aMatiyu 16

1ner aFarisi ne fe aSadusi b nufe aYeso nong a tEku bmng ye, a ra nye ikng ikak ife azhing iya i tana tonong ye wu ne naza. 2aYeso f be ba ye, Ke kawheshirim nye kaza seng ne yin f yin ye, kawheshirim, kar'me tEsas. 3Nadiding ne yin f yin ye, iza tEkpa katuur kamok yin ta di yin ann ta tisik. Ke yin kyem i f yin itak natoon kuse kaza, amma yin kyem i f yin itak natoon ikr i ta tseng kyrna ba. 4maan anerawe, fe a ta won katsak fe izam iyu shim a ta di itomong azhing, amma a ta ka nye ba'me ba, ma ke ife aZhona.EAyong aYeso dorok a tEku won ba Eta tseng. 5Nizen ba ta tar agbang kudung ame limazhiri tiburum abiredi ba. 6Ayong aYeso f be ba ye, Nye yin tatan be ayisti ner aFarisi ne fe aSadusi.E 7Ne Esan ibrng awan ba ye, Ka kamok yir ta be yir abiredi ba ?E 8aYeso tEren ikng ba ta sen ninye ibrng natoon'e, yong a f be ba ye, Yin fe kunk katsak yin ta gop ba, aky sak yin sen f yin natoon abiredi ? 9Yin ren yin aa? Yin ru yiring yin gbang abiredi atoon nerawe izungu itoon tEya aa? A ku tusung ribir'e iderse imang ? 10Ka izen ife mi tEnk ner izungu inaas agbang abiredi kanataar a tEya, iderse imang ne yin ku tusung yin ribir ? 11Aky sak yin ren yin ye, sang natoon abiredi ne mi sen nif ba ? Mi f ye, nye tatan be ayisti aner aFarisi ne fe aSadusi.E 12Iyong limazhiri'me ren ye sang aYeso ti f natoon ayisti a tin nye abiredi ba. A ti f natoon kubsp ner aFarisi ne kufe ner aSadusi. 13Nizen aYeso tEn niben aKaisariya aFilipi, yong a rip limazhiri wu ye, nerawe f ye, mi, Igon Anerawe, mi nye angan ?E 14Iyong Ef be wu ye, kak f ye, aYohana aner abatisma; kak f ye Iliya; ne kak bun Ef ye Irimiya; ka akak kayr aner kuzarap ayi.E 15aYeso tEku rip ba ye, T, yin n? Yin f yin ye mi nye angan ?E 16Ayong aBitrus f be wu ye, Wan ne i nye aKiristi, Igon Adakunom afe kuter.E 17aYeso f be wu ye, aSiman igon aZhona, wan nye aner riy rikan kamok sang anerawe ne a ta tonong iyu ba, ma ke Ada mi afe a ta se kayr kaza ne a ta ka tonong. 18Kamok anong, mi f be wan ye, wan ne i nye aBitrus natoon kuta na ne mi tin nk ikilisiya mi, iya sang agap riku tana kyem a canang ba. 19Mi tEka nk akarak kanukutu rigwm kaza. Ikng iya ne wan ros nazatse i ta se nurosom kayr kaza. Ikng iya ne wan bisik nazatse i ta se nubisik kayr kaza.E 20Ayong a kpam limazhiri wu ye, sang Etu tak akak ye, wu ne a nye aKiristi'me ba. 21Kum be izen iyong, aYeso san kuf be limazhiri wu kanang ye ma wu tseng na aUshalima nong a ta se s iriri risam didng nibk ashn be gbang atsi ne ner kubsp itsi ma a tEku fr. Nama inom itaar a tEku dorok be kutser. 22Ayong aBitrus tEku yis nukim a tEf be wu ye, Adakunom ra roon'e, Atekasa, ikng kuri iyu tEka s ba.E 23Amma aYeso kirik a tEf be wu ye, Kam be mi, Ishetan, wan sor ikng mi tanin turuk kutak. Wan t natoon ikr iya Adakunom ta shim ba, ma ife rinerawe.E 24Ayong aYeso f be limazhiri wu ye, Ke akak shim a tin kuus ma a rawu rice wu ne a sok kukon ku kutigak wu ne ni kuus. 25Koangan afe a ta shim a tEshesh kutser wu, a tin wei, aner aya a ti wei nutser wu kamok'i a ta s. 26Aky kuri ikng itek ne anerawe ta s ke wu s kazatse na kusum, amma a ti wei nutser wu ? Ka aky ne anerawe tEnk nong a tin shishing be kutser wu ? 27Kamok Igon Anerawe tEb be kuyiik Ada wu ne kufe maleka nong a tEnk koangan ishorong itomong wu. 28Won ta ka tak yin katsak'e, kak kayr yin aze ta tsang Ekus ba, ma Edi Igon Anerawe ta saase kyndi Agwm kayr kuyiik wu.E


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\