aLuka 6

1Katuk Asabar akak aYeso ku sen gor kayr rik alikama, ne limazhiri wu kpaan bs ace alikama'me, ne tirip be ibk nong t ya ica'me. 2Ayong ner aFarisi kak t ku rip ye, Aky sak yin nye yin ikng iya Itsi ta roon kunye'me katuk Asabar ? 3Ayong aYeso f be ba ye, Yiring yin ikng iya aDauda t nye nizen wu be nerawe wu t fok izong. 4A t n nar a t ku ya Adakunom iben, a t sok abiredi azhl'e, aya ta se gyr ke ba ya ba, ma ke tsi tsek. A t nk fudang kutseng wu gip. 5Ne aYeso f be ba ye, Igon Anerawe ne a ti nye rigwm natoon Asabar. 6Katuk Asabar akak gbak aYeso n kayr kutu aduwa a ta se be kubsp nerawe'me. Aner akak tuse azong aya kubk riya wu t w. 7ner aFarisi be fe kubsp Itsi se be kutsr iren a tana s aYeso be rinn. Iyong ti sak anyisi ni wu nong t di ka a t sak akak ta te atser katuk Asabar'e. 8aYeso ren ikng ba ta sen t'me yong a f be aner kubk'e t w ame ye, Dorok ta nyeseng nashn nerawe. Ayong aner ame dorok a t nyeseng. 9aYeso f be ba ye, Won mi ta ka rip yin. Aky ne Itsi Adakunom f natoon Kunom Asabar ? I se gyr a ta nye ikng itek ka a ta nye ikng imaan'e ? I se gyr a ta shesh kutser ka a ta fr ? 10A kirik a t ku yrk ba cei, ne a f be aner ame ye, Nabak kubk wan. A nabak kubk'e, ne kubk'e te kutser gyr. 11Ay ba beseng didng yong a kpaan ibrng awan ba natoon ikng iya a tana nye be aYeso. 12Katuk kakak, kayr inom iyong aYeso ngarak natoon kawhanang nong a t nye aduwa. A ks i nye aduwa'me. 13Kadiding t fa karak, ne a yis limazhiri wu, a kasa kusk be afa kayr ba nong t te manzo. A yrk ba na: 14aSiman aya a tin te riyerek ye aBitrus, be aronyining wu Adarawus, ne aYakub be aYohana, ne aFilibus, be aBatalomi. 15Be aMatiyu, ne aToma, be aYakub igon aZabedi, ne aSiman aya a t ku yis ye aner a t be rifup kaben wu. 16Be aYahuda igon aYakub, ne aYahuza Iskariyot, aya a t sok aYeso a t nk. 17aYeso tiik be manzo ame nar ka ta se nk. Rigwm nerawe tuse azong ya a t nye alimazhiri wu, ne nerawe aya a nes niben aYahuda be aUshalima ne fe iben aTaya be aSidon. 18bs nong t ku foos, ne a ka sak ba nong t te atser. aYeso turung amaan nabik kayr ya a t be. 19Koangan shim a t ku ra kamok kukyem wuruk kayr wu, ne a ku sak ba nong t te atser cei. 20Ayong aYeso kirik a t yrk limazhiri wu ne a f ye, ner riy rikan ne nye yin fe rizor kamok rigwm Adakunom nye rif yin. 21ner riy rikan ne nye yin fe izong ta ka r yin kyrna, kamok yin t whas yin. ner riy rikan ne nye yin i ta tos yin kyrna, kamok yin t mas yin. 22ner riy rikan ne nye yin nerawe t ka di yin kyr, ne kam be yin ne ka kas yin, ne ka ranyin kyndi ikng imaan'e, kamok Igon Anerawe. 23Nye yin riy rikan katuk'ong ne i to yin nato riy rikan, kamok agbang ishorong yin se naza. Anong ne da ba nye be ner kuzarap. 24Aw be yin fe i ta nye yin rum, kamok yin n s yin ikng i tana ka shirim yin ay. 25Aw be yin fe i ta whas yin kyrna, kamok izong t ka r yin. Aw be yin fe i ta mas yin kyrna, kamok yin t nye yin riy riwe ne i tos yin. 26Aw be yin fe koangan tin f Rif Ritek natoon yin, kamok anong ne da ba nye be ner kuzarap afe abs. 27Kyrna, mi f be yin ye, yin fe i tin foos yin ye i ra shim yin mudn yin ne i tonong yin fe a ta ka ranyin yin ritek. 28F yin itek natoon ya a ta ka kas yin, ne i nye yin fe a ta ka nyeen yin aduwa. 29Ke aner akak ta rus nufok kukak, ne i ku kirik kufe afa'me gip, ke akak ti shan ikng ku naka kis wan, tu ku roon kukpiin wan ba. 30Koangan ne a ta rip ikng ikak, ku nk. Ke aner akak sok ikng iya i t nye ifuan, tu f ye a ra bun a ka nk ba. 31Nye yin nerawe ikng iya yin ta shim yin ba ta ka nye yin'e. 32Ke yin shim yin awan fe a ta ka shim yin tsek, ishorong aky ne yin ta s yin nufe Adakunom ? Ko fe rinn gip shim fe a ta ka shim ba. 33Ke yin nye yin fe a ta ka nye yin kunye kutek tsek, aky ne yin nye yin'ong ? Ko fe rinn nye anong gip. 34Ke yin nyesek yin fe yin ta ka shim yin ba ikp, ne bun ka karang ko yin, aky ne yin nye yin'ong ? fe rinn naka nyesek ikp gip, ne shim ta ka karang ko ba'me cei. 35Shim yin mudn yin ingya, ku tonong yin ba ritek. Ku nyesek yin ba ikp dar ku ni te riy ye t ka karang yin, nong ishorong yin t se whr, ne i te yin inoon Ada Adakunom ayiik'e, kamok wu se gyr be fe a ta won dar tonong riy rikan ba, ne ya a ta nye imaan'e. 36Be yin kur riy kyndi Ada yin ta be kur riy. 37Sang tu t yin akak amok ba, fan a ba ka t yin'e. Sang tu tn yin akak amok ba, fan a ba ka tn yin'e. Rng yin kak rinn ba, nong a t ma ka rng yin rif yin. 38Nk yin nong yin gip a t ma ka nk yin whr, kumaas kutek a ta ysp ne a zr ma i nyos ne a ka krk'e nibk. Kuri kures kufe yin tin maas yin akak'e, kuri kuyong ne a t ma ka maas ko yin'e. 39A bun a t tak ba kumaas na ye, Akpatn ta kyem a kk afudang ishn a? Ke nye anong, t kpas ba cicr kayr ribong aa? 40Aner a ta sen bsp ikng kun nar aner a tu ku bsp'e ba, amma koangan a t ku bsp'e gyr t te kyndi aner a t ku bsp'e. 41Aky sak wan yrk ikuk i ta se rinyisi afudang wan ne i won agbirik rinyisi rifuan ? 42Aky sak wan t f be afudang wan ye, Won mi ta ka tun ikuk rinyisi, nong wan be rice wan t kyem i di kugbirik kuya ku ta se rinyisi wan ba ? Wan, akardak aner, san ku tun ikng i ta se rinyisi wan nizham ta ra kyem i di gyr ne i tun iya i ta se rinyisi afudang wan. 43Kakon katek tes kutes kumaan'e ba, ka kakon kamaan'e tes kutes kutek ba. 44A ren koakye kakon be kutes wu. A s kutes atafo ritin ikiritsan ba, ka a s kutes kakon katek na amaan ritin kakon ba. 45Aner atek f Rif Ritek kamok kutrng wu nye kutek, amma amaan aner f amaan rif kamok kutrng wu t nye kumaan'e. Kamok ikng iya i ta se kayr riy ne i wuruk nanu. 46Aky sak yin ti yis yin ye, Agwm, Agwm, ka i ra nye yin ikng iya mi t f ba ? 47Mi t ka tonong yin kuri kuse aya afe a ta b nunaan, ne a fok rif mi, ne a ninye itomong. 48A se kyndi aner aya a ta se be rink. A rum kar tsik nong a tin barak ribor'e natoon agudong. Ashi t fa ta ne a carak kasa'me, a kyem a zuur ba, kamok ribor'e ta se gyr. 49Aner aya a ta fok rif mi, sang a tin nye itomong ba, a se kyndi aner aya a ta nk kasa dar ribor ritek, izen iya ashi ta, ne a carak kasa'me, ne kasa'me t wor ka kpa ne ka yirik cei.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\