aRom 10

1roneng, aduwa mi be kanak'i se ye ke ner Isarela s kashesh. 2Kamok mi ren kuri ifeng iya ba ta be nikuus Adakunom, amma ifeng ba'me ra se natoon katsak ba. 3Kum ba ta dun iren i tana sak anerawe tana te gyr nashn Adakunom, a tsr iren ifuba iya ba ta di ye i ta kyem i ka sak ba a ta te gyr nashn Adakunom, iyong ne i sak ba ta gaar iren i tana sak nerawe ta te gyr nashn Adakunom. 4Kamok aKiristi ne a shining ikng iya Itsi ta f ye a ra nye nong koangan a tin nk katsak ni wu ta se gyr nashn Adakunom. 5aMusa nye izibir natoon iren aner tana s kute gyr nashn Adakunom kamok a kuus Itsi. A f ye, Koangan afe a ta kuus Itsi na cei ta s kutser kufe izen izen. 6Amma rif Adakunom natoon kute gyr nashn wu kamok kunk katsak f ye, Sang tu f kayr riy wan ye, Angan t ngarak naza ? (nong as a ta tiik be aKiristi.) 7Ka tu f ye, Angan ta n kayr kaben tsik ? (Nong a ta dorok be aKiristi nurk.) 8Amma aner aya a ta s kute gyr nashn Adakunom kamok kunk katsak f kyndi aMusa t f ye, Rif Adakunom se bubarak be wan, ri se nanu wan, ri bun ri se kayr riy wan. Rif na se ye, rif kunk katsak ne yir sen taas yir'e. 9Ke wan f be kanu wan ye, aYeso ne a nye Agwm gwm, ne wan bun i ti nk katsak kayr riy wan ye Adakunom t ku dorok nurk be kutser, wan t s kashesh. 10Kamok kayr riy wan ne wan ti nk katsak nong ta s kute gyr nashn Adakunom, ne wan f kunk katsak wan be kanu wan, ne wan s kashesh. 11Kyndi izibir rif Adakunom ta f ye, Koangan ne a ti nk katsak ni wu, a t fok isum ba. 12Kamok ner aYahuda be ya sang a ta nye ner aYahuda ba se zr ba. Agwm gwm'me se azining, a ti nye rigwm natoon koangan, ne a nk koangan afe a ta yis kayr riyerek wu kurum wu washak, 13Kyndi i ta se kayr rif Adakunom, Koangan afe a ta yis kayr riyerek Agwm gwm ta s kashesh. 14T, an ne ba ta yis aner aya afe sang ba tin nk katsak ba ? A ta nye an tin nk katsak na aner aya ba ta kum ku fok ba ? Ne nye an ta fok ke akak tu ku nye ba awazi ba ? 15ta nye an ta nye awazi sang ke a t ku tom ba ba ? Kyndi i ta se ni izibir kayr rif Adakunom ye, Wan fa di atak aner aya a ta taas Rif Ritek ta saas ba. 16Amma sang aner Isarela cicr ne a shan Rif Ritek'e ba. Kyndi Ishaya ta f ye, Agwm gwm, angan ti nk katsak rif yir ? 17Kamok anong, a ti nk katsak rif ke a fok rif'me. A fok rif'me nizen iya a ta nye awazi Rif Ritek natoon aKiristi. 18Mi rip ana'ong, katsak'e ba fok aa? A fok k! Kyndi rif Adakunom ta f ye, Kut ba n tseng koak kayr kazatse, rif ba n tseng nigang kazatse. 19Mi ta bun rip gbak ye: Aner Isarela ren ikng rif'me ta sor aa? Ni imsng'e, aMusa f be ba ye, Mi ta sak yin ta shishim yin kak aya yin ta di yin ye a kyem ikng ikak ba. Mi ta ka beseng yin riy be kak aya yin ta di yin ye a se zizik. 20Ishaya bun a nye riy ritser a t f ye, Adakunom f ye: ner aya tin tsr ba, ba ne a ti s. Mi tonong rice mi nufe ya sang ta tsr kar mi ba. 21Amma natoon Isarela, Adakunom f ye, Kuwoso cicr mi nabak ibk'i natoon ner aya a t gaar rif mi, ne shonong.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\