aFilimon 1

1Mi, aBulus, aya a tin te nitsm kamok aYeso Kiristi ne aronyining yir aTimoti ne i ta zibir wan kufumung na aFilimon, agbang aferim yir ne i bun i nye aferim itomong yir. 2Kufumung'e nye kufe yin mak be ngasnyining yir Afiya ne Akipus ya a ta nye asozha aKiristi be ribir fikuus ya a ta nyiis kari wan. 3Ritek be kameneng riy Adakunom a ta nye Ada yir ne Agwm gwm yir aYeso Kiristi se mak be yin. 4Mi tonong Adakunom riy rikan yr yr ke mi sen nye aduwa ne i yiring be wan. 5Mi fos kuri kunk katsak wan ta be natoon Agwm gwm yir aYeso ne kuri kushim wan t shim zhl'e cei. 6Aduwa mi se ye wan tin barang ifeng ni itaas itak natoon kunk katsak wan, nong as wan ta ren koakye kuri ikng itek yir ta be yir kayr aYeso Kiristi. 7Kushim wan ta be ti karp riy didng ne kuni tsesek didng kamok wan aroneng, wan sak ay zhl'e ta men. 8Kamok kuri kushim afe wan ta shim fikuus ne mi kyem i ros riy kayr aKiristi nong t f be wan ye wan ri nye ikng iya i ta tas ke wan nye. 9Amma kamok mi ta ka shim, mi shim ta ka nye akusuk, mi aBulus, mi t nye ashn ne i bun i se nitsm kyrna kamok aYeso Kiristi. 10Mi ta nye izong kamok igon'i aOnesimus, aya a t shan aKiristi nizen iya mi ta se nitsm. 11Gbugbang a tsang a be itomong nufuan ba, amma kyrna a be itomong nufuan be nunaan didng. 12Mi bun i sen ku tom nufuan, wu aya a ta nye itsam riy mi. 13Mi shim ke wan ku yiir nong a ta sor mak be mi nong as a ta ka shishing ne a ni s mo ne i nye ikr ne mi se nurosom kamok kutaas Rif Ritek Adakunom. 14Amma mi shim ta nye ikng ikak dar kushim wan ba, nong as koakye kuri ritek wan tanin nye'me ta se be kushim riy wan sang kyndi a ta te mo agap ba. 15Kashim ikng i ta sak wu ta kam be wan kayr kaban izen cik nye nong as wan ta bun i ku s nong ta sor yin mak ma izen izen. 16Sang kyndi asam baba ba, amma ner aya a ta nar sam, kyndi aronyining wan aya wan t shim didng. Mi ren wan ku shim didng ne i ni nar kyndi anerawe be aronyining kayr Agwm gwm yir. 17Kamok anong ke wan ti sok ye mi nye afudang itomong wan, t, kushan ibk ifa kyndi wan tanin shan mi. 18Ke a mak ka nye ikng ikak wan t fok kusas'e ba, ka wan tu be kuta ikng ikak ayi ne wan ni won'e. 19Mi, aBulus, ne i sen ka zibir kufumung na be kubk'i, ye mi ta ka karang. Sang tu f i tak kutser kufas wan t s kamok mi ba. 20Aroneng, mi mok ye mi ta s ritek nufuan kamok Agwm gwm. Kusuk, ni tsesek. 21Mi ti nk katsak ye wan t kuus ikng iya mi ta f. Mi ta ka zibir kufumung na ne mi ren tsng tsng ye, wan ta nye ikng ife i ta nar iya mi ta f be wan ye wan ra nye. 22Ikng ikak izining mi ta shim ke wan ren gbak nye, nye kutu tsen kamok mi, kamok mi n te riy kub nufe yin ke Adakunom fok aduwa yin a tin won. 23Abafaras afudang'i, i ta se yir nitsm mak kamok aYeso Kiristi, ta nye yin ashou. 24Anong ne fudang itomong'i, aMarkus be Aristakus ne aDemas be aLuka ta nye yin ashou gip. 25Ritek Agwm gwm yir aYeso Kiristi se mak be kabik yin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\