Ikng A Ta Tonong aYohana 3

1Zibir amaleka ikilisiya aSardis'e ye: Rif na ne nufe aner aya a ta be nabik Adakunom kanataar ne a yiir dar kanataar nubk wu. Mi ren kunye wan. nerawe ta di kyndi wan nye atser aser wan nye kukom'e. 2Dorok, ni barang agap nikng i ta rusek i tan b barak i ta ku, kamok mi di kunye wan shining nashn Adakunom ba. 3Kamok anong, yiring be ikng iya wan ta fok i ta shan. Kuus nong ta shishing kuse wan. Amma ke wan dorok ba, mi t b kyndi akpatang, wan t ren izen iya mi tana b ba. 4Amma gip be anong, yin be yin nerawe cik kayr yin na aSardis ya a tan riir ares ba be rinn ba. ta te ares akan nong ta tseng mak be mi kamok ba kyem ta tseng mak be mi. 5Aner aya a ta canang kazatse, a t ku te ares akan kyndi ba. Mi t birik riyerek wu a ta zibir kayr Kufumung Kutser ba. Nizen iya mi tana nyeseng nashn Ada mi ne maleka wu, mi t f ye aner na nye anaan. 6Aner aya a ta be ato kufok a ra fok ikng iya Kabik ta f be ikilisiya. 7Zibir amaleka ikilisiya aFiladefiya'me ye: Rif na ne nufe aner aya a ta se zhl ne a be katsak, wu ne a be agbang akarak aDauda. Ikng iya wu ta karak akak ta kyem a whn ba, ikng iya wu ta whn akak ta kyem a karak ba. 8Mi ren kunye wan. Di, mi ma ka won kanukutu kuy kaya sang akak tana kyem a whn ba. Mi ren wan mak i be agap ba, gip be anong wan kuus rif mi sang wan min ton ba. 9Mi t sak ner Ishetan, ya a t f ye ba nye ner aYahuda, amma sang ra nye ba, be abs, mi t ka sak ba ta b kpas natak wan ne ren ye mi ta shim. 10Kum wan ta kuus rif mi natoon kutsesek, mi t ka fek nizen kubmng kuya ku tana b natoon kazatse cicr, nizen iya a tana bmng nerawe kazatse. 11Mi saase kyrna. Kamok anong yiir kunk katsak wan kpa fan akak bin shan ribong ishorong wan. 12Aner aya ne a canang kazatse mi t ku sak a ta sor itsik agbang kutu kuya Adakunom mi iben. A ta won kar'ong ba, ko cik. Mi t zibir riyerek Adakunom mi natoon wu be riyerek agbang kuwp Adakunom'i a ta yis ye aUshalima afas, a tana wuruk naza nufe Adakunom mi. Mi ta bun i zibir riyerek'i rifas natoon wu gip. 13Aner aya a ta be ato kufok a ra fok ikng iya Kabik ta f be fikuus. 14Zibir amaleka ikilisiya aLaudikiya'me ye: Rif na nye rif aner a ta yis ye, Anong. Wu ne a tonong katsak Adakunom kayr katsak, be wu ne Adakunom nye koakye ikng. 15Mi ren kunye wan, wan shirim ba, wan zhoosh ba. Wan fa shirim ka i zhoosh ayi ke i nar. 16T, kamok wan ta se mumk, wan shirim ba wan zhoosh ba, mi m b barak ta ka titu. 17Wan f ye, Mi nye arum mi be kurum didng, mi ba tsr ikng ikak ba. Wan ra ren ba, wan n te riy riy, wan be rizor, wan n te ikng kur riy, wan nye akpatn'e ne i se ica'me gip. 18Mi t ka nk ibrng, shan izinariya aya a tan shirik be kurng nunaan nong ta te rum kayr kabik, be ares akan nong tin kis kurm wan fan i bu fok isum. Shan rikan anyisi nong t di kar gyr. 19ner aya mi ta shim ne mi tu zhr ba ne i ku te nunyi. Kamok anong, dorok be katsak, shishing kuse wan. 20Di, mi na nunyeseng ne i ca kanukutu. Aner aya a fok kut mi, a ti karak'e ne mi n ta ya mak be wu ne wu ya be mi gip. 21Aner aya a t canang kazatse, mi t ku sak a ta sonong mak be mi natoon itsik rigwm mi kyndi mi t canang kazatse ne i sonong mak be Ada mi natoon itsik wu. 22Aner aya a ta be ato kufok a ra fok ikng iya Kabik ta f be ikilisiya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\