aMatiyu 10

1Ayong aYeso yis alimazhiri wu kusk be afa ne a ku nk ba kukyem ku niturung amaan nabik ne kukyem kusak afe irk zr zr ta te atser. 2yu ne Enye ayerek manzo kusk be afa'me. Afe imsng'e nye, aSiman aya a tEku yis ye aBitrus ne aronyining wu Adarawus, ne aYakub igon aZabedi be aronyining wu aYohana, 3ne aFilibus be aBatalomi, ne aToma, be aMatiyu aya a tEshashang itsm iben, ne aYakub igon Alfiyus ne aTadiyus, 4be aSiman aya a tEku yis ye aner a tEbe rifuup kaben wu ne aYahuza Iskariyot aya a tErp aYeso nama. 5Aner kusk be afa na aYeso tu tom ba ne a tEf ye, Sang yin tu tseng yin nufe ner a tEnye aner aYahuda ba, ka kayr kuwp aner aSamariya kukak ba. 6Tseng yin nufe itsamang Isarela iya i ta wei. 7Ke yin tseng yin, ku nye yin ba awazi ye, Rigwm kaza m b bubarak!E 8Sak yin fe irk tEte atser, ne i sak yin ikom tEdorok, ne i sak yin kparng tEte zhl, ne i turung yin amaan nabik. Yin s yin warak, nk yin warak. 9Sang yin tu be yin itsm kayr ishika yin ba. 10Sang yin tu be yin ishika ka akpiin afa ka akpatak afa ka ishn ba. I se gyr aner a ta nye itomong ta ya kutsin wu. 11Koakye kuwp ne yin n yin kugbang'e ka kuhiir'e ayi, tsr yin kasa aner atek nong ta sor yin azong ma izen iya ne yin tana dorok yin. 12Ke yin n yin nasa'me ne yin nye yin ashou. 13Ke fekasa'me se gyr, t, yin nye yin aduwa nong ritek Adakunom ta se natoon ba, amma ke ner'e se gyr ba, t, sang Eta s ritek Adakunom ba. 14Koangan afe a ta ka shan yin ka a shan rif yin ba, t, ne i rng yin iwur atak yin azong nuwp kuyong ka nasa kayong nong ta tseng yin. 15Katsak'e ne mi ta ka tak yin, a tEnar kur riy ner aSodom be fe aGomora katuk amok be ner kuwp kuyong. 16Mi sen ka tom yin kyndi itsamang kayr agabu katse, kamok anong be yin ritseng kyndi hen ne i se yin whiwh kyndi bp. 17Sak yin riy be nerawe, kamok Eta tseng be yin nar amok ne Eka whereng yin kayr atu aduwa ba. 18Kamok mi, EtEtseng be yin nashn gwomna ne gwm kamok yin tu ku tak yin ba Rif Ritek ne ya sang a ta nye aner aYahuda ba. 19Ke Eta yising yin, sang yin tu daam yin be ikng ife yin tana f yin ka an ne yin tEf yin ba. Nizen iyong a tEka nk yin ikng ife yin tana f yin. 20Kamok sang yin ne i f yin kanu ba, Kabik Ada yin ne a f kayr yin. 21Aronyining tEnk aronyining wu nong a tEfr ne atek igon nk igon wu. Inoon tEshonong atek ba'me ma a tEku fs ba. 22nerawe cicr tEka ranyin kamok mi, amma aner aya ne a nyeseng be agap ma nigang'e, a tEs kashesh. 23Ke Eta tabak yin nuwp kukak, t, ne yin teng yin ta be yin kayr kuwp kukak. Katsak'e ne mi ta ka tak yin, nizham yin tEra gang yin kugorok iwp Isarela cicr Igon Anerawe ta tsang ka b. 24Aner aya a ta sen bsp ikng kun nar aner aya a tEku bsp'e ba, ka asam ta nar atekasa wu ba. 25I ta se gyr aner a ta sen bsp'e ta se kyndi aner a tu ku bsp'e, ne asam te kyndi atekasa wu. Ke ba f be atekasa'me ye a nye aBazabul, t, a ta f an be aner kasa wu ? 26Kamok anong sang yin tu fok yin inyim ba ba. Ikng ikak kuse nuwhn a tana won dar a karak ba, ka iya i ta se nunrng a tana won dar a tun na akanang ba. 27Ikr mi ta sen ka taas yin na awhi, f yin kanang. Ikr a tEka taas yin kyn nato, ngarak yin na agarang ta f yin kanang. HK00233b.tif Horace Knowles; The British & Foreign Bible Society Katoon kutu niben aYahuda 28Sang yin tu fok yin inyim fe ku fs nerawe ba, kamok Eta kyem a fr kabik'e ba. Fok yin inyim aner aya a tana kyem a te kabik be kurm anerawe cei kayr kasa kurng ingya. 29Yin ren yin ye, a rp nanon nafa natoon itsm cik aa? Gip be anong, kazining kayr ba tEkpa kaben ba, ma ke Ada yin shim. 30Anong ne nakuyng rice yin gip, an fa cei. 31Kamok anong sang yin tu fok yin inyim ba; yin be yin kuyiik didng ne i nar yin nanon didng. 32Aner aya ne a f nashn nerawe ye wu ti ren, mi tEma f ye, sang mi tu ren gip nashn Ada mi afe a ta se kayr naza. 33Aner aya ne a f nashn nerawe ye, wu ti ren ba, mi tEma f ye, sang mi tu ren ba, nashn Ada mi a ta se kayr kaza. 34Sang yin tu di yin ye mi b be kusor caang kayr kazatse na ba. Mi b be kusor caang ba, mi b be itsom. 35Kamok mi b nong Eta sak igon tErawu atek, ne igon kabining'e rawu anyining ne akugon rawu anyining akop wu. 36ner kari wu ne EtEte mudn wu.E 37Aner a ta shim atek ka anyining wu ayi ne a ni nar, ta kyem a ta te anaan ba. Aner a ta shim igon ka angas wu ayi ne a ni nar ta kyem a ta te anaan ba. 38Aner aya ne a sok kukon ku kutigak wu be rice wu nong a tin kuus ba, a kyem a ta te anaan ba. 39Aner aya a ta shim kutser wu, a tin wei mo, aner aya a ti wei nutser wu kamok mi a tEs. 40Koangan afe a ta ka shan yin a ti shan mi. Koangan afe a tin shan a shan aner aya a tin tom. 41Koangan afe a shan aner kuzarap ye kamok wu ta nye aner kuzarap, a ta s ishorong ner kuzarap. Aner aya ne a shan aner azhl'e ye kamok a ta nye azhl'e, a ta s ishorong aner azhl'e. 42Koangan ne a nk azining kayr ayu a ta ru raar na ashi kus acaang kamok wu ta nye alimazhiri mi, won ta ka tak yin katsak'e, a tin wei nishorong wu ba.E


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\