aMatiyu 24

1aYeso tEfa wuruk kayr agbang kutu kuya Adakunom iben'e, a tEsen tseng, ne limazhiri wu b nufu nong Etu ku tosong kuri rink agbang kutu kuya Adakunom iben'e. 2Ayong a tEku rip ba ye, Yin di yin ikr na cei a? Katsak'e ne mi ta ka tak yin, ata yin ta yrk yin na, ka a tEwon kukak natoon kufudang ba. A tEyirik cei.E 3Nizen iya aYeso ta se nusonong natoon Kawhanang Nafar, yong limazhiri wu b nufu awan ba nong Eta f be wu ye, Ni tak yir, na aky izen ne ikr na tEnye ? Aky ne i nye ikng i tana tonong ye izen kub wan n b bubarak ne izen kazatse tana gang ?E 4aYeso f be ba ye, Nye yin tatan fan a ba ka wrk yin. 5Kamok nerawe whr tEbs kayr riyerek'i, ne Ef ye, Mi ne i nye aKiristi,Ema EtEwrk nerawe whr. 6Yin tEfok yin itak itsom ne i foos yin nawor itsom. Sang yin tu te yin febek ba, kamok ma a nye anong, amma igang'e rusek nizham. 7Kaben kakak tEkn be kakak ne rigwm kn be rigwm. A tEnye amaan izong ne kaben zu ni nar zr zr. 8Amma iyu ne i ta nye imsng risam'me tsek. 9Ne a ka yising yin nong a ta ka tabak yin ne a ka fs yin. Kazatse cicr tEka ranyin kamok riyerek'i. 10Nizen iyong, nerawe whr tEwon kunk katsak ba ne Enaka wosong nibk mudn ba ne Enaka shishim. 11ner kuzarap fe abs whr tEwuruk ne Ewrk nerawe whr. 12Kamok amaan kunye tin barang, kushim nerawe whr tEshirim. 13Amma aner aya ne a nyeseng be agap ma nigang'e, a tEs kashesh. 14ta taas Rif Ritek na natoon rigwm kaza kayr kazatse na cei nong i ta sor asheda natoon koangan, ne igang'e ma b. 15Kamok anong, ke yin di yin amaan ikng nunyeseng nar ka ta se zhl kyndi aDaniel aner kuzarap tEf. (Won yin fe kufa'me tu ren yin anong.) 16T, won ya a ta se niben aYahuda tu teng nong a ta ngarak na nawhanang. 17Aner aya a ta se natoon kutu kasa wu, a tu tiik a ta se sok ikng ikak kayr kasa'me ba. 18Aner aya a ta se rik, a tu kubun kari nong a ta se sok kures wu ba. 19I ta sor ikng kur riy be nyining Eta se be nafa ne ya a ta sen ngasa inoon nizen iyong. 20Nye yin aduwa nong fan izen itsi'me tuse nizen kuwun ka kunom Asabar ba. 21Kamok risam izen iyong ta nar koakye kuri risam afe yin ta kun di yin kum nizen a tEnye kazatse ma nizen iyu. A ta ba bun a s kuri risam'me ba. 22Ye kamok inom'e ta se cik ba, ke aner akak kyem a gaar be kutser ba, amma kamok ya afe a tan kasa, a sak inom'e te cik. 23Nizen iyong, ko akak f be yin ye, Di yin aKiristi'me na, ka akya'me,Esang yin tu shim yin ba. 24Kamok aKiristi fe abs be ner kuzarap abs tEwuruk ne Enye itomong azhing be ikr azhing nong Eta wrk nerawe ma be ya a tan kasa, ke i ta kyem i se anong. 25T, mi ma ka tak yin nakuruk. 26Kamok anong ke akak f be yin ye, Akya a saase katse,Eka Ayu aze kayr kutu,Esang yin tu shim yin ba. 27Kyndi akanang ta samang nabas kunom tu ku wuruk ma nabas rikpa kunom, anong ne kub Igon Anerawe ta se. 28Kar afe amushi tu ku kpa azong ne wan tEdi zhanga nyim. 29Kum nama risam izen iyong, EKunom tEte whi ne kufn ba se kanang ba, dar tEkpas, ne agbang ikr kaza zuur cicr.E 30Nizen iyong ne yin tEdi yin kub Igon Anerawe naza, nerawe kazatse cicr tEkorok ibk nut. ta di Igon Anerawe ta saase kayr ann be kukyem ne kuyiik didng. 31A ta tom maleka wu nong Eta fp rigba ri ta wng didng ne Etusung aya a tEkasa nikes kazatse inaas, nikes kuyu ma nigang kazatse. 32Yrk yin atafo ta di yin, izen iya ne ato'me suruk, ke i san kufunung yin tEren yin ye kushik m b bubarak. 33Anong ne i se gip ke yin di yin ikr iyong cicr yin ta ren yin an b bubarak, a se nanukutu. 34Katsak'e ne mi ta ka tak yin, nerawe izam na ta kus ba, ma a nye ikr na cei nizham. 35Kaza be kaben ta gor, amma ko rif mi sen gor zr ba. 36Ko akak ren ikng ikak natoon kunom'e ka izen'e ba, ko maleka kayr kaza, ka Igon'e ren ba, Ada'me wu zr tsek ne a ren. 37Kyndi i ta se nizen aNuhu anong ne kub Igon Anerawe ta se. 38Nizen Adakunom tEkis kazatse be ashi, nerawe sen ya ne Es ne Enye iwnng ne Enyesek ngas ba niwnng, ma katuk aNuhu tEn kayr kukpara ashi, 39nizham ba ta ra ren ikng i ta sen tseng ashi'me b a tEka kis ba. Anong ne i ta se nizen kub Igon Anerawe. 40Nizen iyong ner fa ta se rik, Eta sok azining ne a won azining. 41nyining fa ta se be ak nuta ak kuzining, Eta sok azining ne Ewon azining. 42Kamok anong, sor yin be kanyk kamok yin ren katuk Agwm gwm'me tana b ba. 43Amma ren yin ye, ke a fa f ye, atekasa ren katuk kaya akpatang tana b nasa wu, ke a tor kasa'me fan akpatang bu fo nong a ta n kayr'e. 44Kamok anong, yin gip nye yin kanyk, kamok yin ren yin izen Igon Anerawe tana b ba. 45Angan ne a nye asam a ta be katsak ne a be kukyem, aya atekasa wu tu ku sak ye, a rin sak riy na sam wu ne a ku nyesek ba naya nizen i ta se gyr ? 46Aner riy rikan ne a nye asam aya atekasa wu tana b a tEku s a sen nye itomong wu gyr. 47Katsak'e ne mi ta ka tak yin, atekasa'me tu ku sak, nong a tin sak riy ni ikr wu cicr. 48Amma ke asam'me nye amaan'e, a tEt riy wu ye, Atekasa mi tEsor izen didng nizham a ta ra b.E 49Ne asam'me tsosok sam afudang ne a ya ne a s mak be ya a ta shim Eta s didng. 50Atekasa'me tEb nizen afe asam'me ta ren ye a ta b ba, ka nunom afe wu tEren ba. 51Atekasa'me tu ku yiir ne a ku tsor ma kurm ta tasak, a tu ku gung mak be kardak ner, kayr kar a tana tos ne Eya anyi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\