aMarkus 4

1aYeso bun a san ku bsp nerawe nukim agbang kudung aGalili. nerawe aya a t ku gorok mak whr ma ayeso'me n kayr kukpara ashi nong a ta sonong kayr'e. Kukpara ashi'me se nukim kudung'e, ne nerawe'me cicr na tusung bubarak azong. 2Ayong a t ku bsp ba ikr whr be ku ninye kumaas, kayr kubsp'e, a f be nerawe'me ye, 3Wesek yin kuto! Aner ikap akak be ni nas izha naya. 4Nizen iya a t se be kunas'e, ca'me ikak kpas ni iren ne nanon tang. 5Ica'me ikak kpas nifang agudong nar ka t be iben didng ba. I tang zizirik kamok iben'e tuse didng ba. 6Kunom ta fa tar ne ato'me wor a koor kamok atsip'e s iben ba. 7kak kpas kayr ikiritsan, ne ikiritsan'e rasak mak be ba, ne i ku tnng ba, ne i te ca itek ba. 8Ne ca'me kak kpas niben itek, ne i rasak ne i te itek didng, ikak kusk inyak ne ikak te ace isk igataar ne ikak te isk itaar ne i nar ikng iya a ta nas. 9Ayong aYeso f ye, Aner afe a ta be ato kufok a ra fok. 10Nizen aYeso t se be limazhiri wu kusk be afa'me awan ba, ne kak fe a t se azong, t rip ikng ife kumaas'e t sor. 11Ayong aYeso f be ba ye, A ma ka nk yin kukyem kuren ikr rigwm Adakunom i ta se nunrng, amma ba fe a ta se nufang, koakye ma be kumaas, 12nong a ta shining rif Ishaya, a t f ye, t yiir iyrk'e amma ta ren ba, ne yiir ifoos'e amma ta ren ikng'e ba, Ke anong ba, ta shishing kuse ba nong a t ku rng ba rinn ba. 13Ayong aYeso f be ba ye, Aser, yin ren yin ikng iya kumaas'ong tin f a? T, an ne yin ta ren yin ribir kumaas kuya mi tana nye ? 14Aner ikap'e se kyndi aner a ta nas rif Adakunom. 15ca'me ya i t kpas niren se kyndi ner aya a ta fok rif Adakunom. Amma kum ke fok, ne Ishetan b ne i kok rif'me kayr ay ba. 16Anong ne ca'me ya i ta kpas nifang agudong, se kyndi nerawe aya a t fok rif'me ne shan be ay akan, 17amma rif'me kpa agap nay ba ba, a sor didng ba. Ke izen iya ne kudaam ka kutabak b kamok rif'me ne a wor a kpa. 18ca'me iya i ta kpas kayr ikiritsan se kyndi ner aya ta fok rif Adakunom, 19amma ke kudaam kazatse be kushim kurum, ne kushim ikr ikak b ne i tnng rif'me kurasak kayr wu ma a beseng. 20Amma ca'me iya i t kpas niben itek se kyndi ner aya a t fok rif'me, ne shan, ne te ikng itek didng, ikak tes isk itaar, ikak isk igataar, ikak kusk inyak ma i nar ikng iya a t tuus. 21aYeso t rip ba ye, Yin bs yin be apitila ne i sak yin na agarang, ka ne i sak yin ribong agadu ? Sang yin sak yin natoon ikng ikak garang aa? 22Koakye i ta se nunrng a ta ts, koakye ne a t nr nye ife a tana tu kanang. 23Koangan afe a ta be ato kufok a ra fok. 24aYeso bun a f be ba ye, Sak yin riy be ikng ife yin t fok yin. Kuri kures kufe wan tin maas akak'e, kuri kuyong ne a ta ka maas ko'me, ma i ta nar anong. 25Aner aya a ta be ikng iya a tu ku barang mo. Aner aya a be ba, ikng iya wu ta be cik'ong a tin shan ni wu. 26aYeso bun a f ye, Rigwm Adakunom ta se kyndi anerawe t nas naya rik wu. 27Nama inom cik, ne naya'me tang ne na rasak, wu ren ka aky ne i sak i ta te anong ba. 28Iben be rice wu ne i sak naya ta te, ni imsng'e ne i tang, ne i tun ace ne i kpa ica makong. 29Kum ke naya'me te, ne aner'e san kutm'e, kamok izen ishamang n nye. 30aYeso bun a f gbak ye, Be aky ne yir tin maas yir be rigwm Adakunom ? Ka yir ta maas yir an ? 31Ri se kyndi ica kakon a ta yis ye, amusta i ta nye i hiir'e kayr ica nakon kazatse na a ta tuus 32Gip be anong ke a tuus ne i rasak ne i te igbang'e ne i nar ribir nakon a t tuus be gbang whang, ma nanon ni sosok kayr nawu'me. 33Be iriri kumaas kyndi iyong, ne aYeso t taas mo ba rif Adakunom tr be kuren ikng ba t be. 34A f ikng ikak be ba dar ku ninye kumaas ba. Amma ke a se be limazhiri wu, ne a ku taas ba koakye kanang. 35Katuk'e yong, kawheshirim t fa nye, aYeso f be limazhiri wu ye, I tar yir kunyi kukya. LB00213b.tif Horace Knowles; The British & Foreign Bible Society Ashi kpaan ins kayr kukpara ashi 36Ayong won rigwm nerawe'me, ne ku sok nong t tseng kayr kukpara ashi ba tin se kayr'e. Akpara ashi kak tuse azong gip. 37Kuwun kukak be agap dorok, ma ashi tang agung ne a ns kayr kukpara'me. Ashi t ns kayr kukpara'me ma ku b barak ku t kushining be ashi. 38aYeso se be ida akn wu kayr kukpara ashi'me nama. Iyong limazhiri wu su ku shiming nong t f be wu ye, Aner Kubsp, wan daam ka yir sen wei yir aa? 39Ayong aYeso dorok nong a t tigba kuwun'e ne a f be agung ashi ame ye, Nyeseng kyn ne kuwun'e nyeseng ne kar te win. 40Ne a f be limazhiri wu ye, Aky sak yin fok yin inyim anong ? Yin n nk yin katsak gum aa? 41Amma inyim t r ba didng ma san ku naka risim ye, Angan na ? Kuwun be ashi gip tu ku fok !


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\