aFilipi 2

1Kum yin ta s yin kutsesek ye yin n te yin azining be aKiristi, kum yin ta s yin kameneng riy kayr kushim wu, kum yin ta s yin kugung rice be Kabik Adakunom, be kur riy ne kushim yin, 2t, kamok anong, mi ta nye yin izong. Won kutrng yin tu se kuzining ne i naka shim yin, sor yin azining kayr kabik. 3Sang tu nye yin ikng ikak be kushim rice ba, ka be kuka ba, amma be yin kumees rice ne i sok yin fudang yin kyndi ta nar yin. 4Sang tu daam yin be rice yin tsek ba, amma daam yin be fudang yin gip. 5Kuse yin tu se kyndi kufe aYeso Kiristi. 6Aya a ta nye Adakunom nuse, a ra sok rice wu tr be Adakunom ding ding ba, 7Amma a te kyndi wu nye ikng ikak ba, nong a t sok kuse asam, ne a te kyndi anerawe ta se. 8Nizen iya a t b kayr kurm anerawe, a mees rice wu, ma a nk rice wu a ku, a kuus ikng iya Adakunom t shim, a t kutigak nukon ma a ku natoon kukon'e. 9Kamok anong, Adakunom t kutiyiik didng ne a ku te riyerek ri ta nar koakye riyerek yiik, 10kamok koangan anerawe t tigbok akuur nashn riyerek aYeso na dim, natoon kaza be kaben, be aza kayr kaben. 11Ne koakye irem t f ye, aYeso Kiristi nye Agwm gwm, nong a t tiyiik Adakunom a ta nye Ada. 12Kamok anong, roneng ya mi ta shim, kyndi yin tan m ne i ni fok yin ato, ko mi tu se mak be yin ba, t, kyrna mi se mak be yin ba. Ya yin kashn be kunye itomong kutonong kashesh yin be kufok inyim Adakunom ne ku sor kutek. 13Kamok Adakunom be rice wu ne a nye itomong kayr ay yin, kuus yin ikng iya i ta nye kutrng wu kutek, ne i ni nye yin itomong. 14Koakye yin tana nye yin sang tu nye yin ikng ikak be anyinym ka be nanaan ba, 15nong as, yin ta se yin dar rizik ne i se yin zhl, kyndi inoon Adakunom fe sang ta nye imaan'e nashn ner aya a ta nye amaan'e ba. Yin ta se yin kyndi akanang ta se nar ka ta se whi. 16Taas yin rif kutser kayr katsak nong ba t ren Adakunom, nong as, mi tin tsor kafok be yin katuk kub aKiristi, fan itomong'i bun te kpdng. 17Ei, i se gyr, mi ta nye riy rikan be yin, a fa nyosong nask'i natoon asidaka yin ne natoon itomong kunk katsak yin, gip be anong mi be riy rikan be yin. 18Kamok anong, yin gip nye yin riy rikan mak be mi. 19Mi mok ye Agwm gwm yir aYeso tin nk izen iya mi tana tom aTimoti nufe yin, nong izen iya ne a b a ta bin tak ikng iya i ta sen tseng nong mi tin barang kuse kutsesek ke mi fok itak yin. 20Akak kuse aze kyndi wu ba, a daam be yin didng. 21Kamok mi di koangan aze daam be ikr riy wu tsek sang ife aYeso Kiristi ba. 22Amma yin ren yin ye, aTimoti tonong rice wu ye wu be katsak, kamok a nye itomong kutaas Rif Ritek be mi kyndi igon ta nye itomong be atek wu. 23Iyong ne isak mi shim t ku tom nufe yin, kum ke mi fok ikng iya i ta sen tseng. 24Mi nk katsak ye, sang i ta sok izen ba, Agwm gwm tin karak iren nong t b be rice mi. 25Amma mi di, i bun i se gyr ta ka tom yin aroneng akak nikuus, Apafuroditus, ne a nye afudang itomong'i. A nye asozha aYeso, i ta sen can yir mak, aya yin t ku tom yin nunaan nong a t b a tin s mo nikng iya mi ta tsr. 26Kyrna, mi bun i shim i t ku tom nufe yin kamok a mu ku te ke a ka di yin cicr ma an daam didng kamok yin t fok yin ye, sang wu nye atser ba. 27Katsak'e, a nye atser ba ma n te kyndi a t ku. Amma Adakunom r riy wu, wu tsek ba, ma be mi gip, fan mi bu ba n kayr riy riwe gbak. 28Kamok anong, mi n te riy mi ma ke a b nong as ke yin t ku di yin, ay yin ta shirim ne riy mi ma shirim gip. 29Ku shan yin kayr riyerek Agwm gwm yir aYeso be riy rikan didng. Mi shim yin tu tiyiik yin ner aya a ta se kyndi wu anong gip, 30kamok cik ke a ku kamok itomong aKiristi. A nk rice wu nong a tin tobok niren iya yin t kyem yin ba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\