke igon akak yin ka amung akak yin kpa kayr ribong ri ta be ashi katuk Asabar, a ta tun zizirik aa? 6Ka ba be rif tanin sak ba. 7Nizen aYeso t di kak kayr tsen t kasa nar kusosok natek nar kuya naya'me, ne a ku tak ba kumaas na ye, 8Ke aner akak ta tak riy rikan kuwnng, tu se sonong nar kayiik'e ba, kamok kashim an tak aner akak a t ka nar yiik gip. 9Ke anong ba, aner a t ka tak yin riy rikan'e t b f be wan ye, Dorok ta nk aner akak kar kusonong wan. Ne wan ma ku bun nar kusonong kahiir'e be isum. 10Ke a t tak riy rikan, se sonong nar kahiir'e, nong ke aner a t ka tak riy rikan'e b, a t f be wan ye, Ar, b ta se sonong nar kusonong aze, ne a ka tiyiik nashn ribir tsen fudang wan. 11Kamok koangan ne a mees rice wu a t ku tiyiik, aner aya ne a sok rice naza a t te be wu fr. 12Ne aYeso f be aner a t ku yis kari wu ame ye, Ke wan t yis nerawe nong t b yas, tu tak ferim wan ka ronyining wan ka afe iri wan ka fe a ta se bubarak be wan ta nye arum ba. Ke wan nye anong, ba t ma ka yis gip, ne ka karang. 13Ke wan t yis nerawe nong t b yas, yis fe rizor be kun ne fe a ta yising ne kpatn. 14Wan t s ishorong, ba ta kyem ka karang ba gyrtatan, a t ka karang nizen iya a tana dorok azhl'e ya a ta n kus. 15Aner akak kayr fe a ta sen yas mak be aYeso t fa fok anong, ne a f be aYeso ye, Aner a ta be riy rikan nye ya a tana yas nizen riy rikan kayr rigwm Adakunom. 16Ne aYeso f be wu ye, Aner akak se be kanyk agbang riy rikan, ayong a taas nerawe whr. 17Izen riy rikan'e t fa nye ne a tom asam wu nong a ta se yis ner fe wu t ku taas ba ame ye, B yin, an gang koakye! 18Amma cicr bs be naban ikr ikak. Afe imsng'e f ye, Kyrna ne mi shan kar. Kusuk, won ma mi se di kar'me dim nizham. 19Ne akak bun a f ye, Mi n shan inyak ikap kusk. Kusuk, ni won ta se bmng nizham. 20Ne akak bun a f ye, Kayr inom na ne mi ra nye kuwnng, kamok anong mi ta kyem i s ta b ba. 21Asam'me t bun a t b tak atekasa wu kut'me. Riy atekasa'me beseng, yong a f be asam'me ye, Tseng, ni nanu ren ne atsirik agbang kuwp gbashak nong ta b be fe rizor be kun ne kpatn ne fe a ta yising. 22Ayong asam'me f ye, Atekasa, mi n nye ikng wan t f ye i ra nye, gip be anong kar ru kuse. 23Ne atekasa'me f be asam wu ye, Tseng ni nanu ren nong tu ku yis ba ye ra b nong kasa mi t shining. 24Mi ta ka tak yin, ko aner azining kayr ner aya mi t tsang i ka yis ba riy rikan'e t rr naya mi tan nye ba. 25Katuk kakak rigwm nerawe se be kutseng be aYeso. Ayong a kirik nong a t f be ba ye, 26Ke aner aya a shim a tin kuus ma a rawu atek be anyining ne abining be inoon wu, ne ronyining be ngasnyining wu, be rice wu gip. Sang ke anong ba, a t kyem a te alimazhiri mi ba. 27Aner aya ne a sok kukon ku kutigak mo nong a tin kuus ba, a t kyem a te alimazhiri mi ba. 28Ke akak yin shim a ta nk rink, aser a t sonong nizham nong a ta di ikng iya wu tanin fr natoon'e ne a bun a di ka wu be itsm i tana kyem kugang rink'e aa? 29Kamok ke a barak ribor'e a ra kyem a gang rink'e ba, fe a ta gosok ne yrk tu ku mas. 30Ne f ye, Aner na san rink a kyem a gang ba. 31Ke agwm akak tsr a ta se kpa kuwp kukak be itsom, aser a t sonong nizham nong a t t ka ner izungu kusk wu ta be ta kyem nyeseng, nong a ta kn be aya afe a ta be nerawe izungu isk ifa aa? 32Ke a ta kyem'me ba, aser sang a t tom tom kak kum ne aner'e rusek gugk, nong a t tsr iren a tana sor caang aa? 33Anong ne yin gip, koangan ne ke a won koakye wu ta be nong a tin kuus ba, a t kyem a te alimazhiri mi ba. 34Itk nye ikng itek, amma ke kurereng itk'e gang, a ta nye ne an nong i ta bun i rereng ? 35I ta ba se gyr kamok rik ka narik ba. A t nyosong. Aner a ta be ato kufok a ra fok.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\