Ikng A Ta Tonong aYohana 11

1Ayong a ti nk ikng iya a tin maas kar kyndi ishn. Ne a f be mi ye, Tseng ta se maas agbang kutu kuya Adakunom iben be kar a tu ku nye asidaka ne i fa nerawe ya a ta sen ya Adakunom iben kayr'e. 2Amma tu maas kubang'e kufe imsng'e ba. Sang tu maas ba, kamok an nk furin, ba ne a ta b shesh kuwp kuzhl'e na ma ifn isk inaas be afa. 3Mi t ka nk asheda mi afa kukyem nong a tin zarap ma kuks izungu izining be isk inyak ifa be isk igataar. (1,260) A ta te agyr ares nong ta tonong riy riwe ba. 4Ikr afa'ong nye atin nafar afa ame ne rng ifa ame i ta se nunyeseng nashn Agwm gwm kazatse cicr. 5Ke aner akak nye kyndi a ta ka man ba, ne kurng wuruk kayr kanu ba nong ku ta ya mudn ba'me. Anong ne koangan afe a ta shim a ta ka man ba a t ku fr. 6ner afa'ong, a tu ku nk ba kukyem nong tin whn kaza fan iza bu kpa nizen ba ta sen nye kuzarap'e. be kukyem tana shishing itop ashi nong a ta te nask, bun t ku nk ba kukyem a tana kyem tin nk kazatse koakye kuri risam nizen iya ba t shim. 7Nama t gang i taas kutom'e, ikewum ikak iya i ta wuruk kayr ribong riya ri ta be igak ba ame, tikpa ni ba ma i nar agap ba, iyong i t ka fs ba. 8Ikom ba t sor niren kayr agbang kuwp a tin maas be aSodom ka aMasar ayi, nar a t ku tigak Agwm gwm ba. 9Kayr inom itaar be ribir, nerawe koakye be irem zr zr ne izere zr zr ne iwp zr zr t bs t yrk ikom'e ma a ta roon'e ye sang tu ku nsk ba ba. 10nerawe kazatse t nye riy rikan didng, kamok rikus tom'ong. ta nye riy rikan ne naka toos be ikr kamok riku ner kuzarap afa'ong ne risam t nk kazatse. 11Amma nama inom itaar be ribir'e, isong iya i ta nyeseng kutser t ne nufe Adakunom i titiik niba. Iyong wor dorok be kutser. Koangan afe a t ku di ba be kutser fok inyim makiyi. 12Ayong ner kuzarap afa ame ta fa fok kut kukak be agap ku ta wuruk kayr kaza ku ta f be ba ye, Ngarak yin aze. Ayong ngarak naza kayr ann ne mudn ba ka yrk ba. 13Dim nizen iyong kaben wor ka zuur, abas azining kayr kuwp'e wor kuyirik. nerawe izungu kanataar kus kamok kuzuur kaben'e. fe t gaar be kutser fok inyim didng yong tiyiik Adakunom a ta se kayr kaza. 14Risam rif afa gor'ong, risam rif ataar saase kyrna. 15Ayong amaleka afe kanataar ame t fa fp rigba rifu, ne a fok t kak kanang kayr kaza i ta f ye, Rigwm kazatse n te rife Agwm gwm yir ne aKiristi wu, wu ne a ta nye rigwm ma izen izen. 16Ayong kk kashn isk ifa be anaas t se nusosok natoon tsik rigwm ba kpas kaben nong t ya Adakunom iben, 17ne f ye, Yir shim ta ka tonong yir riy rikan Agwm gwm yir Adakunom afe kukyem cicr, aya a tu ku se gbugbang ne a kuse kyrna. Kamok wan sok agbang kukyem wan i tin nye rigwm kyrna. 18Riy furin kubeseng, izen riy kubeseng wan n b. Izen n nye a tana t ikom amok ne a ku karang sam wan ner kuzarap ishorong ba, ne sam wan zhl'e ne koangan fe a ta tiyiik riyerek wan, inoon be kk kashn. Izen n nye wan tana fs fe a t beseng kazatse. 19Iyong agbang kutu kuya Adakunom iben ku ta se kayr kaza karak ne mi di akpate kushu Adakunom kayr'e. Ne akanang akak wuruk be riwng ne kutasak iza be kuzuur kaben ne agbang rikarang.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\