aMatiyu 5

1aYeso tEfa di rigwm nerawe whr tEnyim, iyong a ngarak natoon kawhanang kakak nong a tEsonong. limazhiri wu tseng nufu, 2ayong a san ku kabsp ba'me ye: 3ner riy rikan ne Enye aner aya a ta ren kuraar ba kayr kabik, kamok rigwm kaza nye rifuba. 4ner riy rikan ne Enye aner aya a ta se kayr riy riwe, kamok Adakunom tEku tsesek ba. 5ner riy rikan ne Enye aner aya a ta mees rice ba, kamok ba ne EtEya kazatse. 6ner riy rikan ne Enye aner aya a ta be ifeng ne Eshim kunye ikr iya i ta se gyr nashn Adakunom, Adakunom tu ku nk ba ikr ife ba tEshim'e. 7ner riy rikan ne Enye aner aya a ta be kur riy kamok Adakunom tEr riy ba gip. 8ner riy rikan ne Enye aner aya ay ba ta se zhl, kamok ba ne a tEdi Adakunom. 9ner riy rikan ne Enye aner aya a ta shim kugung rice, kamok a tEku yis ba ye inoon Adakunom. 10ner riy rikan ne Enye aner aya a tu ku tabak ba kamok ba nye ikr iya i ta se gyr nashn Adakunom, rigwm kaza nye rifu ba. 11ner riy rikan ne Enye ner aya nerawe ta ka kas yin, ne Eka nk yin risam, ne Eti bs abs natoon yin, kamok mi. 12Nye yin adidngdng be riy rikan kamok agbang ishorong yin se naza, kamok anong ne Etabak ner kuzarap aya a tEbs nashn yin. 13Yin ne i nye yin itk kazatse. Ke itk kam be kurereng wu, a ta nye ne an nong i ta bun i rereng ? A ta bin nye ikng ikak ba, ma ke a ta nyosong, ne nerawe shsh. 14Yin ne i nye yin akanang kazatse, kuwp kuya a tEnk na agarang ku ta buruk ba. 15A te kurng na apitila, ne a bun a whn ba. A sak na agarang nong koangan a tana n ta di akanang'e. 16Kamok anong, won akanang yin tu ya kanang nashn nerawe, nong ke Edi kunye yin kutek ne EtEkerek Ada yin a ta se kayr kaza. 17Sang yin tu di yin ye mi b nong ta be birik ikng iya Itsi aMusa ta f be rif ner kuzarap agbugbang'e ta f ba, Mi b nong ta birik ba, amma nong ta shining rif ba'me. 18Katsak'e, ne mi ta ka tak yin, kaza be kaben tEgang, ko kaban ikng ikak ihiir'e kayr afumung na ta wei ba, ma koakye a ta f shining. 19Koangan ne a won ikng ikak ihiir'e kayr Itsi na nong a ta bsp nerawe'me anong, a tEku yis ye, kaba hiir'e kayr rigwm kaza, amma aner aya ne a ta kuus ikr'me cei ne a bsp nerawe'me anong, a tEku yis ye, agbang aner kayr rigwm kaza. 20Won ta ka tak yin, sang ke kunye yin kutek nar kufe ner kubsp Itsi be ner aFarisi ba, T, yin tEn yin kayr rigwm kaza ba ko cik. 21Yin fok yin a tEf be nerawe agbugbang ye, 'Sang tu fr akak ba, aner aya ne a fr akak, a tEku t amok! 22Amma mi f be yin kyrna'me ye, aner aya ne riy wu beseng be aronyining wu, a tEku t amok. Koangan ne a f be aronyining wu ye a nye Azizik'eEa tEtseng be wu nashn kk kashn. Koangan ne a yis afudang ye, Afunam akak,Ea kyem ke a n kayr kasa kurng. 23Kamok anong, ke wan sen nk abeko wan nashn abagadi'me, wan ra yiring ye aronyining wan be ikng ikak be wan, 24T, ne wan sak abeko wan'ong azong nizham, nong ta be nufe aronyining wan'e, sen sak yin nizham, ne i ma b nk abeko'me. 25Ke akak sen tseng be wan nar amok, nye zizirik nong tin sak yin be wu ni iren nizham ta ra n yin nutu amok'e. Ke anong ba a ta tseng be wan nar amok'e ne aner amok'e ka won nubk fe itomong wu, kashim ne a ka te ni itsm. 26Katsak'e, ne mi ta tak, wan ta kyem i wuruk ba, ma ke wan karang kutiming'e cei nizham. 27Yin fok yin a tEf ye, Sang tu nye rikuna ba.E 28Amma kyrna'me, mi ta tak yin ye, koangan ne a di aner abining a shim kayr riy wu ye ke wu men be wu, a nye rikuna be wu kayr riy wu. 29Ke rinyisi abas kubk riya wan tEsak nong tEnye rinn, tun nong ta barak! I tEnar wan ti wei ribir kurm wan be kurm wan cicr tana n kayr kasa kurng. 30Ke kubk riya wan tEsak wan tEnye rinn, tun nong ta barak. I tEnar wan ti wei ribir kurm wan be kurm wan cicr tana n kayr kasa kurng. 31A bun a f ye, Koangan ne a tEkam be abining wu, a ru ku nk kufumung kukam kuwnng dim.E 32Amma kyrna'me, ikng iya mi ta sen f be yin se ye, ke aner akak kam be abining wu ye, sang ke ise ye abining'e nye rikuna ba, t, i te kyndi wu ne a tu te kayr rikuna'me ingya. Aner aya ne a sok abining'e, a nye rikuna. 33Anong gbak, yin fok yin a f be tukop yir ye, Sang tu shu natoon abs ba, amma shining kunk kut wan tEnye be Agwm gwm.E 34Amma ikng iya mi ta f yin se ye, Sang tu shu yin ba ko cik, ko be kaza, kamok kaza nye kar itsik rigwm Adakunom. 35Sang tu shu ko be kaben ba, kamok kaben nye ikng kusaas atak Adakunom, ko be aUshalima kamok azong ne a nye kuwp Agbang Agwm. 36Sang tu shu be rice wan ba, kamok wan ta kyem i sak kakuyong kazining ta te kakan ka kawe ba. 37Ikng iya yin tana f yin tsek nye, EiEka WayoEayi. Koakye i ta bun i nar anong ne nufe Amaan aner. 38Yin fok yin a tEf ye, Rinyisi natoon rinyisi, rinyi natoon rinyi.E 39Amma ikng iya mi ta f be yin kyrna se ye, Sang tu rayin aner aya a tEka nye yin anyas ba. Ke aner akak ta rus nufok kukak, ne wan ku kirik kufe afa. 40Ke aner akak tseng be wan nar amok, a ti shan kukpiin wan, ne wan ku nk ma be agbang kukpiin wan gip. 41Ke aner akak f ye ma wan ra su ku sak ni iren akilomita azining, ne wan tseng be wu akilomita afa. 42Ke aner akak ta rip ikng ikak, ku nk. Ke aner akak b kutsr ikp nufuan, sang tu won dar i ku nk ba. 43Yin fok yin a tEf ye, Shim ferim wan ne i di mudn wan kyr.E 44Amma mi f be yin kyrna'me ye: Shim yin mudn yin, ne nye yin fe Eta ka tabak yin aduwa. 45Kamok be nong ne yin tEte yin inoon Ada yin afe a ta se kayr kaza. Wu nk maan anerawe ne ner atek akanang kunom cicr, ne a nyesek iza natoon nerawe wu ya a ta be kuse kutek be ya a ta nye amaan'e. 46Kamok ke yin shim yin ya a ta ka shim yin tsek, ishorong aky ne yin ta s yin nufe Adakunom ? Anong ne fe kushashang itsm iben nye gip. 47Ke yin nye shou yin ferim yin tsek, t, aky ne yin nye yin ife ita nar ife ribir nerawe ? furin gip Enye anong. 48Kamok anong, shining yin, kyndi Ada yin afe a ta se kayr kaza ta shining.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\