Ikng A Ta Tonong aYohana 2

1Zibir amaleka ikilisiya Afisa'me ye: Rif na ne nufe aner aya a ta yiir dar kanataar nubk riya wu, a ta tsang a tseng kayr ikr kanataar a tin tes kurng ife a t nye be izinariya ame. 2Mi ren kuse wan cei. Mi ren isr wan ne itomong wan ne i ren kutsesek wan. Mi ren wan won akardak aner t bsp nerawe'me ba. Wan bmng ya a t sok ace ba ye ba nye manzo aYeso, amma sang ra nye ba, nye manzo abs. 3Mi ren wan n tsesek, wan tsesek kayr risam kamok riyerek'i, wan rn ba. 4Amma gip be anong, kudaam kufe mi ta be be wan se ana; Wan n tiburum be kushim wan kufe imsng'e. 5Yiring be kar afe wan t ku se nizham wan t ra kpa. Shishing kuse wan ne i nye ikr iya wan t nye imsng'e. Ke wan shishing kuse wan ba, t, mi saase t b sok ikng iya a tin te kurng wan nar a tu ku saas. 6Amma ikng ikak itek wan t nye, nye wan t rawan amaan kunye ner aNikolata kyndi mi t ramin. 7Aner aya a ta be ato kufok a ra fok ikng iya Kabik ta f be ikilisiya. Aner aya a ta canang kazatse, mi t ku nk iren nong a t ya kutes kakon kafe kutser kaya ka ta se rik Adakunom. 8Zibir amaleka ikilisiya aSamirna'me ye: Rif na ne nufe aner aya a ta nye Imsng'e ne a nye Igang'e, wu ne a ku a t bun a dorok be kutser. 9Mi ren kuri risam wan tin se. Mi bun i ren rizor wan, amma wan nye arum'e kayr kabik. Mi ren kuri amaan rif riya fe a ta sok ace ba ye ba nye ner Adakunom, amma sang ba ra nye ba, tin f natoon wan. nye ner Ishetan. 10Sang tu fok inyim risam wan tana s ba. Won ta ka tak, Amaan Aner t te kak yin nitsm nong a ta ka bmng yin ne a ka tabak yin ma kuks kusk. Amma nyeseng be agap nong ko a ta ka fr kamok mi, mi t ka nk ishorong kutser kufe izen izen. 11Aner aya a ta be ato kufok a ra fok ikng iya Kabik ta f be ikilisiya. Aner aya a ta canang kazatse, riku rif afa tu ku s ba, ko cik. 12Zibir amaleka ikilisiya aPagamum'e ye: Rif na ne nufe aner aya a ta be awn itsor isp iya i ta ya abas afa didng. 13Mi ren wan sor nar Ishetan tu ku nye rigwm. Gip be anong, wan ti kuus be katsak. Sang wan min kirik kama i ta won ku kuni nk katsak natoon'i ba, nizen a t fr Antipas a ta nye asam'i atek nuwp wan, nar kaya Ishetan t ku se. 14Amma gip be anong, ikr ikak kuse cik mi ta be be wan; ner akak kuse kayr yin a t kuus kubsp aBalam, kuya a ta bsp aBalak'e ta sak ner Isarela t nye rinn, a t ya naya naya itsi ne nye rikuna. 15Anong ne wan se be ner aya a ta kuus kubsp ner aNikolata. 16Kamok anong shishing kuse wan. Ke anong ba, mi t b nufuan zizirik nong t ba ka tsng ba be itsor isp i tan wuruk nanu mi. 17Aner aya a ta be ato kufok a ra fok ikng iya Kabik ta f be ikilisiya. Aner aya a ta canang kazatse, mi t ku nk naya a ta nr a ta yis ye, amanna. Mi t ku nk kuta kukan a ta min zibir riyerek rifas natoon'e. Akak kuse a ta ren riyerek'e ba, ma ke aner aya afe a ta shan kuta'me. 18Zibir amaleka ikilisiya aTiyatira ye: Rif na ne nufe Igon Adakunom, aya anyisi wu ta se kyndi icen kurng ne atak wu gysm kyndi kutsm. 19Mi ren kunye wan, kushim wan be kunk katsak wan. Mi ren itomong wan be ku naka tsesek wan. Mi ren itomong wan ife akyrna nar ife imsng'e. 20Amma gip be anong, ikng ikak kuse mi ta be be wan: Wan won abining'ong a t ku yis ye aZhezebel, aya a t sok rice wu ye wu nye aner kuzarap. Kubsp wu sak sam'i shaam ta n ninye rikuna ne ya naya a ta nye kamok asidaka itsi. 21Mi t nk izen nong a t shishing kuse wu a t won ku kuus tek, a rawu. 22T, mi t ku sak a t nye amaan kurk, ne i sak ya a t mereng be wu t s risam didng sang ke shishing kuse ba ba. 23Mi t fs inoon wu cei nong as fikuus cicr t ren ye, mi ne i nye afe kuyrk ay nerawe be kutrng ba cei. Mi t ku karang koangan yin titr be itomong wu. 24Amma yin ribir'e, i ta se yin na aTiyatira, i ta kuus yin kubsp wu ba, yin bsp yin ikr iya ta yis ye, Ikr Ishetan i ta se tsik, ba. Mi shim t ka tak yin ye, mi ta ka nk yin acer akak ba. 25Yin yiir yin kunk katsak yin tsek ma mi bun i b. 26Aner aya a ta canang kazatse ne a nye ikng iya mi ta shim ma nigang'e, mi t ku nk kukyem a t nye rigwm natoon kazatse cei kyndi mi ta shan kukyem'i nufe Ada mi. Kyndi a ta f ye, A tin nye rigwm natoon ba be ishn kutsm, a t ka fo ba kyndi a ta fo kadonong iben. Mi tu ku nk adar kusetson. 29Aner aya a ta be ato kufok a ra fok ikng iya Kabik ta f be ikilisiya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\