aMatiyu 22

1aYeso bun a tEtak ba rif rikak kayr kumaas gbak ye, 2A ta kyem a maas rigwm kaza be agwm akak a tEnye igon wu kanyk riy rikan kuwnng. 3A tom sam wu kak ye, Era se yis ya a tu ku tak ba riy rikan'e ye, Era b amma ner'e raba ku b. 4Iyong Ebun Etom sam kak gbak ye, Era se yis ya wu tu ku tak ba riy rikan'e ye, wu nye naya, an tsek inyak be izha, koakye n te, Era b riy rikan kuwnng'e. 5Amma ko Eti tar kuto ba. tseng akn ba, akak be rik wu ne akak be nar rizhik wu. 6Ribir'e yising sam'me nong Etu ku nk ba risam ne Eku fs ba. 7Riy agwm'me beseng didng. Ayong a tom sozha wu nong Eta se fs ner Eta fs sam wu ame ne Eshosh kuwp'e. 8Ne a f be sam wu ye, An gang kunye kanyk riy rikan kuwnng'e, amma ner mi tEku yis'e kyem a bs ba. 9Kamok anong, tseng yin ni nanu en ta se yis yin koangan afe yin tu ku s yin ye, a ra b.E 10Iyong sam ame tseng ni nanu en ame Eta se tusung ner ba ta s cicr, ya a ta be kuse kutek be maan'e ma kutu kunye riy rikan'e shining be tsen. 11Nizen iya agwm ame tEfa n nong a ta di tsen'e, a di aner akak aya a tEse dar ares kunye riy rikan'e. 12Ayong a f be aner'e ye, Ar, wan nye an i ta n aze dar ares kunye riy rikan kuwnng'e ?EAner ame dun ikng kuf. 13Ayong agwm'me f be sam wu'me ye, Rosom yin ibk'e be atak'e nong tu ku barak yin nufang na awhi. Azong ne a tEtos ne a ya anyi.E 14Kamok nerawe whr ne a yis amma cik ne a kasa.E 15A sen sor ne ner aFarisi se nye ibrng nong Eta di ka aYeso tEtaam kayr rif wu. 16Iyong Etom limazhiri ba kak ne ner aHiridus kak nong EtEf be ye, Aner kubsp, yir ren yir ye, wan nye aner katsak, wan bsp nerawe katsak natoon Adakunom, nerawe se kuri kuzining nufuan sang wan kasa ka angan nye angan'e ba. 17Ko ni tak yir, wan di ise gyr nong yir ta karang yir aKaisar itsm iben a?E 18Amma aYeso tEren amaan kutrng ba iyong a f be ba ye, Yin kardak ner, aky sak yin shim tin bmng yin ? 19Ni tonong yin ica itsm a tin karang itsm iben'e.EIyong EtEku bn ica itsm a tEyis ye aDinari. 20Ne a ku rip ba ye, Nawu be riyerek angan na ?E 21tEku shim'e ye, Nafe aKaisar.E Ayong aYeso f be ba ye, T, nk yin aKaisar ikng iya i ta nye ife aKaisar ne i nk yin Adakunom ikng iya i ta nye ife Adakunom.E 22Nizen ba tEfa fok anong, Ete zhing, ne Ewon aYeso Eta tseng. 23Katuk kayong, ner aSadusi b nufe aYeso. Ba ne Ef ye, sang kudorok ikom kuse ba. rip aYeso ye, 24Aner kubsp, aMusa f ye, Ke anerawe ku a won akumung, aronyining ta kyem a sok akumung'e nong a tu ku tes mo inoon.E 25T, ner kak kuse kayr yir ba kanataar ner be aronyining. Afe imsng nye kuwnng, a ku dar kutes a won aronyining akumung'e. 26Anong ne i bun ise be afe afa, be afe ataar ma i b natoon afe kanataar'e. 27Ni igang'e cicr ne akumung'e ku. 28T, katuk kudorok ikom, akumung'e tEnye afe angan kayr ner kanataar'ong ? Kamok cicr ba'ong Etsang Enye kuwnng wu.E 29aYeso f be ba ye, Kutrng yin se gyr ba, kamok yin ren yin rif Adakunom ka kukyem wu ba. 30Katuk kudorok ikom, nerawe tEnye iwnng, ka Eta sok nyesek angas ba nong EtEnye iwnng ba, amma a tEse kyndi maleka ta se naza. 31Natoon kudorok ikom, yin i kun fa yin ikng iya Adakunom tEf be yin kayr izibir ye, 32Mi ne i nye Adakunom Ibrahim be Ishaku ne aYakubEaa? A nye Adakunom atser sang fe ikom ba.E 33Anerawe tEfa fok anong, iyong a te azhing be kuri kubsp wu. 34Nizen iya ner aFarisi tEdi ner aSadusi ame ba be ikng kuf ba, iyong a naka tusung kar kazining. 35Akak kayr ba a tEren Itsi didng a shim a tEbmng aYeso, iyong a tEku rip ye, 36Aner kubsp, Itsi inyaka ne i nar'e be kuyiik'e ?E 37aYeso f be wu ye, EShim Agwm gwm wan Adakunom wan be riy wan cei, ne kutser wan cei, be kutrng wan cei.E 38Iyong ne i nye Itsi ife imsng'e ne i nye iyiik'e. 39Ife afa bun ise kyndi iyong, Shim afegbak wan kyndi rice wan.E 40Itsi cicr be kubsp ner kuzarap cei nyeseng natoon Itsi ifa na.E 41ner aFarisi tEfa nyim nar kazining, iyong aYeso f be ba ye, 42Kutrng yin se an natoon aKiristi'me ? A nye Igon angan ?E Iyong ba f be wu ye, A nye Igon aDauda.E 43Ayong aYeso f be ba ye, T, aky sak aDauda, Kabik Kazhl'e ta se be wu, tEku yis ye Agwm gwm,Ekamok aDauda f ye, 44EAgwm gwm f be Agwm gwm mi ye, Sonong nabas kubk riya mi, ma izen iya mi sak mudn wan kpa natak wan.EE 45Ke aDauda tEku yis aKiristi ye, Agwm gwm,Et, a nye an aKiristi'me tEbun a te igon wu ?E 46Ko kak kyem a f ikng ikak be aYeso ba. Igang'e be katuk'ong akak raba bmng aYeso ba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\