aMarkus 7

1Aner aFarisi ne ner kubsp Itsi kak aya a ta ne na aUshalima b, a gorok aYeso ne 2a di limazhiri wu kak ta se be iya naya be ibk be narik kusu ba kyndi ign ner aYahuda ta f ba. 3ner aFarisi ne ner aYahuda cicr yas dar ku kusu ibk ba, ma kusu ibk zhl, kamok ba kuus ign ashn ba. 4Ke ne nar rizhik wor yas ba, ma so. Ne bun kuus ign ikak whr kyndi kukusu akp ne agbang akpan ne nafeneng atsm. 5Ayong, ner aFarisi ne ner kubsp itsi ame rip aYeso ye, Aky sak limazhiri wan kuus ign kk kashn yir ba ? A ta yas sang a kusu ibk ba ? 6Ne aYeso f be ba ye, Ishaya f gyr nizen iya a t nye kuzarap natoon yin kardak ner kyndi i ta se ni izibir ye, ner na tin tiyiik be nanu ba tsek, amma ay ba se gugk be mi. 7Ku ya iben ba sor ikng ikak ba, ikng ba ta bsp nerawe'me nye ign nerawe tsek. 8Yin won yin Itsi Adakunom nong i ta kuus yin ign anerawe. 9Ne aYeso f be ba ye, Yin won yin Itsi Adakunom nong i ta kuus yin ign yin. 10Kamok aMusa f ye, Tiyiik ada be ang wan. Koangan ne a kas ada ka ang wu, a tu ku fr dim. 11Amma yin won yin aner aya afe sang a tin sak riy na atek be anyining wu nizen iya tek'e ta se nutser ba', ne aner'e f ye, Ikng iya i tase ye mi t ka tobok mo yin mi n nk Adakunom. 12Be anong yin t ku tnng yin kutobok atek be anyining. 13Natoon anong ne yin ti sak yin rif Adakunom tin te kpdng, be kuri ign yin ta bsp yin inoon yin'e. Ne yin nye yin ikr didng kyndi iyu na. 14Ayong aYeso bun a yis rigwm nerawe'me nong a t f be ba ye, Wesek yin kuto tin fok yin gyr. 15Sang ikng iya i ta ne nufang, i ta n nanu anerawe ne i t ku sak a t won dar a se zhl ba, amma iya i ta wuruk nanu wu ne i t ku sak a t won dar a se zhl. 16Aya ne a be ato kufok a ra fok. 17Nama a t won rigwm anerawe ame, a t n nasa kakak, limazhiri wu t nye ku rip natoon kumaas kuyong. 18aYeso f be ba ye, Aser, yin gip, yin ren yin ikng iya mi tin f a'a? Yin ren yin ye, ikng iya i ta n nafa anerawe i t ne nufang ikyem i t sak anerawe ta won dar a se zhl ba a? 19Kamok i n kayr riy wu ba amma kayr kafa wu, ne i bun i wuruk nama'me. (Rif aYeso na tonong ye a ta kyem a ya koakye kuri naya.) 20Ne a ya kashn ye, Ikng iya i ta wuruk nanu anerawe ne i t sak a ta won dar a se zhl. 21Kamok Kayr riy anerawe ne amaan kutrng nes; kyndi kunye kyr ne itsang be kufs anerawe be rikuna, 22ne kuyrk, be anyas ne kuwrk anerawe, ne rinyisi rikan, ne rishishim, be naborok, ne kuka be rifunam. 23Cicr amaan kunye na nes kayr riy anerawe ne i ku sak a ta won dar a se zhl. 24aYeso won kar kayong nong a ta be niben aTaya be aSidon. A n nasa kakak a shim akak Sang tu ren ba, gip be anong a kyem a nr rice wu ba. 25Abining akak, angas wu ta be amaan kabik, a fok itak aYeso yong a wor a b nong a ta be kpa natak wu. 26Abining'e nye abafe aHeleni'me a tu tes na aFoneshiya, a nye aYeso akusuk ye, a ra tun amaan kabik na angas wu. 27aYeso f be wu ye, Won inoon ta ya ikng ba ta shim cei nizham kamok i se gyr nong a ta sok naya inoon a ta nk gabu ba. 28Abining'e f be wu ye, Ei, anong gyr, Atekasa, amma agabu gip a ya ribir naya inoon. 29Ayong aYeso f be wu ye, Kamok rif wan na, ku bun kari, amaan kabik'e n kam be angas wan. 30A tseng kari nong a ta se s angas wu nameneng. Amaan kabik ame n kam be wu. 31Ayong aYeso won iben aTaya nong a ta gor nabas aSidon ne a be nudung aGalili, nar a ta yis ye, kaben iwp kusk. 32Azong ner kak tu bn aner akak a ta nye agbato ne kuf kanu ku r. Aner'e ne a nye aYeso kusuk ye a rin sak kubk ni wu. 33Nama aYeso t krk aner ame nabas azining, yong a ti te kabanbk wu nuto aner ame, ne a ni ta ac, na a ra irem'e. 34Ne aYeso sok anyisi naza ne a krk isong, nong a ta f ye, I ta sor Karak! 35Nama iyu, ato aner ame wor akarak ne irem wu te ne a kpaan kuf kanu gyr. 36aYeso f be ba be agbang kut ye, Sang a tu tak akak ba, amma a ta fa bun a f anong'e ne ba yiir kutaas itak'e. 37Anerawe wor te zhing ne f ye, A nye koakye gyr. A kyem a sak agbato ta fok ne a sak agbanu ta f kanu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\