aLuka 9

1aYeso t yis kusk be afa ame, a t nk ba kukyem kuturung koakye kuri tseng, kufe ku ni sak fe irk tana te atser. 2A t ku tom ba nong a ta se taas itak rigwm Adakunom, ne sak fe irk ta te atser. 3A f be ba ye, Sang tu sok yin ikng ikak kamok kutseng yin'e ba, ko ishn, ka ishika, ka naya, ka itsm, ka tu be yin akpiin afa ba. 4Koakye kasa ne yin n yin ke ta shan yin ne i sor yin azong ma izen iya yin tana won yin kuwp'e. 5Kar kaya ne ta shan yin ba, rng yin iwur atak yin nizen iya yin tana won yin kuwp'e, nong i t sor asheda natoon ba. 6Iyong dorok tsang tseng ni iwp izhizhk'e, ne taas Rif Ritek'e, ne sak nerawe ta te atser koak ne n. 7T, aHiridus afe a t nye agwmna aGalili fok ikr azhing aYeso t tsang a nye cei. Ayong a daam kamok kak f ye, aYeso nye aYohana aner abatisma aya a t dorok nurk. 8kak f ye, a nye Iliya aner kuzarap Adakunom ne a bun an dorok. kak bun f gbak ye a nye azining kayr aner kuzarap Adakunom agbugbang'e a tan ku, ne a bun an dorok. 9Ne aHiridus f ye, Mi sak a t tn rice aYohana k. T, angan na ne mi foos ikr natoon wu na ? Ayong aHiridus'e shim ke a di aner'e. 10Nizen manzo ame t ku bun, tak aYeso ikr ba t nye cei. Ayong a naka krk ba a t tseng mak be ba nuwp a ta yis ye aBatseda. 11nerawe whr t fa fok itak'e, yong t kuus. A t nye ba adazha be kub. Ayong a t ka tak ba rif natoon rigwm Adakunom, ne a sak fe irk t te atser. 12Kusk be afa ame b nufu nawhshirim t f ye, Ka te ba niren nong ta be ni iwp iya i ta se bubarak nong ta se tsr naya be nar kuks kamok yir se yir katse. 13Ne aYeso f be ba ye, Ku nk yin ba ikng ikak nong ta ya. Iyong f ye, Yir be yir ikng ikak didng ba, ma ke gbang abiredi atoon be izos ifa tsek, ma ke ta su ku shan yir ba naya. 14Atek fe a ta se azong b barak ner izungu itoon. Ayong aYeso f be limazhiri wu'me ye, Ku sak yin ba nong ta sosok nagwm isk itutoon. 15Alimazhiri'me nye anong, yong koangan sonong kaben. 16aYeso sok gbang abiredi atoon be zos ifa ame. Ne a sok rice naza a t tonong Adakunom riy rikan. A tsng abiredi be zos ame, a ta nk limazhiri wu nong t saas nerawe'me. 17Cicr ba ya ma whas, ne limazhiri'me tusung ribir kpis'e cip ni derse kusk be ifa. 18Katuk kakak aYeso t se be kunye aduwa wu zr, yong limazhiri wu b t s. Ne aYeso t rip ba ye, nerawe f ye mi nye angan ? 19Iyong limazhiri'me f ye, kak f ye wan nye aYohana aner abatisma, ne kak f ye wan nye Iliya, ne kak bun f ye wan nye akak kayr ner kuzarap Adakunom gbugbang'e, ne a bun an dorok be kutser. 20Ayong aYeso t rip ba ye, T, yin ne ? Yin di yin ye, mi nye angan ? Ayong aBitrus f ye, Wan ne i nye aKiristi afe Adakunom t tom. 21aYeso t kpam ba ye sang t tak akak ba. 22Ayong aYeso f be ba ye, Igon Anerawe t s iriri risam, ne kk kashn be gbang tsi ne ner kubsp Itsi ku rawu, a tu ku fr ne a bun a dorok katuk afe ataar be kutser. 23Ayong aYeso f be ba cicr ye, Koangan afe a ta shim a tin kuus, a ra rawu rice wu nong a ta sok kukon a tana ku tigak mo koakye kunom nong a tin kuus. 24Koangan afe a ta shim a ta shesh kutser wu, a tin wei. Afe a tin wei nutser wu kamok'i, a t shesh kutser wu. 25Aky kuri ikng itek ne anerawe ta s, ke a s kazatse na cei, ne a rin wei nutser wu ? 26Koangan afe a ta fok isum mi be rif mi, Igon Anerawe ta fok isum wu nizen iya wu tana b kayr kuyiik wu be kuyiik Ada wu ne kufe maleka azhl'e. 27Katsak'e ne mi ta ka tak yin, kak fe a ta se aze t tsang kus ba, ma di rigwm Adakunom nizham. 28Nama inom ikara aYeso t f rif'ong, yong a sok aBitrus be aYohana ne aYakub mak be wu, t tseng natoon kawhanang nong t se nye aduwa azong. 29Nizen aYeso t se be aduwa'me kanyisi wu shishing, ne ares wu te akan pes ma a gysm. 30Ayong ner kak ba afa ti wuruk ni wu be kuyiik, ner'e nye aMusa be Iliya, 31ne f be aYeso itak riku wu a tana kam be kazatse, izen'e tan b bubarak i ta shining na aUshalima. 32Ida yising aBitrus be fudang wu, t fa te kparak, ne di kuyiik aYeso be ner afa ame nunyeseng be wu. 33Nizen ner ame t se be i kam be aYeso, yong aBitrus f be aYeso ye, Atekasa, i se gyr yir ta se yir aze, i nye yir abur ataar, kuzining t nye kufuan, ne kuzining nye kufe aMusa, ne kuzining nye kufe Iliya. A ren ikng iya wu ta f ba. 34Nizen iya a t ru f kanu, kunn wuruk ku t ku kis ba, ne inyim ka r ba. 35Ne kut kukak wuruk kayr kunn'e ye, Ayu ne a nye igon'i, mi tan kasa. Ku fok yin kuto. 36Nama kut'me t te yu, ne di aYeso wu zr. limazhiri'me sak ikr'ong kayr ay ba, tak akak ikng ikak natoon'e nizen iyong ba. 37Kayatson'e, t fa tiik natoon kawhanang'e, nerawe whr bs nong nyim be wu. 38Aner akak kayr nerawe'me f be wu ye, Aner Kubsp, mi ta nye izong, ye kusuk b ta di igon'i kamok wu zr tsek ne a nye igon'i. 39Amaan kabik tu daam ma a tang kukun, ne i ku barak kaben ne a tiim ma a turung ac fuk fuk nanu, i wor i tu won ba, ne i nye kyndi i tu ku fr. 40Mi nye limazhiri wan akusuk ye ru ku tun'e, ra kyem tun ba. 41Ayong aYeso f ye, Ka. Yin nerawe izam na, I ta shonong ne i won dar i nk yin katsak, mi ta sor ma an nong tana ka tsesek be yin ? Bn igon wan'e aze. 42Nizen igon'e t saase, amaan kabik'e t barak kaben ne a tiim, iyong aYeso tigba amaan kabik'e ne a sak igon'e t te katser ne a nk atek'e. 43nerawe te zhing cicr be kukyem Adakunom. Nizen koangan t te zhing be ikng aYeso t nye cei, yong aYeso f be limazhiri wu'me ye, 44Wesek yin kuto be ikng mi ta sen ka taas yin. A t sok Igon Anerawe a t rp kak'e. 45Amma ba kyem ren ikng iya rif'me t sor ba. A t nr ba'me fan bu ren ikng'e. Inyim t r ba, akak kyem t rip ba. 46limazhiri'me kpaan nanan awan ba ye angan kayr ba ne a ta nar kuyiik'e. 47aYeso t ren kutrng ba, yong a sok igon kakak kahiir'e nong a t ku sak a t nyeseng nukim wu. 48Ne a f be ba ye, Aner aya ne a shan igon kahiir'e kyndi kayu kayr riyerek'i, i nye ye a ti shan. Aner aya ne a ti shan, i nye ye a shan aya a tin tom, kamok aner afe a ta mees rice wu ye wu raar kayr yin cei, wu ne a nye ayiik'e ne a nar. 49Ayong aYohana f be wu ye, Atekasa, yir di yir aner akak a t sen turung tseng kayr riyerek wan yong yir f t ku roon yir'e kamok wu ta nye akak kayr yir ba. 50Ayong aYeso f be ba ye, Sang tu ku rn yin'e ba, kamok aner aya ne a ta ka ranyin ba, a kuus kama yin. 51Izen t b bubarak aYeso tana ku bun naza yong a shim ma ke a be na aUshalima. 52Ayong a tom tom kak nashn wu ya a tana tseng nuwp aSamariya nong ta su ku nye kanyk. 53Amma ner ame raba ku kushan, kamok a se niren kutseng na aUshalima. 54Nizen limazhiri wu, aYakub be aYohana t di anong, yong f be aYeso ye, Agwm gwm, wan shim yir ta f yir be kurng nong ku ta ne naza nong ku tin kpa natoon ba ne ku kuya ba ? 55Ayong aYeso kirik a t ku tigba ba. 56Ne be ba nuwp kukak. 57t se be kutseng niren, aner akak f be aYeso ye, Mi ta ka kuus koak ne wan t tseng. 58Ayong aYeso f be wu ye, romong be ibong ba, ne nanon be ar ba tin sor, amma Igon Anerawe be kar ku ni n ba. 59Ne aYeso bun a f be aner akak ye, Ni kuus. Amma aner'e f ye, Atekasa, ni won ta se nr ada mi nizham. 60Ayong aYeso f be wu ye, Won ikom tu nsk ikom ba, wan tseng ta se taas itak rigwm Adakunom. 61Akak bun a f be aYeso ye, Atekasa, mi t ka kuus, amma ni won ta se nye afekari atat nizham. 62aYeso f be wu ye, Aner aya a tan yiir kutse inyak ikap, ke a bun a kirik kama, a kyem a ta n kayr rigwm Adakunom ba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\