aMatiyu 13

1Katuk kayong, aYeso tEfa wuruk kayr kasa'me nong a tEbe nukim agbang kudung aGalili. DN00470b.tif Darwin Dunham; United Bible Societies Aner Kunas naya rik 2Rigwm nerawe whr tEku gorok ma aYeso'me se n kayr kukpara ashi nong a ta sonong kayr'e. nerawe'me nyeseng nukim agbang kudung'e. 3Ayong a tEku taas ba ikr whr be ku ninye kumaas. A f ye, Aner ikap akak tseng a ta se nas naya rik. 4Nizen iya a ta se be i nas'e, a'me ikak kpas niren ne nanon bs ne na kok. 5Ica'me ikak kpas nifang agudong nar ka ta be iben didng ba. I tang zizirik kamok iben'e se tsik ba. 6Amma kunom tEfa tar ne ato'me wor a koor kamok atsip'e s iben ba. 7ca'me ak kpas kayr ikiritsan ne ikiritsan'e ku tnng ba kurasak. 8Ica'me ikak kpas nar katek ne i te kusu saase, ikak kusk inyak ne ikak te ace isk igataar ne ikak te isk itaar ne i nar ikng iya a ta nas. 9Aya a ta be ato kufok a ra fok.E 10Iyong limazhiri wu b nufu nong Etu ku rip ye, Aky sak wan f ne i ninye kumaas ?E 11aYeso f be ba ye, Yin a ta nk yin kukyem kuren ikr rigwm kaza, ikr i ta se nunrng. Amma ba a tu shim ba'me ba. 12Aner afe a ta be ikng, a tEku barang mo, nong i ta s whr. Aner afe a ta be ba, cik wu ta be'me gip, a tin shan ni wu. 13Ikng i ta sak mi ta f be ba ne i ninye kumaas se ye: Kamok ko ba yrk, Eta di ba. Ko Efoos Eta ren ikng iya a tin f ba.E 14Aser, kuzarap Ishaya te shining natoon ba, ku ta f ye, EYin tEfoos yin gyr, yin tEra ren yin ikng iya a tin f ba, ko cik; Yin tEyrk yin gyr, yin tEra di yin ba, ko cik. 15Kamok ay nerawe'me n te kyndi kuta; Efok kuto ba. whsng anyisi ba fan Ebu di be anyisi ba, Ke anong ba, ke Eyrk be anyisi ba ne Efoos be ato ba, ne Eren ikng iya a tin f, ne ba kirik nunaan ne mi ku sak ba EtEte atser.E 16Amma aner riy rikan nye yin kamok anyisi yin ta di ne ato yin foos. 17Katsak'e ne mi ta ka tak yin, ner kuzarap whr ne ya a ta se gyr nashn Adakunom shim ke Edi ikr yin ta yrk yin, Era di ba, ne Efoos ikr yin ta foos yin, Era fok ba. 18T, fok yin ikng iya kumaas natoon aner ikap'e ta sor. 19Ke anerawe fok rif natoon rigwm kaza, a ra ren ikng iya i ta sor ba. Amaan aner'e b nong a ta turung ikng iya a tan tuus kayr riy aner'e. Ayong ne a nye a'me iya i ta kpas niren. 20Iya i ta kpas nifang agudong nye aner aya a ta fok rif'me gbashak ne a wor a shan be riy rikan. 21Amma sang a ra be atsip ba, a sor nizen cik tsek. Izen iya ne kudaam ka kutabak b kamok rif Adakunom'me ne a wor a kubun kama. 22ca'me iya i tEkpas kayr ikiritsan nye aner a ta fok rif'me, amma ke izen iya ne kudaam kusor kazatse be kushim kurum tu ku daam ne a beseng. 23Ikng EtEtuus niben itek ne i nye aner a ta fok rif'me ne a ren ikng iya rif'me ta sor. A te ace kusk inyak ne ak isk igataar ka isk itaar ne i nar ikng iya a tEtuus.E 24aYeso bun a tu tak ba kumaas kukak gbak ye, Rigwm kaza se kyndi aner a tEnas alikama rik wu. 25Nizen iya koangan ta se nida, ne amudn wu b a tin nas agam kayr alikama'me nong a tEtseng akon wu. 26Nizen alikama'me tEturung ace ne agam'me ma wuruk gip. 27sam atek rik'me b Eta f be wu ye, Atekasa, aser wan nas izha itek wu aa? Agam nye an a ti wuruk anong ?E 28Ayong atekasa'me f be ba ye, Amudn'i akak ne a se nye ikng iyong.E sam wu'me f be wu ye, Wan shim ta se inga yir agam'me a?E 29Amma atekasa'me f be ba ye, Wayo, kamok ke yin se inga yin agam'me yin tEinga yin mak be alikama'me gip. 30Ka won yin ba cicr nong a ta rasak mak ma nizen ishamang'e. Nizen iyong ne mi tEf be fe kutsk'e ye, Tusung yin agam'me ta rosom yin na agwm nong tin te yin kurng; ne i tusung yin alikama'me ta b tin korok yin'e ni ingm.EE 31aYeso bun a tEku nye ba kumaas kukak ye, Rigwm kaza se kyndi ica amusta anerawe tEsok a ta tuus rik wu. 32I ta nye ica kakon ihiir'e kayr ribir ica nakon yin, izen iya ne i rasak ne i nar nakon i ta tuus cicr kagbang'e, i te ritin ma nanon ti nk ar niwhang'e.E 33A bun a tu nye ba kumaas kukak gbak ye, Rigwm kaza se kyndi ayisti aya abining akak tEsok a tin gung be amudu ataar afe ikpe alikama ma alikama'me dorok a ta te cip.E 34aYeso taas rigwm nerawe ikr'ong cicr be kumaas a f ikng ikak dar a ninye kumaas ba. 35aYeso nye anong, nong a ta shining ikng aner kuzarap akak ta f ye, Mi tEf kanu be kumaas nizen iya mi ta sen f be ba. Mi tEku taas ba ikr iya a tEtsang a ka nr ba'me gbugbang kum nizen a ta nye kazatse.E 36Ayong aYeso won rigwm nerawe ame a ta n kari. limazhiri wu su kus nong Eta f be wu ye, Ni tak yir ikng iya kumaas natoon agam, a tEtang kayr rik ame ta sor.E 37aYeso f be ba ye, Aya a ta nas izha itek'e nye Igon Anerawe. 38Rik'me nye kazatse, ne izha itek'e sor inoon rigwm Adakunom. Agam'me nye inoon amaan aner'e. 39Ne amudn aya a ta nas naya'me nye Ishetan. Ishamang'e nye izen afe kazatse tana gang, ne fe kutsk'e nye maleka. 40Kyndi a ta tusung agam nong a ta te nurng, anong ne i ta se nizen kazatse tana gang. 41Igon Anerawe tEtom maleka wu, EtEku tusung cicr fe a ta sak nerawe tEnye rinn ne ya a tEnye amaan kunye cicr. 42Ne Eku barak ba kayr kurng kufe izen izen, Eta tos ne Eya anyi azong. 43Ne ya a ta se gyr nashn Adakunom ta sam kyndi akanang kunom kayr rigwm Ada ba. Aner a ta be ato kufok a ra fok. 44Rigwm kaza se kyndi kurum a ta nr niben kayr rik ke izen iya aner akak se s'me ne a bun a ku nr. Be riy rikan a ta se rs ikr wu cicr nong a ta sen shan rik'me.E 45A bun a f gbak ye, Rigwm kaza se yiik kyndi iwrng i ta sas afe kushashang'e ta tsr. 46Izen iya ne a s iya i ta nye itek'e didng ne a tseng nong a ta se rs ikr wu cicr nong a tin shan mo.E 47A bun a f be ba gbak ye, Rigwm kaza se kyndi agunung a tEte kayr kudung nong a tin yising os iriri'me. 48Izen iya ne a shining be os ne fe kuyising os'e korok nukim, nong Eta sonong Eta kasa itek ne Etusung ni iderse ne Enyosong iya i ta nye itek ba. 49Anong ne i ta se izen kazatse tana gang, maleka Adakunom ta b nong Eta kam maan aner be tek'e. 50Ne Ebarak maan'e kayr kurng kufe izen izen Eta tos ne a ya anyi azong.E 51aYeso tEku rip ba ye, Yin ren yin ikng ife ikr na tEsor a?EIyong Ef be wu ye, Ei.E 52Ayong aYeso f be ba ye, Kamok anong, koangan aner kubsp Itsi aya a ta mu ku tak itak rigwm kaza se kyndi atekasa a tana turung ikr izen be ifas wu tan tusung nong a tin nye itomong.E 53Nizen aYeso tEgang ku kataas ba kumaas'e, ne a ya kashn be kutseng. 54A b nuwp wu, yong a san kubsp nerawe'me kayr kutu aduwa ba'me, ya a tu ku foos te zhing. Ne Ef ye, ner na s kukyem kuri kuyu ak, ne kukyem kunye itomong azhing na ak ? 55Igon akapinta na aa? Ang wu ne a nye aMarya aa, ronyining ne a nye aYakub be aYusufu ne aSiman be aZhud aa? 56ngasnyining wu cicr se mak be yir aa? Iyong wu s ikr na cicr ak ?E 57Iyong Enye riy kubeseng be wu. Ne aYeso f be ba ye, Aner kuzarap be kuyiik koak amma a be kuyiik nuwp wu be kari wu ba.E 58A nye itomong azhing didng azong ba, kamok kuwon dar kunk katsak ba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\