Ikng A Ta Tonong aYohana 18

1Nama anong, mi di amaleka akak ta wuruk naza a ta sen tisik kaben. Amaleka'me be kukyem didng ma kuyiik wu samang kayr kazatse cicr. 2A ta kut naza a t f ye, Kun kpa, ayiik kuwp aBabila n kpa! Kun te kar tseng tu ku sor ne kasa koakye kuri amaan kabik be kar kusor koakye kuri akprdk nanon naya na ta se kyr. 3Kamok nerawe kazatse cicr n feng be ashi anap afe amaan rikuna wu. gwm kazatse nye rikuna be wu. gbang zhik kazatse na te rum kamok kushim kusas kusor kazatse wu. 4Iyong mi fok kut kukak natoon kaza, ye, ner'i, wuruk yin kayr kuwp'ong, fan rinn kuwp'e bin ngarak natoon yin, fan i bu s yin amaan risam mak be ba. 5Kamok rinn wu n rasak ma rin ngarak naza, Adakunom n yiring be rinn wu. 6Kamok anong, nye yin be wu kyndi wu t nye, cicr ikr wu t nye ku karang yin kutak kufa. Ashi anap'e wu t sak akak t s, ku sak yin a ta s kutak kufa. 7Ku nk yin risam didng be riy riwe tr be kuyiik ne kushim kusas kusor kazatse wu t shim kunk rice wu. Kayr riy wu a yiir ya kuka ye, Mi sor kyndi agwm. Mi nye akumung ba, mi ta wor i nye riym ba. 8Kamok anong, kayr kunom kuzining risam kurk be riym ne izong tin b ni wu. Kurng t ku ya cei kamok Adakunom Agwm gwm ayiik'e t ku t amok. 9Nizen iya gwm kazatse ta nye rikuna be wu ne ya kazatse mak be wu tana di itsing kurng ku ta sen ku ya, t tos ne nye riym kamok wu. 10t nyeseng gugk kamok ba t di risam ba, ne f ye, Wa tsek! Wa tsek, Wan agbang ayiik kuwp aBabila, kuwp aBabila ku ta be kukyem! Kayr awa azining a wor a tu t amok. 11gbang zhik kazatse t ku tos ne a nye riym kamok akak ba sen shan ikr ife ba ta rs ba. 12Akak kuse a ta shashang izinariya ba ka azurfa ba ka iwrng ba i ta be kuyiik didng ne ares ba atek be aseng, ne ares kak a ta yis ye asilik, ne iriri nakon nafe ikn itek. Koakye kuri ikng iya a ta nye be anyi izoom ne ikon i ta be itsm didng ne atsm a ta be agap be ata rink akak atek. 13Ikr ikak ife ikn itek ne amuur be aluban be ashi anap ne name nafar, ne ikpe alikama itek. Inyak be itsamang ne itsaap be atsm kutseng ba ta kk be sam ne kutser nerawe. 14zhik'e f be wu ye, Ikr itek wan ta min te riy n gang cei. Kurum wan be ikr izem wan n gang cei. Wan t ba s ba. 15gbang zhik ya a t rs ikr ba ne a ni ss ikng ikak natoon'e t ma nyeseng gugk kamok risam'me. t tos ne nye riy riwe, 16ne f ye, Wa tsek! Wa tsek, Agbang kuwp na! Kuya ku ta tsang ku tes ares atek afe itsm, be ares aseng, be aya a ta nye aseng zhau, ne a naka zem be ares izinariya ne iwrng iya i ta se yiik. 17Kayr awa azining kurum'e wor ku te kpdng! Iyong kk kashn fe kutsip akpara ashi ne fe a t ns kayr'e be fe a t tsip be koangan afe a ta s ikng kunye azong t nyeseng gugk. 18t tos nizen iya ba t di itseng kurng ku ta sen ya kuwp'e, t f ye, Kuwp kukak kun kuse ku t be kuyiik kyndi agbang kuwp na ba. 19Iyong korok iben rice ne tos ne nye riy riwe ne tang ikun, ne f ye, Wa tsek! Wa tsek be agbang kuwp na! Kuwp kufe fe agbang akpara ashi tin s kurum kayr'e. Amma kayr awa azining, ku beseng cei. 20Nye yin riy rikan, yin fe i ta se yin kayr kaza! Nye yin riy rikan zhl'e be manzo ne fe kuzarap, kamok Adakunom n t aBabila amok natoon ikr iya wu t ka nye yin'e. 21Ne agbang amaleka akak a t be agap sok agbang kuta kukak ku ta gaar kyndi agbang ku ta ak nong a ta barak kayr agbang kudung ne a f ye, Ana ne a t barak agbang kuwp aBabila be agap kaben, a t ba di ba. 22A t ba fok riwng izom ka abom ka asharuwa ka rif rigba kayr wan ba. A t ba s akak afe ikng kunye kayr wan ba. A t ba fok akak ta sen k ak kayr ba. 23Akanang ta ba ya kayr kuwp'e baba ba. A t ba fok akak ta sen nye riy rikan kuwnng kufas baba ba. Agbang zhik wan ne nye gbang ner kayr kazatse. Wan ne i bun i wrk nerawe kazatse be kubok wan. 24Anong ne a ti t kuwp aBabila amok kamok nask ner kuzarap ne nafe zhl'e fe Adakunom ne nafe nerawe t ka fs ba nazatse.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\