Ikng A Ta Tonong aYohana 8

1Nizen Aturuk'e ta bisik kudun kufe kanataar ne kaza te win kyndi ribir awa azining. 2Iyong mi di maleka kanataar ame ta nyeseng nashn Adakunom, a t ka nk ba agba kanataar. 3Amaleka akak, a t be kures a t nye be izinariya b nong a t nyeseng'e nashn abagadi'me. A t ku nk ikr ikn itek didng kayr kures ame nong a tin nye asidaka nong a tin gung be aduwa zhl'e cicr natoon a abagadi izinariya ame ta se nashn itsik rigwm. 4Iyong itsing ikr ikn itek ame mak be aduwa zhl'e dorok nubk amaleka'me nong i t ngarak naza nufe Adakunom. 5Ayong amaleka'me sok kures aturari ame, a tin shining be kurng natoon abagadi ame nong a t misik nazatse. Ne akparam tar ne kar nye berep be akanang kyndi iza ta tarang kar ne kaben zuur gip. 6Iyong maleka kanataar ame nye kanyk nong ta fsm agba'me. 7Nizen amaleka afe imsng'e t fp rigba rifu ne rikarang be kurng ku tin kar be nask kpas nazatse. Kurng'e ya kukyes kuzining kayr itaar ife kazatse, anong ne nakon be agam ashirim kurng'e ya cei. 8Nizen amaleka afe afa t fp rigba rifu, yong a barak ikng ikak kyndi agbang rifan riya kurng tan yiir ku se kpa kayr ashi. Abas azining kayr ataar afe agbang kudung wor ku te nask. 9Anong ne abas azining kayr ataar afe koakye ikng i ta be kutser kayr ashi ame kus. Ne abas azining kayr ataar afe akpara ashi ame beseng cei. 10Amaleka afe ataar fp rigba rifu, yong agbang adar akak a ta se kanang kyndi kurng natoon kaza tikpa kayr abas azining kayr ataar afe agbang adung be itop ashi. 11Riyerek adar'e nye Kurereng. Abas azining kayr ataar afe ashi'me rereng. nerawe whr aya a ta s ashi'me kus kamok kurereng'e. 12Amaleka afe anaas fp rigba rifu, ne abas azining kayr ataar afe kunom te whi, anong ne kufn ne dar te whi gip. Abas azining kayr ataar afe kuwoso se whi anong ne katuk te dar kufn. 13Mi t fa yrk ne mi fok akim akak a ta tseng natoon kaza ta tos be agap ye, Wa tsek, wa tsek, wa be ner ta sor nazatse, nizen iya ribir maleka ataar tana fsm agba ba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\