aMarkus 16

1Kunom Asabar t fa gor, aMarya aMagadaliya, be aMarya anyining aYusufu ne aSalomi, shan ikr ikn itek, nong t sen kon natoon kukom aYeso. 2Bop nadiding katuk imsng'e na asate, kum ne kunom rusek ku ta ra wuruk ne ba shan iren nong t be nurk'e. 3t se ba niren ne f ba ye, Angan t sen tomong yir kuta kuya ku ta se nanu kurk ? 4Amma t fa tseng ba azong nar'me ne sok anyisi naza ne di an tomong kugbang kuta ame nanu kurk'e. 5t fa n kayr kurk'e, ne di acam akak a tan te ares akan nusonong nabas kubk riya, ne azhing tu yiir ba. 6Ayong a f be ba ye, Sang tu te yin zhing ba, yin tsr yin aYeso afu aNazaret aya a t ku tigak aa? An dorok! A kuse aze na ba. Di yin kar a t ku mees. 7Amma tseng yin, ta se tak yin limazhiri wu be aBitrus ye, A ta ka tseng ba na aGalili. Azong ne ba t ku di kyndi a t f be ba. 8nyining ame wuruk be itsi, n te titak ma tsang tiim. f ikng ikak be akak ba, kamok inyim t ku r ba. 9Nizen iya aYeso t dorok nurk nadiding bop katuk imsng'e na asate, a san i tonong rice wu nufe aMarya aMagadaliya, aya aYeso'me t ku turung tseng kanataar ame. 10Ayong aMarya'me tseng nong t tak ner aya a t tsang a se mak be aYeso'me ne ya a t ta se be riy riwe ne kanak. 11Amma ba t fa fok ye, aYeso'me ru nye atser, ye wu t ku di, ba ti nk katsak ba. 12Nama anong aYeso ti wuruk na limazhiri kak ba afa nizen iya t se be kutsang kutseng, a wuruk kuri kuwuruk kukak zr nong a t se nyim be ba. 13limazhiri afa ame t bun nong t se tak ribir afudang ba, amma ko fudang ba'me bun ti nk katsak ba. 14Nama aYeso tin wuruk na limazhiri wu kusk be azining nizen ta sen ya naya. A t zhr ba, kamok ku won dar kunk katsak ba ne kushonong ba t gaar ku nink katsak rif ya a t ku di nama wu t dorok ba. 15A f be ba ye, Tseng yin koak kayr kazatse, se taas yin nerawe cicr Rif Ritek'e. 16Aner aya ne a ti nk katsak, a tu ku nye abatisma a ta s kashesh. Amma aner aya ne a gaar ku ni nk katsak, a t ku t amok. 17ya a tin nk katsak ni mi t nye ikr na: Kayr riyerek'i, t turung maan nabik ne f kanu kayr irem ifas. 18t yising when be ibk ba. Ke s amaan nadm, na t ku nye ba ikng ikak ba. tin saas ibk ba natoon ya a ta nye atser ba, ne t te atser. 19Nama aYeso t f anong be ba, a t sok a t tseng'e kayr kaza nong a ta se sonong nubk riya Adakunom. 20limazhiri wu ame tseng nong ta se taas Rif Ritek koak. Agwm gwm ti nye itomong be ba didng. A tonong ye rif ba be katsak be ikr azhing iya ba t nye mak be rif'me.]


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\