aMatiyu 2

1Nama a tEtes aYeso na aBetalami ni iben aYahuda, nizen aHiridus tEnye agwm. ner akak afe EtEren ikng ikak natoon adar ne nabas kuwuruk kunom nong EtEb na aUshalima. 2ta se rip ye, Agwm ner aYahuda aya a tEtes ame se ak ? Yir di yir adar wu nabas kuwuruk kunom, iyong ne yir m b yir nong tEku ya yir iben.E 3Nizen aHiridus tEfa fok anong, iyong a n kayr kudaam didng, anong ne nerawe aUshalima cicr. 4Ayong a tusung gbang atsi ne ner kubsp amok cei, a tEku rip ba kar a tEku tes aKiristi'me. 5Ayong a tEku tak ye, Na aBetalami ni iben aYahuda, kamok anong ne aner kuzarap akak zibir ye, 6EYin ner aBetalami ni iben aYahuda, yin nye yin ayiik'e kayr gwm aYahuda. kamok kayr yin ne a ta s agwm aya a tana fek ner'i Isarela.EE 7Ayong aHiridus yis tsen ame kyn nong a tEku rip ba izen iya adar'e tEwuruk dim. Nama EtEku tak, 8iyong a tEtom ba na aBetalami'me ye, Tseng se tsr yin igon'e whiwh. Kum ke yin tu s yin ne yin b tin tak yin, nong mi tEtseng tEsu ku ya iben gip.E 9Nama a tEfok ikng iya aHiridus'e tEf, iyong Eya kashn be kutseng ba akon ba, ne adar ba tEtsang Edi nabas kunom tu ku wuruk ame se nashn, ay ba karp. Adar'e nyeseng dim nar kaya igon'e tEku se. 11Be kub ba nasa'me, ne Edi igon'e be anyining wu aMarya, iyong Etiguum kaben nong EtEku ya iben. bisik acer ba nong EtEnk izinariya be name ikn a tEyis ye amuur . 12A tsang a kutak ba kayr nabos ye, sang EtEgor nufe aHiridus baba ba. Iyong EtEbun nuwp ba ni iren ikak. 13Nama tsen ame tEku bun, amaleka Adakunom b nufe aYusufu kayr nabos, a tEf be wu ye, Dorok, sok igon'e be anyining'e nong tEteng tEbe yin ni iben aMasar. Sor yin azong ma izen iya ne mi f be wan, kamok aHiridus tEtsr igon'e nong a tEfr.E 14Ayong aYusufu dorok, a tEsok igon ame be anyining'e natuk'ong nong EtEbe na aMasar. 15sor azong ma izen iya aHiridus tEku. I se anong, nong a tEshining ikng iya Adakunom tEtsang a f be aner kuzarap wu akak ye, Mi yis igon mi kayr aMasar.E 16Nizen iya aHiridus tEren ye tsen ame tEku wk, ayong riy wu beseng. Ayong a sak ye a ra fs inoon atek'e kayr aBetalami ne iwp iya i ta se bubarak cicr, naya na ta se ay afa be kutes ne ya a ta ru raar anong. Kum be izen afe a tEdi adar ame. 17Nizen iyong ne ikng iya a tEzibir kayr kufumung Irimiya aner kuzarap shining: A tEf ye, 18A fok kut kayr kuwp aRama, kut kanak ne kufe riym didng, aRahila ne a sen tos kamok inoon wu, a rawu kutsesek, kamok na tEkus.E 19Nizen aHiridus tEku, amaleka Adakunom b nufe aYusufu na aMasar kayr nabos ye, 20Dorok, tEsok igon'e be anyining wu nong tEku bun yin ni iben Isarela, kamok ya afe a tEtsr kutser igon ame n kus.E 21Ayong a dorok, a tEsok igon'e be anyining'e nong a tEbun ni iben Isarela. 22Amma nizen iya a tEfok ye Akilayus ne ngarak natoon rigwm atek wu aHiridus ni iben aYahuda, a fok inyim a tEku bun amma Adakunom tEku krk kuto na nabos'e, ayong a tirr a tEbe ni iben aGalili. 23Ne a tseng a tEse sor nuwp a tEyis ye aNazaret. Anong ne a shining ikng iya ner kuzarap kak tEf ye, A tEku yis ye, afu Nazaret.E


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\