Ikng A Ta Tonong aYohana 1

1Kufumung na se natoon ikr iya Adakunom t nk aYeso Kiristi nong a ta tonong sam wu ikr i tan b barak a tana nye dim. aYeso tom amaleka wu nufe asam wu aYohana nong a ta se tak kutom'e. 2aYohana taas koakye ikng wu t di gyr. Itak'e nye rif Adakunom ne itak natoon aYeso Kiristi. 3Aner riy rikan ne a nye aner aya a ta fa ikr na ife aner kuzarap na t zibir. Aner riy rikan ne a nye aner aya a ta fok ne a kuus ikng iya a ta zibir kayr kufumung na, kamok izen n b barak ikr na tana nye. 4Mi aYohana, ne i sen ka zibir yin'e, nar kuya Adakunom iben kanataar a ta se niben Asiya. Ritek be kameneng riy Adakunom aya a ta se kyrna, wu ne a t ku se gbugbang, wu ne a tana bun a b, ne nabik kanataar na ta se nashn itsik rigwm Adakunom. 5aYeso Kiristi, aya a ta tonong ikr na kayr katsak se mak be yin. Wu ne a ta nye imsng'e kayr aya ta dorok nurk be kutser, ne a ninye rigwm natoon gwm kazatse cicr a ti tonong yir kushim, a t nyosong nask wu nong a tin shesh yir kayr rinn yir. 6Wu ne a bun a tin sak yir i ta te yir ner aya wu tin nye rigwm ne i te yir tsi kunye Adakunom a ta nye Ada itomong. Kamok anong won kuyiik be kukyem tu sor kufu ma izen izen. Anong! 7Di yin, a saase kayr ann, koangan t ku di, cei be ya a t ku fr. nerawe kazatse cicr t tos kamok wu. Katsak'e! I se anong. Anong! 8Agwm gwm yir Adakunom f ye, Mi ne i nye Alfa ne aOmega. Wu tu se gbugbang, wu ne a kuse kyrna, wu ne a t bun a b. Mi ne i nye afe kukyem cicr. 9Mi, aYohana, aronyining yin ne afudang yin kayr risam ne kayr rigwm be kayr ku naka tsesek yir ku ta se kayr aYeso, a ti ro i ta tseng natoon rizik rikak a ta yis ye aPatmos kamok kutaas rif Adakunom ne katsak aYeso ta tonong. 10Katuk imsng'e na asate, izen iya mi ta se kayr Kabik, ne mi fok kut kukak ku ta f be mi be agap kyndi rigba nama mi 11ye, Zibir ikr iya wan ta di kayr kufumung ta tom ikilisiya kanataar'e. Ikilisiya Afisa ne aSamirna, ne aPagamum be aTiyatira be aSardis ne aFiladefiya ne fe aLaudikiya. Seven Churches.tif Summer Institute of Linguistics Nawu ikilisiya kanataar niben Asiya 12Iyong mi kirik nong t di aner aya a ta f be mi. Mi t fa kirik ne mi di ikr iya a tin tes irng natoon'e kanataar iya a t nye be izinariya. 13Mi di aner akak kyndi igon anerawe natite ikr a tin tes irng'e, be awn kukpiin ma ni it atak a tan rosom kafok wu be itan ares a ta nye be izinariya. 14Rice wu be nakuyng wu karp pes kyndi adiga akan. Anyisi wu se kyndi rigyem kurng. 15Atak wu gysm kyndi kutsm. Kut wu shiish kyndi ashi ishng ta wk. 16A yiir dar kanataar nubk riya wu, kayr kanu wu kutsor kusp wuruk kuya ku t ya didng abas afa. Kanyisi wu se kanang kyndi katite kunom. 17Mi ta fa ku di ne mi kpa nashn wu kyndi kukom. Ayong a ti sak kubk riya wu ni mi, a t f ye, Sang tu fok inyim ba. Mi ne i nye Imsng'e ne i nye Igang'e. 18Mi ne i nye Afe Kutser! Mi tsang i ku, amma kyrna mi be kutser ma izen izen. Mi ne i be kukyem natoon riku ne natoon kar kaya nabik ya a tan kus tu ku sor. 19Kamok anong zibir ikr iya wan ta yrk kyrna ne ikr iya i tana nye nama iyuna. 20dar kanataar wan ta di nubk riya mi be irng i ta se nikr kanataar nar a tin saas irng a t nye be izinariya'me sor ana: dar kanataar'ong nye maleka nazu ikilisiya kanataar ame, ikr ife a tin tes irong kanataar'e nye agbang iwp kanataar ame.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\