aMatiyu 23

1Nizen limazhiri aYeso be nerawe whr tEnyim, iyong aYeso f be ba ye, 2ner Eta bsp nerawe Itsi ne ner aFarisi ne Etu ku nk ba iren kubsp nerawe Itsi aMusa. 3Kamok anong, kuus yin ikr iya ba ta sen ka bsp yin'e, be iya Eta ka taas yin cei. Amma sang tu nye yin kyndi ba ba, kamok ba nye ikr iya ba tEbsp nerawe'me ba. 4Ba rosom nerawe acer aya a ta gaar aya sang a tana kyem acer ba, amma ba be rice ba ta kyem Ecer ka Etin sak kubk ba nong Eta zuur ba. 5Ikr ba ta nye se nong nerawe ta di tsek; tos alau be rif Adakunom nong EtErosom na nati ba, ne akpiin ba ras asp ma kaben. 6shim kusosok kanang ni nar kunye riy rikan ne a sosok na agarang kayr atu aduwa. 7shim nerawe tEku nye ba ashou kyndi gbang aner ni nar rizhik ne a ku yis ba ye, ner kubsp.E 8Amma yin, sang a ta ka yis yin ye, ner kubspEba, kamok aner kubsp yin se azining tsek. Yin nye yin ner be ronyining. 9Sang yin tu yis yin akak ye, AdaEkayr kazatse ba, kamok yin be yin Ada azining tsek aya a ta se kayr kaza. 10Sang a ta ka yis yin ye, kk kashnEba, kamok yin be yin akk kashn azining tsek, wu ne a nye aKiristi'me. 11Aner aya a ta nye ayiik kayr yin ne a nar'e, a tEte asam yin. 12Koangan afe a ta sok rice naza, a tEte be wu fr. Amma aner aya ne a ta mees rice wu a tEku tiyiik. 13Aw be yin ner kubsp nerawe Itsi ne ner aFarisi, yin kardak ner. Yin tnng yin nerawe iren kun kayr rigwm kaza amma yin, yin n yin ba, yin won yin fe a ta shim kun Eta n ba. 14[Aw be yin ner kubsp nerawe Itsi ne ner aFarisi, yin kardak ner. Yin mr yin kumung ne i nye yin aduwa asp afe abs. Kamok anong, a tEka t yin amok aya a ta nar afe koangan.] 15Aw be yin ner kubsp nerawe Itsi ne ner aFarisi, yin kardak ner! Yin tseng i gorok yin iwp zr zr ne i tEsak yin agbang ishng ni itsr aner azining aya a tana kuus iren yin. Ke i tu s yin ne yin te yin be wu kyndi a ta nar yin kunye rinn. 16Aw be yin kpatn, ya a ta kok nerawe kus. Yin f yin ye, Koangan ne a shu be agbang kutu kuya Adakunom iben, i daam ba. Amma aner aya ne a shu be izinariya iya i ta se kayr agbang kutu kuya Adakunom iben'e, kushu'me tEku ya.E 17Yin azizik ner, kpatn akak! Anyaka nar ayiik, izinariya ka agbang kutu kuya Adakunom iben kaya ka ta sak izinariya ta sor zhl ? 18Yin bun i f yin ye, Ke akak shu be kar a ta nk nong a tin nye asidaka, i daam ba, amma ke akak shu be ikng iya a ta bn'e nong a tin nye asidaka, kushu'me tEku kuus.E 19Yin kpatn kak! Inyaka nar, ikng iya a ta bn'e ka kar a ta nye kamok asidaka kaya ka ta sak asidaka'me ta te zhl ? 20Kamok anong, aner a ta shu be kar a ta nk nong a tin nye asidaka, a shu kamok kar'me ne koakye i ta se natoon kar'me. 21Koangan ne a shu be agbang kutu kuya Adakunom iben, a shu kamok kar'me ne koakye i ta se kayr'e. 22Koangan ne a shu be kaza, a shu be itsik rigwm Adakunom ne aya a ta se nusonong natoon itsik rigwm'e. 23Aw be yin ner kubsp nerawe Itsi ne aner aFarisi, yin kardak ner, yin nyesek yin izining kayr koakye ikng kusok kayr afumung aya a tana sak naya tana ta. Amma yin won yin Itsi i ta nye igbang'e, kyndi katsak be kur riy ne kunye ikng i ta se gyr. I se gyr ta kuus ikr'me cei, sang tu won yin ikak ba. 24Yin kpatn, fe ku kok nerawe kus. Yin turung yin azhizhi Eta n kayr naya yin, amma ne i ma ya yin be arakumi kayr'e. 25Aw be yin ner i ta bsp nerawe'me Itsi ne ner aFarisi, yin kardak ner, yin kusu yin ares kuya naya ne kufe kus ashi nama'me tsek, amma kayr'e nye ikr rigup be kushim rice kuse. 26Yin ner aFarisi kpatn kak! Kusu yin kayr kures yin tin yas yin ne i nis yin ashi, nong kama'me ta forop gip. 27Aw be yin ner i ta bsp yin nerawe Itsi ne ner aFarisi, yin kardak ner. Yin se yin kyndi kurk kuya a tin te kutp kukan natoon'e nong ku ta sas amma kayr'e nye ikup anerawe be ikr i tan bus. 28Anong ne yin se yin, nashn nerawe, yin se yin kyndi ner tek nashn Adakunom, amma kayr ay yin, yin nye yin akardak'e be amaan kuse. 29Aw be yin ner i ta bsp yin nerawe Itsi ne ner aFarisi, yin kardak ner! Yin nk yin ark ner kuzarap ne i zem yin ark ner aya a ta nye kusor kutek nashn Adakunom. 30Ne i f yin ye, Ke yir fa ku se yir nizen tukop yir, ke yir gung yir rice be fe a tEfs ner kuzarap ba.E 31Kamok anong yin bun i tonong yin be ace yin ye yin nye yin afe iri ner a tEfs ner kuzarap. 32T, gang yin amaan itomong tukop yin ta tsang a san'e. 33Yin hen, naban afomong, yin ta nye yin an ta whr yin amok kasa kurng ? 34Kamok anong, mi sen ka tom yin be ner kuzarap ne ner fe kukyem be ner Etana ka bsp yin'e. Yin tEfs yin kak ba ne i tigak yin kak. Yin tEwhereng yin kak ba kayr atu aduwa ne i ku ro yin ba ma ni iwp zr zr. 35Kamok anong, natoon ace yin ne a tEtsr nask aner aya a ta se zhl nashn Adakunom cei, fe yin tEku fs yin ba kayr kazatse kum be aHabila aner azhl'e nashn Adakunom ma nizen aZakariya igon aBerikiya, aya yin tEfr yin natite agbang kutu kuya Adakunom iben be kar kunye asidaka. 36Katsak'e ne mi ta ka tak yin, cicr ikr na ta s ner izam na. 37Ka! Yin aner aUshalima, fe a tEfs ner kuzarap Adakunom ne ya a ta barak ya a tu ku toos ba nufe yin be ata, kutak kumang ne mi shim ke i ta tusung yin kar kazining kyndi anyining inyon ta tusung inoon wu, ne yin gaar yin ? 38Di yin, a ma ka won yin kasa yin kakoor dar aner akak. 39Kamok anong, katsak'e ne mi ta ka tak yin, yin tEbin di yin ba, ma katuk kaya ne yin f yin ye, Aner riy rikan ne a nye aner aya a tEb kayr riyerek Agwm gwm.EE


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\