aMarkus 13

1aYeso ta se be kuwuruk kayr agbang kutu kuya Adakunom iben, azining kayr limazhiri wu akak f be wu ye, Aner Kubsp, di, kuri ata azhing na be kuri rink na. 2Ayong aYeso f be wu ye, Wan di kuri rink na wa? A t won kuzining natoon kufudang ba. A ta yirik cei. 3Nizen iya aYeso ta se nusonong natoon Kawhanang kata be nafar bubarak be agbang kutu kuya Adakunom iben yong aBitrus be aYakub ne aYohana ne Adarawus, t ku rip kyn ye, 4Ni tak yir, nizing ne a ta nye ikr'ong ? Ka aky ne yir t di yir nong t ren yir ye izen'e m b barak ? 5Ayong aYeso f be ba ye, Sak yin riy, fan akak ba ka wrk yin. 6nerawe whr t bs kayr riyerek'i ne f ye ba ne nye mi, ne wrk anerawe whr. 7Ke yin fok yin itak itsom ka riwng'e ayi, sang tu te yin febek ba. Ma ikr kuri iyong nye, nizham igang'e ta ra nye. 8Iben zr zr t kn be ifudang ne rigwm dorok natoon rigwm. Ne kaben zu ninar zr zr ne a nye izong didng. Iyong ne i nye imsng risam'me. 9Sak yin riy be rice yin, t ka yising yin ne tsees be yin ninar amok ne ka tsosok yin natu aduwa. A ta tseng be yin nufe gwomna ne gwm, kamok mi nong ta s yin iren t ku taas yin ba Rif Ritek natoon'i. 10Amma ni imsng'e, a ta taas nerawe Rif Ritek cicr ma koakye irem fok nizham. 11Izen iya ne ta yising yin nong ta tseng be yin nar amok, sang tu yin daam yin be ikng iya yin tana f yin ba. F yin ikng iya i ta ka b yin nizen iyong, kamok sang yin ne i f yin kanu ba, amma Kabik Kazhl'e. 12Aronyining t sok aronyining wu nong a t nk a t fr, atek inoon t sok inoon ba nong t nk. Inoon t shonong tek ba'me, ma a t ka fs ba. 13nerawe cicr t ka ranyin kamok mi. Amma aner aya ne a nyeseng ma nigang'e, a ta s kashesh. 14Izen iya ne yin di yin amaan itsi iya i ta bn kubeseng, i ta se nar kakak ka ta se gyr ba (afe ifa'me ra ren ikng iya rif na ta sor) won afe a ta se niben aYahuda ra teng ta be rifan. 15Aner aya a ta se natoon kutu tu tiik kaben ye nong a ta n nutu a ta tun ikng kakak ba. 16Aner aya a ta se rik tu ku bun kari, ye nong a ta se kok ares wu ba. 17I ta sor ikng kur riy be fe a tana se be nafa ne ya a ta sen ngasa inoon nizen iyong. 18Nye yin aduwa nong a tu nye ikng na nizen kuwun ba. 19Nizen iyong ne a ta nye amaan risam kuri rikak, kuri riya sang a t kun nye nazatse na ba, kum nizen Adakunom ta nye kazatse, ma kyrna. A ta ba, bun a nye kuri'me ba, ma izen izen. 20Ke a fa nye ye, kamok Agwm gwm ta tk inom'e ba, ko ke aner akak gaar ba. Amma kamok ya wu t tsang a kasa ne wu tk inom'e. 21Nizen iyong koangan ne a f be yin ye, Di yin, aKiristi'me na! Ka, aya aza'me! Sang tin nk yin katsak ba. 22Kamok kiristi abs, ne ner kuzarap afe abs t wuruk ta nye ikr azhing ne itomong azhing nong a ta wk aya Adakunom tan kasa, ke a fa nye ba ta kyem a nye anong. 23T, sak yin riy, mi ma ka tak yin koakye nakuruk. 24Amma nizen iyong, nama amaan risam'ong, Kunom t te whi ne kufn ba karp ba. 25Ne dar nes naza ne kpas, ne agbang ikr i ta se naza zuur cicr. 26Nizen iyong ne nerawe t di Igon Anerawe ta saase kayr ann be kukyem didng ne kuyiik. 27A t tom maleka wu nong a t tusung ya wu tan kasa kayr ikes kazatse inaas. A ta san ne kayr kazatse ma kayr kaza. 28Yrk yin ritin atafo na, izen iya ne ato'me suruk, ke i san kufunung t, ren yin ye kushik n nye. 29Anong ne i ta se gip ke yin di yin a sen kunye ikr na, t ne iren yin ye izen'e m b bubarak, a se nanukutu dim. 30Mi ta tak yin katsak'e, anerawe izam na ta kus ba, ma ikr na gor nizham. 31Kaza be kaben ta gor amma rif mi sen gor zr ba. 32Amma akak ren kunom'e ka izen'e dim ba, ko maleka a ta se natoon kaza ka Igon'e gip, ma ke Ada'me wu zr tsek ne a ren. 33Sak yin riy ne i nye yin kanyk kamok sang yin t ren yin izen iya a tana b ba. 34I se kyndi atekasa ta won kasa wu nong wu a ta be nutseng ne a won kasa'me nubk sam wu, ne a nk sam ame koangan be ikng iya a tana nye. Ne a f be ner kutor kasa'me ye ra sor ne yrk kasa'me ne tor kub wu. 35Kamok anong, sak yin riy kamok sang yin ren yin izen atekasa'me tana bun a b ba, ka shim i ta se nawheshirim ka natite katuk ka nusetson ka nadiding ayi. 36Fan a bu b a ta ka s yin nida. 37Ikng iya mi ta f be yin, mi f be koangan gip ye, i ra sak yin riy!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\