aMarkus 9

1A bun a f be ba ye, Katsak'e ne mi ta ka tak yin, kak afe a ta se aze t tsang kus ba, ma di rigwm Adakunom b be kukyem nizham. 2Nama inom igataar aYeso sok aBitrus ne aYakub be aYohana nong a t tseng'e natoon agbang rifan, nar ta se awan ba. Azong ne kanyisi aYeso shishing nashn ba. 3Ares wu te akan pes ma a gysm. A te akan ne a nar kuri ku kusu ares akak tana kyem kayr kazatse na. 4Iyong Iliya be aMusa ti wuruk nashn ba azong, a ta se be f kanu be aYeso. 5Ne aBitrus f be aYeso ye, Aner kubsp, i se gyr i ta se yir aze. Won yir ta nye yir abur ataar.Kuzining nye kufuan, ne kuzining nye kufe aMusa, kuzining kufe Iliya. 6A ren ikng iya a tana f ba, inyim t r ba didng. 7Iyong kunn kukak wuruk ku t ku kis ba ne fok kut kukak kayr kunn'e ye, Ayu ne a nye igon'i kaya mi ta shim. Ku fok yin kuto. 8Zizirik kirik ne yrk, amma ba di aner akak zr be aYeso ba. 9Nizen ba ta sen tiik rifan ame, yong aYeso f be ba be agbang kut ye, sang tu tak akak ikng iya ba t di ba, ma izen iya Igon Anerawe dorok nurk. 10won rif'me kayr ay ba, ne tsang a naka risim ye ko aky ne aYeso nif natoon kudorok ikom'e. 11Ni igang'e ne rip aYeso ye, Aky sak ner kubsp itsi t f ye, Iliya ne a t b nizham aKiristi ta ra b ? 12Ne aYeso f be ba ye, Katsak'e, Iliya ne a ta san kub ni imsng'e nong a ta sak ikr cei tu ku bun kyndi i ta se nizham, aky sak a ta zibir ye Igon Anerawe ta s iriri risam didng dim ne anerawe ku rawu ? 13Amma won ta tak yin ye, Iliya m b. A tu nye ikr ife ba ta shim cei kyndi a ta zibir natoon wu. 14Nizen iya ba ta b nufe ribir limazhiri'me, di rigwm nerawe whr ta mu ku gorok ba ne ner kubsp Itsi kak sen ya nanaan be ba. 15Kum nizen nerawe'me cei ta di aYeso azhing ta yiir ba didng ne teng nong a ta su ku nye ashou. 16aYeso tu rip ba ye, Natoon aky ne yin sen ne nye yin nanaan be ba ? 17Aner akak kayr rigwm nerawe ame f ye, Aner kubsp, Mi m b nufuan be igon'i, kaya ka ta be amaan kabik. Amaan kabik'e tu tnng kuf kanu. 18Nizen iya ne i tu dorok, i tu barak kaben ne a turung ac nanu ne ya anyi ne ikap wu te tsng. Mi rip limazhiri Wan ye, ru ku tun amaan kabik'e, amma kyem a tun ba. 19Ayong aYeso f ye, Ka. Yin nerawe izam na, i ta won dar i nk yin katsak, mi ta sor ma an nong tana ka tsesek be yin ? Bn yin igon'e aze. 20Ayong tu bn igon'e. Nizen amaan kabik ame ta di aYeso, a wor a sak ikap igon ame kpaan tiim. Ne igon'e kpa kaben a biring be ac fuk fuk nanu wu. 21aYeso rip atek igon'e ye, Kum na aky izen ne a se na ? Atek'e f ye, Kum ne a ruresek hiir. 22In m ne i ku barak nurng be nashi nong i tu ku fr. Ke wan ta kyem i nye ikng ikak ne, fok kur riy yir nong tin s mo yir. 23Ayong aYeso t ku rip ye, Wan di an, wan ta f ye, Ke wan ta kyem ? Koakye ikng nye ife kunye nufe aner aya a ta nk katsak. 24Zirik atek igon ame f ye, Mi nk katsak, ni s mo be kudun nk katsak'i. 25Nizen aYeso ta di rigwm nerawe be nar'me zizirik. Ayong a tigba amaan kabik'e ye, Wan kabik rigbato be rigbanu, mi f be wan be agbang kut ye, Wuruk kayr wu, tu ba n kayr wu gbak ba. 26Amaan kabik'e ta kukun a tu barak ne tiim nong a ta wuruk. Ne igon'e te di kukom ma anerawe whr f ye, A ku. 27Amma aYeso krk igon'e kubk nong a tu ku s mo, a ta dorok a nyeseng tsik. 28Nizen aYeso ta n kari, limazhiri wu tu rip kyn ye, Aky sak yir kyem i tun yir amaan kabik'e ba ? 29Ne aYeso f be ba ye, Ikr kuri iyu na ta wuruk be aduwa tsek. 30A won kar kayong nong ta gor kayr iben aGalili. aYeso shim akak tu ren kar ba tu kuse ba, 31kamok a sen bsp limazhiri wu'me. Ayong a f be ba ye, A ta sok Igon Anerawe a ta rp kak'e. A tu ku fr, nama inom itaar a ta dorok. 32Amma ba kyem ren ikng iya rif'me t sor ba, kak kyem tu ku rip ba, kamok inyim tu ku r ba. 33Nizen iya t b na aKapanum, aYeso ta n kayr kari, aYeso rip limazhiri wu ye, Yin se be ya yin nanan natoon aky niren ? 34Amma ba te gbik kamok ba sen ya nanan niren ye, angan ne a nye ayiik ne a nar ? 35Ayong aYeso sonong nong a ta yis limazhiri wu kusk be afa nong, a ta f be ba ye, Ke akak shim a ta te afe imsng'e, ma a te afe igang'e dim, ne a sor asam a koangan. 36aYeso sok igon kakak kahiir'e nong a t ku sak a t nyeseng natite ba. Ne a sok igon'e nubk, ne a f be ba ye, 37Koangan ne a shan igon kahiir'e kyndi kayu kayr riyerek'i, i nye ye a ti shan. Ne koangan afe a ti shan, i nye ye sang a ti shan tsek ba, amma aya a tin tom. 38aYohana f be wu ye, Aner kubsp, yir di yir aner akak, a ta sen turung amaan nabik kayr riyerek wan yong yir f yir be wu ye a ra won kamok wu nye azining kayr yir ba. 39Amma aYeso f be ba ye, Sang tu ku rn yin'e ba. Kamok aner akak kuse a tana nye ikng azhing kayr riyerek'i ne a bun a f ikng ikak imaan'e natoon mi ba. 40Kamok aner aya a ta ka ra yin ba, se mak be yin. 41Katsak'e ne mi ta ka tak yin, aner aya ne a ta nk yin ashi kus na akp kayr riyerek'i ye, kamok yin nye yin anaan, a ta dun ishorong wu ba. 42Koangan ne a sak azining kayr inoon nazhizhk'e na, naya na tin nk katsak natoon'i, ta nye rinn. I ta nar ke a tu rosom kuta ak nut nong a tu ku barak kayr agbang kudung. 43Ke kubk wan ta sak wan ta nye rinn ne i tn. I ta ka nar ta n kayr kasa kutser be kubk kuzining be tana n kayr kasa kurng be ibk ifa. Nar kurng'e ta ku nigaan'e ba. [ 44Azong azhizhi'me kus ba, a ta kyem a riming kurng'e ba.] 45Ke kutak wan ta sak wan ta nye rinn ne i tn. I ta ka nar ta n kayr kasa kutser be kutak kuzining be tana n kayr kasa kurng be atak wan afa. [ 46Azhizhi'me ta kus ba, a kyem a riming kurng azong ba.] 47Ke rinyisi wan ta sak wan ta nye rinn, ne i tun. I ta ka nar tana n kayr rigwm Adakunom be rinyisi rizining be a tana ka barak kayr kurng be anyisi afa, 48nar azhizhi'me ta kus ba, ne a kyem a riming kurng'e ba. 49A ta gor be koangan kayr kurng nong a ta te zhl. 50Itk nye ikng itek, amma ke kurereng itk'e gang, wan ta nye an nong i t bun i rereng ? Sor yin kyndi itk nay yin, ne i sor yin caang be koangan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\