aMatiyu 25

1Nizen iyong rigwm kaza ta se kyndi nanamang kusk na tEsok apitila ba nong Eta tseng Eta sen shan aner akak a tEsok abining afas. 2Atoon kayr ba be kukyem ba, ne atoon be. 3fe dar kukyem ame tseng be apitila ba, ko a ti be name nakak ba. 4fe kukyem ame ti be name nakak. 5Aner a ta sok abining afas'e b zizirik ba, ma ba cicr san kuyising ida ne Emereng ida. 6Natite katuk ne ba fok akililiu ye, Aner a tEsok abining afas ame saase, wuruk yin, tu ku shan yin niren.E 7Iyong nanamang kusk ame dorok nong a tEnye irng ba. 8ya a ta se dar kukyem ame f be fe kukyem ame ye, Ni nang yir name yin cik; irng yir sen kus.E 9fe kukyem ame f be ba ye, Wayo, na tin kyem yir ma be yin ba. Ban se shan yin nafe yin.E 10Ba ta fa dorok Esen tseng, ne aner a tana sok abining afas'e b. Nanamang naya na tEtsang Enye kanyk'e n nar kunye riy rikan'e mak be wu ne a whn kutu'me. 11Nizen ribir atoon ame tEb, ne Ef ye, Atekasa! Atekasa! Ni karak yir kanukutu!E 12Amma a f be ba ye, Katsak'e ne mi ta ka tak yin, mi ta ren yin ba.E 13Kamok anong, yin sor yin be kanyk, kamok yin ren yin kunom'e ka izen'e ba.E 14Rigwm kaza ta se kyndi aner akak a ta be nutseng, yong a yis fe itomong wu nong a tEku nk ba itsm. 15A nk akak hika itsm itoon ife izinariya ne a nk akak hika ifa ne a bun nk akak ishika azining. Koangan ba titr be agap wu. 16Aner a ta shan hika itoon ame wor a tseng nong a ta sen nye rizhik be itsm'e, ma a bun a ti s hika itoon natoon ikng iya a tEku nk. 17Anong ne aner aya a tEshan hika ifa ame, a ti s ifa natoon'e. 18Amma aya a tEku nk ishika izining ame, tseng a tEse rum ribong a tin nr itsm atekasa wu ame. 19A tEfa sor cik ne atekasa ba ame b nong a ta fa ikng ba tin nye be itsm a tEku nk ba ame. 20Ayong aya a tEku nk hika itoon ame bn be itoon wu tin s natoon'e. Ne a f be atekasa wu'me ye, Atekasa, wan ti nk hika itoon, di, mi min s hika itoon natoon'e.E 21Ne atekasa wu ame f be wu ye, Dazha, aner itomong'i atek, a ta be katsak. Wan nye katsak natoon ahiir ikng, mi tEka nk itomong iya i ta nar iyong. Wan ta nye riy rikan mak be mi.E 22Ayong aya a tEshan hika ifa ame b gip, ne a f ye, Atekasa, wan ti won hika ifa, di, mi min s hika ifa natoon'e.E 23Ne atekasa wu'me f ye, Dazha, aner itomong'i atek, a ta be katsak. Wan nye katsak natoon ahiir ikng, mi ta ka nk itomong iya i ta nar iyong. Wan ta nye riy rikan mak be mi.E 24Ayong aya a tEku nk ishika izining ame b ne a tEf ye, Atekasa, mi tEren kuse wan r, wan shim ta tsk nar kar wan ta tuus ba, ne i tusung nar wan tu ku nas ba. 25Iyong ne i sak mi tEfok inyim. Mi tseng i ta se rum ribong nong i tin nr itsm wan tin nk. Inga, ikng wan tin nk na'me.E 26Ayong atekasa wu'me f be wu ye, Wan amaan aner, acing akak, aser, wan ren ye mi nye ishamang nar mi ta tuus ba, ne i tusung nar afe mi tu ku nas ba a? 27T, gyr ke wan ti sak itsm'e nar kaya ke mi b, mi tin s ikng ikak natoon'e. 28EKamok anong ni shan yin ishika izining'ong nufu nong ta nk yin aya a ta be hika kusk ame. 29Kamok koangan afe a ta be ikng, a tu ku barang mo nong i ta s whr. Aner'e a ta be ba, ihiir'e wu tEbe'ong gip a tin shan ni wu. 30Tun yin akpdng aner na nufang, ta barak yin kayr awhi, azong ne a tEtos ne a ya anyi.E 31Nizen iya Igon Anerawe tana b kayr kuyiik wu mak be maleka cicr, a tEsonong na ayiik itsik rigwm wu. 32A tEtusung nerawe kazatse nashn wu cicr. Ne a kam nerawe zr zr kyndi aner kufek ta kam samang zr be ibon. 33A ta sak samang nabas kubk riya, ne a sak ibon nabas kubk rimen. 34Ne Agwm'me f be ya a ta se nabas kubk riya wu ye, B yin, yin aya Ada mi ta ma ka te yin kuc. B tEsok yin rigwm riya Adakunom ta ma ka nye yin'e kum nizen a tEnye kazatse. 35Kamok nizen iya mi tEfok izong, yin ti nk yin naya. Nizen iya mi tEfok kut kukoor, yin ti nk yin ashi kus. Mi b kyndi atsen nufe yin, yin ti nk yin kar kuks. 36Mi be kukpiin ba, yin ti nk yin. Mi nye atser ba, yin ti sak yin riy natoon'i. Mi se nitsm, yin b i ti di yin.E 37Ne ya a ta se gyr nashn Adakunom f be wu ye, Agwm gwm, nizing ne yir tEdi yir be izong i tEka nk yir naya ? Ka nizing ne yir tEdi yir be kut kukoor, i tEka nk yir ashi ? 38Ka nizing ne wan b kyndi aner atsen nufe yir i tEka nk yir kar kuks ? Ka nizing ne wan be kukpiin ba, yong yir tEka nk yir ? 39Nizing ne yir ta s yir be kurk ka nitsm i ta b i tEka di yir ?E 40Ne Agwm ame f ye, Katsak'e ne mi ta ka tak yin, kum yin tEnye yin roneng'e akak kayr fe agap kuraar'ong, yin ti nye yin'e.E 41Ne a f be ya a ta se nubk rimen wu ame ye, Kam yin be mi, yin aya a tEma ka fiming yin, n yin kayr kurng kufe izen izen, kuya a ta tsang a nye kamok Ishetan be maleka wu. 42Kamok nizen iya mi ta se be izong, yin ti nk yin naya ba. Nizen mi tEfok kut kukoor, yin ti nang yin ashi i ta s ba. 43Mi b kyndi aner atsen, yin ti shan yin ba, mi be kukpiin kute ba, yin ti nk yin ba. Mi nye atser ba, a ti te nitsm amma yin daam yin be mi ba.E 44Ne ba ma bun a f be wu ye, Atekasa, nizing ne yir tEka di yir be izong, ka be kut kukoor ka wan b kyndi aner atsen, ka be kukpiin ba, ka wan nye atser ba, ka wan se nitsm, amma yir daam yir be wan ba ?E 45Ne a ma f be ba ye, Katsak'e ne mi ta ka tak yin, kum yin ta nye yin kak'e kayr fe agap kuraar na ba. Yin ti nye yin'e ba.E 46Aner ayu ne EtEn kayr risam kufe izen izen, amma aya a ta se gyr nashn Adakunom ta s kutser kufe izen izen.E


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\