aRom 1

1Mi, aBulus i ta nye asam aYeso Kiristi, aya a tin yis nong t te amanzo wu ne a ti kasa nong ta taas Rif Ritek Adakunom. 2Rif Ritek'e nye rif Adakunom t tsang a nk kut be ner kuzarap kyndi t zibir kayr Afumung Azhl'e. 3Rif Ritek'e se natoon Igon wu aya a t nye kuri aDauda nurm. 4Kabik Kazhl'e tonong kayr kukyem ye wu ne a nye Igon Adakunom kamok a t ku dorok nurk be kutser. Wu ne a nye Agwm gwm yir aYeso Kiristi yir. 5Kamok wu ne riyerek wu ne yir ti s yir ritek ne ku yis nong t te manzo nong ta yis yir ya sang ta nye aner aYahuda ba cicr, nong tin nk katsak ne a kuus rif'me. 6Yin gip, yin ti se yin kayr ya a t yis nong ta te yin fe aYeso Kiristi. 7Mi ta zibir yin'e cicr yin aya ita se yin na aRom, yin ya Adakunom ta shim, a t ka yis yin nong t te yin zhl'e. Ritek be kameneng riy riya ri ta nes nufe Adakunom a ta nye Ada yir ne Agwm gwm yir aYeso Kiristi se mak be yin. 8Ni imsng'e, mi be riy rikan be Adakunom kayr riyerek aYeso Kiristi kamok yin cicr kamok nerawe f itak kunk katsak yin koak kayr kazatse. 9Adakunom aya mi tu ku nye itomong be riy rizining kayr kutaas Rif Ritek Igon wu aYeso, ren kuri aduwa mi ta yiir nye ne i yiring be yin. 10Koakye izen iya ne mi nye aduwa'me, mi nye aduwa ye Adakunom rin karak iren nong mi ta ma kyem i b nufe yin mama. 11A kun mi te ke mi n b nufe yin nong ta b sak yin ta s yin kunang Adakunom kufe kabik nong as tin barang yin agap. 12Ikng mi tin f natoon'e se ye nong mi be yin ta naka tsesek yir kayr kunk katsak yir. 13roneng, mi shim yin tu ren yin ye mi n shim kub nufe yin gbugbang, amma ikr ikak ti roon kub. Mi shim ta s fudang yin kak ya tana rasak nabik kayr yin kyndi mi t s nufe ner aya sang a ta nye ner aYahuda ba. 14Itomong kuse rice mi natoon ya a tan karak anyisi be ya a ta rusek nawhi ne ya a ta ren ikng be ya a ta ren ikng ikak ba. 15Iyong ne i sak mi ta be ifeng ke i ka taas yin Rif Ritek'e yin fe i ta se yin na aRom gip. 16Mi fok isum kutaas Rif Ritek aYeso ba, kamok ri nye kukyem Adakunom nong a tin shesh koangan afe a tin nk katsak, ni imsng'e nye rife ner aYahuda ne ner aya a ta nye ner aYahuda ba, ni kuus. 17Kamok kayr'e ne a ti tonong iren ku te gyr nashn Adakunom, ku te gyr'e nye kunk katsak ni imsng'e ma nigang'e. Kyndi i ta se ni zibir ye, Aner aya a ta se gyr nashn Adakunom ta sor kayr kunk katsak. 18Adakunom sen tonong riy kubeseng wu ri ta ne naza natoon ya a ta zhsh Adakunom ne amaan kunye nerawe ya a ta shrk katsak kayr amaan kunye ba. 19Kamok koakye ikng iya a tana ren natoon Adakunom se kanang nufuba kamok Adakunom ne a t ku tonong ba. 20Kamok kuse Adakunom kuya sang a ta kyem a di be anyisi ba, nye kukyem kufe izen izen ne kuse wu ku ta tonong ye wu nye Adakunom, amma kum nizen iya a ta nye kazatse a t ku tonong ba kanang kayr ikr a t nye nong fan akak bu s ikng iya a tanin f kanu natoon'e. 21Ba ren Adakunom gyr tatan, ra ku tiyiik kamok a ta nye Adakunom ka tonong riy rikan ba ba. Amma kutrng ba se kpdng'e ingya, ne a te titak kayr ay ba. 22Ba sor ye ba be ritseng, amma nye funam'e. 23Nikum ke ba ya Adakunom ayiik'e aya sang a ta ku ba iben, amma ba bun a shishing ya ikr iya ba t nye i ta tas nerawe aya a tana ku, be ikr itsi kyndi nanon ne ikewum be ikr iya i ta wk be kafa. 24Kamok anong, Adakunom t won ba nong t nye ikr imaan'e iya ay ba t shim, yong kok irm ba a tin nye ikr isum. 25shishing katsak Adakunom be abs. ya ikr iya a t nye iben ma ku nye ba itomong nikum ke a nye aya a t nye koakye ikng'e, wu afe a ta kyem a tana ku kerek ma izen izen, anong! 26Kamok anong, Adakunom t ku won ba nong t kuus ikr isum iya ay ba t shim. nyining nye rikuna be nyining fudang ba, anong ne Adakunom nye ba. 27Anong ne, tek wosong nyining nong a ta n nikuus tek fudang ba. tek nye ikr isum be tek fudang ba, kamok anong a t ku nk ba risam ri ta se tr be ikr imaan'e ife ba t nye. 28Kum nerawe'me ta gaar kushan Adakunom, Adakunom t ku won ba kayr amaan kutrng ba yong a ma tsang a nye ikr iya i t taas ke ba nye ba. 29An shining be iriri ikr iya i ta se gyr nashn Adakunom ba, be rikp ne kudi ikng ne amaan kutrng. Igak ku naka shishim be ku naka fs be kuren ne ku naka wrk be amaan kunye. Ba te fe imok, 30ne f mr be akak. di Adakunom kyr ne shonong ne kok rice naza ne naka tiyiik. gung rice nong t nye anyas, gaar kufok rif tek ba. 31be kutrng ba, f rif a shishing ba, shim akak ba, be kur riy ba. 32A ren Itsi Adakunom iya i ta f ye a ra fs ner aya a ta nye ikr kuri iyu gyrtatan, amma nye ikr kuri iyong'e tsek ba, amma kuus kama ya a ta nye anong.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\